What Are Nava Dhanyam txts

Searching:
Download
What Are Nava Dhanyam - Fast Download

Download What Are Nava Dhanyam from our fatest mirror

sanskritdocuments.org

6174 dl's @ 5223 KB/s

txt
sanskritdocuments.org

... dakShAM pratyakSha daivatAdyakAhAm.h . vahI kR^ita haryakShAM kShapi davi pakShAM sureShu kR^ita rakShAm.h .. 8.. dhanyAM suravamAnyAM himagiritanayAM triloka mUrdhanyAm.h . vihR^ita suradrumavanyAM vedmi vina tvAM na devatAsvanyAm.h ..9 .. etAM navamaNimAlAM patanti bhaktyeha ye ...

http://sanskritdocuments.org/doc_devii/ambAnavamaNimAlA.itx

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

txt
sanskritdocuments.org

... dvAdashI cha tithayastu shubhA matAH .. 12.. ##1725## sUryavAraH shukravAro guruvArastathaiva cha . etadvAratrayaM dhanyaM prArambhe ... cha saptatiH . gajAnAM tu parImANametadeva vinirdishet .. 198.. ##1912## j~neyaM lakshaM padAtInAM sahasrANi tathA nava . shatAni trINi pa ...

http://sanskritdocuments.org/doc_veda/dhanurveda.itx

Date added: June 15, 2012 - Views: 3

txt
satsangh.tripod.com

madhye nava ratnakhachita divya si.nhAsanasyopari shrii anantapadmanAbha svAmine namaH .. dvArapAlaka puujAM samarpayAmi .. \hrule 20 piiTha puujA ... shriivarcha svamAyuShyamArogya mAvidhAch chhobhamAnaM mahiiyate . dhAnyaM dhanaM pashuM bahuputralAbhaM shatasaMvatsaraM ...

http://satsangh.tripod.com/pujatexts/anant.txt

Date added: November 2, 2011 - Views: 12

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

... baaDhataramaaprasavaaditi/ tasyaastu pravaahamaanaayaaH striyaH zabdaM kuryuH prajaataa prajaataa dhanyaM dhanyaM putramiti/ tathaasyaa ... / snaayupeziisiraazritaistu sahasradvayaM na punaH zastrapraNidhaane teSu vaacyamastiiti pRthaG nocyate// AS.Zaa.5.49/ nava snaayuzataani/ teSaaM ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/ayurveda/astangasangraha/AS2Zaa.txt

Date added: March 9, 2014 - Views: 2

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga % kyoto, japan % completed on november 14, 1991 % the ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/09.txt

Date added: February 13, 2012 - Views: 10

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

VarAhamihira's BRhatsaMhitA (Version 4.3, May 8, 1998) digitalized by Michio YANO and Mizue Sugita based on the edition of A.V.TripAThI (SarasvatI Bhavan GranthamAlA Edition) with reference to H.Kern's text ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/jyotisa/bs.jyt

Date added: November 7, 2011 - Views: 22

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

Barhut the four dikpaalas of the stuupa in Barhut are kupiro yakho (N.), gaMtiita yakho (E.), virodhaka yakho (S.), and chakavaako yakho (W.).

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card112.txt

Date added: May 24, 2013 - Views: 19

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

... maireya (190b), ziidhu madhuukapuSpottha (191a), kandamuulaphalaasava (192b), nava madya (192c), jiirNa {madya} (194a), ariSTa (194c). madya suzruta saMhitaa, uttaratantra, 47. adhyaaya: on madya.

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card2221.txt

Date added: May 27, 2013 - Views: 8

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga % kyoto, japan % completed on november 14, 1991 % the ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/13.txt

Date added: November 5, 2011 - Views: 10

txt
gretil.sub.uni-goettingen.de

Sravakabhumi Based on the edition SrÃvakabhÆmi, The First Chapter, Revised Sanskrit Text and Japanese Translation, ed. ÁrÃvakabhÆmi Study Group (The Institute for Comprehensive Studies of Buddhism, Taisho University), Tokyo 1998 (Taisho University Sogo Bukkyo Kenyujo, 4). = Ábh I ...

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/4_rellit/buddh/srabhu_r.txt

Date added: February 2, 2012 - Views: 5