Zbirka Zadataka Iz Hemije pdfs

Searching:
Download
Zbirka Zadataka Iz Hemije - Fast Download

Download Zbirka Zadataka Iz Hemije from our fatest mirror

zbirkom zadataka

3071 dl's @ 1811 KB/s

pdf
zbirkom zadataka

4 ZADACI IZ HEMIJE 1. Koliko se atoma kiseonika nalazi u 5,6 dm3 gasa kiseonika pri normalnim uslovima? 2. Napisati jednačinu neutralizacije natrijum-hidroksida i fosforne kiseline pri

http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/Osnovne%20studije/Zbirka%20zadataka%20za%20prijemni.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 363

pdf
zbirka zadataka hemija za 7 razred

Organska hemija za III razred, Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred A.Stojiljkovi?, J.?anadi Patologija za II razred medicinske škole Radoslav Borota. Udžbenici koji se koriste u nastavi za Gimnaziju.

http://www.pdfspath.com/download/zbirka%20zadataka%20hemija%20za%207%20razred.pdf

Date added: August 2, 2014 - Views: 1

pdf
zbirka zadataka iz hemije

-Zbirka zadataka iz opšte hemije –HF - Zoran Miodragovi?, Tibor J. Sabo - Zbirka iz opšte hemije sa rešenim primerima u redakciji dr Nenada Jurani?a ...

http://www.pdfspath.com/download/zbirka%20zadataka%20iz%20hemije.pdf

Date added: August 2, 2014 - Views: 1

pdf
OSNOVI HEMIJE HEM1A07 i HEM1B07 ESPB 4 - Univerzitet u ...

-Zbirka zadataka iz opšte hemije –HF - Zoran Miodragović, Tibor J. Sabo - Zbirka iz opšte hemije sa rešenim primerima u redakciji dr Nenada Juranića – Anñelković. Vučković, Zarić, Hodžić, Milosavljeić, ...

http://helix.chem.bg.ac.rs/~mmilcic/Osnovi_hemije/prvi_cas.pdf

Date added: April 5, 2012 - Views: 290

pdf
Prirodno-matematički fakultet [email protected] ; fkorac@ ...

Ustanova Prirodno-matematički fakultet e-mail adresa [email protected] ; [email protected] BIOGRAFIJA LIČNI PODACI ... Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, (odabrana poglavlja) Izdavač Glas medicinara, Sarajevo, 2005. godine

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/kfh/biografije/biografija%20fehim.pdf

Date added: April 19, 2012 - Views: 25

pdf
ISPITI KOJI SE MOGU POLAGATI I BODOVI NA ISPITU

M. Miliić, R. Radovanovič ć, Z. Radosavljević, Z. Šami, Zbirka zadataka i testova iz matematike za pripremanje prijemnog ispita za upis na tehni ... PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE JUL 2005 GIDINE Šifra zadatka 3 1 5 3 8 Obavezno uneti šifru zadatka u obrazac za odgovore.

http://www.ffh.bg.ac.rs/docs/INFO%20PROGRAMI%20I%20ZADACI%20za%20sajt%20pdf.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 104

pdf
BOOKS BY IVAN GUTMAN - Prirodno-matematički fakultet u ...

ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZICKE HEMIJE 1 (Collection of Problems from Physical Chemistry 1) Faculty of Science, Kragujevac, 2008, pp. VI+66. 17. I. Gutman, M. Zejnilagi c{Hajri c, I. Nui c IZABRANA POGLAVLJA IZ ISTORIJE HEMIJE. Drugo, prerad-eno i dopu-

http://www.pmf.kg.ac.rs/gutman/books.pdf

Date added: January 26, 2013 - Views: 20

pdf
ОРГАНСКA ХЕМИЈA

Rajković, V. Antić i M. Antić “Zbirka pitanja i zadataka iz opšte i neorganske hemije i organske hemije“, 2011. ... što je dovelo do naglog razvoja hemije, a posebno ORGANSKE HEMIJE . Broj do sada poznatih neorganskih jedinjenja je oko 100.000.

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/subjectfiles/515/A.%20OH%20Uvodno_M_V_A%202012_tehn.pdf

Date added: August 23, 2013 - Views: 17

pdf
Hemija za I razred

-Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred gimnazije,autori su-Radivoj Nikolajeviª I Mirjana −urjanoviª Na svakom Łasu,uŁenik je obavezan da ima svesku! Ove ıkolske godine obraðujemo sledeªe nastavne celine- 1. Materija 2.

http://www.dnevnik.koledz-beograd.edu.rs/a_srb/script/hem/he%20I%201p.pdf

Date added: April 19, 2014 - Views: 6

pdf
II RASTVORI

Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije 22 2. Masena koncentracija supstance B u rastvoru, ρ(B) Izražava se brojem grama rastvorene supstance B koja je rastvorena u

http://www.dh.uns.ac.rs/old/zbirka/II%20Rastvori-1.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 155

pdf
Udžbenici Za Prirodno Matematički Smer

Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred gimnazije J. Čanadi i V. Popsavin IV ZUNS,2006 RAČUNARSVO Raunarstvo i informatika udžbenik sa zbirkom zadataka za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera Milan Čabarkapa IV Krug, 2005 .

http://gimnazija.org.rs/downloads/prirodno-matematički%20smer.pdf

Date added: November 18, 2013 - Views: 56

pdf
I Hemijski zakoni i struktura supstanci-2

Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije 2 mogu jediniti i u odnosu 1:16 kada nastaje vodonik-peroksid, H2O2, tako da je maseni odnos vodonika i kiseonika u ovim jedinjenjima 1:2.

http://www.dh.uns.ac.rs/old/zbirka/I%20Hemijski%20zakoni%20i%20struktura%20supstanci-2.pdf

Date added: March 18, 2013 - Views: 26

pdf
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL FARMACEUTSKI TEHNIČAR I RAZRED

Zbirka zadataka iz hemije - za I i II razred Milena Šurjanović, Radivoj Nikolajević Zbirka rešenih zadataka iz matematike I Vene Bogoslov Računarstvo i informatika-udžbenik za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

http://www.medicinska.edu.rs/download/FARMACEUTI.pdf

Date added: October 22, 2012 - Views: 74

pdf
PRIPREMNA NASTAVA IZ HEMIJE 2013 - Универзитет у ...

Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije, Grupa autora (urednik prof. dr I. Karadzić), Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu, CIBID 2011. (kupuje se u Skriptarnici Medicinskog fakulteta u Beogradu) 2.

http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/55796.pdf

Date added: May 23, 2013 - Views: 90

pdf
SMER HEMIJSKO INŽENJERSTVO

4. P. M. Miličić, M.P. Uscumlić, Zbirka zadataka iz vise matematike I, Naucna kniga, Beograd, 1989 5. V. Mudrinski Matematika I, autorizovana skripta ... Lomić G., Nedučin-Marinković R., Zbirka zadataka iz fizičke hemije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1995. HEMIJSKO INŽENJERSTVO 15.

http://www.tf.uns.ac.rs/smerovi/05_smer_hi.pdf

Date added: April 18, 2012 - Views: 28

pdf
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA, PODGORICA SPISAK PRINOVLJENIH ...

Zbirka zadataka iz fizičke hemije, 2009. 182. Praktikum kliničke radiologije za studente medicine, 2009. 183. Dergenec, Ranko: Otorinolaringologija, 2007. 184. Urgentna medicina, 2005. 185. Klinička kardiovaskularna farmakologija, 2009. 186.

http://www.ucg.ac.me/download/prinove-jun%202010.pdf

Date added: November 1, 2011 - Views: 71

pdf
Termin-početak Oblast Br. datum časova

Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred gimnazije i srednje škole, Radivoje Nikolajević, Mirjana Šurjanović, Rozalija Horvat, Zavod za udžbenike, Beograd 5. Hemija za III razred gimnazije prirodno-matematičk og smera, medicinske,

http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/68761.pdf

Date added: January 23, 2014 - Views: 2

pdf
Udžbenici za informatički smer

Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred gimnazije i srednje škole R. Nikolajević i M. Šurjanović I ZUNS POSLOVNI PAKETI I INTERNET Računarstvo i informatika za I razred gimnazije Nikola Klem I ZUNS, 2010 POSLOVNI PAKETI I INTERNET

http://gimnazija.org.rs/downloads/informatički%20smer.pdf

Date added: July 17, 2014 - Views: 1

pdf
PRIRODNO-MATEMATI ČKI FAKULTET NOVI SAD - SKRIPTARNICA

F0014 Eksperimentalne vežbe iz termodinamike - zbirka zadataka autori: dr Agneš Kapor, dr Sonja Skuban i ... H0023 Praktikum za vezbe iz hemije za studente biologije autor: Mira Popovic 712,80 12 4 H0025 Modelovanje procesa u zivotnoj

http://www.pmf.uns.ac.rs/files/1/skriptarnica_feb.pdf

Date added: November 15, 2011 - Views: 40

pdf
DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU Prodajna cena 968,00 1028,78

F0002”Zbirka Zadataka iz elektromag Autori: dr Dušan Lazar, Srđan Rakić 254,63 F0003 Gama-spektrometrija ... H0023 Praktikum za vezbe iz hemije za _tudent biologije Autor: dr M. Popović 726,00 H0025 Modelovanje procesa u zivotnoj sredini

http://www.pmf.uns.ac.rs/files/2/spisak_izdanja__2_.pdf

Date added: August 2, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA SRPSKA - еОбразовање - Вијести

zavod za uxbenike i. sarajevo zbirka zadataka iz hemije zavod za uxbenike i. sarajevo osnovi informatike za viii i ix razred radna sveska - osnovi informatike za viii i ix razred zavod za uxbenike i. sarajevo tehni^ko obrazovawe

http://www.eobrazovanje.com/Osnovno/Documents/Lista%20obaveznih%20udzbenika%20za%20osnovnu%20skolu%20za%20skolsku%202011-12.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 17

pdf
OKFH 1 II kolokvijum - Fakultet za fizičku hemiju - Naslovna ...

OKFH 1 II kolokvijum Literatura: 1. U. Mio č, R. Hercigonja, Zbirka zadataka iz opšteg kursa fizi čke hemije , Beograd 1997, str. 73-96.

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/OKFH1-KOL2.pdf

Date added: December 10, 2013 - Views: 3

pdf
H č š PREDMET OD ABR NPOGL VLJ F IZ K L EH MIJE Š Č ž

• S. Gojak, Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (struktura materije), PMF, Sarajevo, 2012 • M. Cacan, F. Korać, Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, Sarajevo, 2005. • Despić, Osnovi elektrohemije 2000, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/files/Studijski%20programi/I%20ciklus/Plan%20i%20program%20Kontrola%20kvaliteta%20i%20zastita%20okolisa/II%20godina/Odabrana_poglavlja_fizikalne_hemije_II.pdf

Date added: August 17, 2013 - Views: 1

pdf
Nastavni program iz predmeta

Zbirka zadataka iz hemije autora Mehmedalije Lilića, „Grafčar“, Bihać, 2003. Profil nastavnika: 1. Prirodno-matematički fakultet – profesor hemije. 2. Prirodno-matematički fakultet – diplomirani inţenjer hemije sa poloţenim

http://www.medresamostar.com/Files/Curriculum/Hemija.pdf

Date added: July 24, 2014 - Views: 1

pdf
Organska hemija I - Tehnolosko-Metalurski Fakultet

Grupa autora, Zbirka zadataka iz organske hemije, TMF, Beograd, 2000. 4. Grupa autora, Eksperimentalna organska hemija, TMF, Beograd, 2005. 5. Ž. Čeković, Eksperimentalna organske hemija, Hemijski fakultet, Beograd, 1995. Referentna literatura 1. J.

http://www.tmf.bg.ac.rs/interno/Akademske_studije_osnovni/II%20godina/II%20godina%20opsti/Organska%20hemija%20I.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 200

pdf
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR I ...

Zbirka zadataka iz hemije - za I i II razred Biologija za I ili II razred medicinske škole Miloje Krunić, Ivo Savić, Božidar Ćurči ...

http://medicinska.edu.rs/download/FIZIOTERAPEUTI.pdf

Date added: February 22, 2014 - Views: 5

pdf
FARMACIJA - PROGRAMSKI SADRŽAJI ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Ispitna pitanja i zadaci sastavljaju se na osnovu nastavnih programa iz hemije za ... Zbirka zadataka iz Opšte i neorganske hemije za I i II razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja prirodno-matematičke struke, Naučna knjiga, Beograd, Zavod za izdavnje udžbenika Novi Sad, 1987.

http://www.medical.uns.ac.rs/UserFiles/prijemni%20farm%20-%20hemija.pdf

Date added: April 17, 2013 - Views: 26

pdf
Hemija za IV razred -64časova

Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred gimnazije Učenik je obavezan da ima svesku na svakom času !!! Nastavne teme koje se po planu i programu ove školske godine obrađuju su: 1. Ugljeni hidrati 2. Lipidi 3. Alkaloidi I antibiotici 4.

http://dnevnik.koledz-beograd.edu.rs/a_srb/script/hem/he%20IV%201p.pdf

Date added: October 16, 2013 - Views: 1

pdf
Obavezan predmet za sve studijske programe

Lj.Rajaković, Zbirka zadataka iz analitičke hemije , TMF, Beograd, 2005 4. ... Za razumevanje gradiva iz Analitičke hemije I potrebna su predznanja i položeni ispiti iz Opšte hemije I i II. Obavezan predmet za sve studijske programe

http://www.tmf.bg.ac.rs/interno/Akademske_studije_osnovni/II%20godina/II%20godina%20opsti/Analiticka%20hemija.pdf

Date added: February 18, 2013 - Views: 14

pdf
NASTAVNO NAUČNOM VEĆU HEMIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ...

Mandić, J. Korolija, D. Danilović: Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama za 7. razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003, prvo izdanje, 81 str. - prerađeno i dopunjeno izdanje 2009, 81 str.

http://www.chem.bg.ac.rs/vesti/338/Ljuba_Mandic_RED_izvestaj_HF.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 15

pdf
SPISAK UDŽBENIKA Fizioterapeutski tehničar / Medicinska ...

Zbirka zadataka iz hemije 21188 21191 Hemija II Neorganska hemija Rozalija Horvat 220 88 Hemija III Udzbenik Zbirka zadataka 23185 23188 Biologija I Biologija I Dr D.Balaš i saradnici 21720 Biologija II Biologija II dr.M.Krunić, dr. I. Savić, dr B.Ćurčić

http://www.skolasvnikola.edu.rs/wp-content/uploads/2013/08/Medicinska-skola-HIPOKRAT-spisak-udzbenika-2013_14.pdf

Date added: March 14, 2014 - Views: 1

pdf
LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS NA FAKULTETE ...

- Huskić, Zbirka zadataka iz matematike za I razred srednjih škola, Svjetlost, Sarajevo - Huskić, Matematika ... - Maturska pitanja iz hemije Matematika - Adem Huskić, Zbirka zadataka iz matematike za I razred srednjih škola, Svjetlost, Sarajevo

http://gradina.untz.ba/vodic/2011-12/preporucena_literatura_za_prijemne_ispite_UNTZ.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 291

pdf
popis knjiga iz Atomskog sklonista - Univerzitet Crne Gore

Darko Bajić Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata Univerzitet Crne Gore 2000 500 356 56 R Zejnilović N. Blagojević Zbirka zadataka iz analitičke hemije sa ...

http://www.ucg.ac.me/izdavacka/popis%20knjiga%20iz%20Atomskog%20sklonista.pdf

Date added: May 31, 2013 - Views: 11

pdf
3) Objavljeni radovi

škola iz hemije u organizaciji Srpskog hemijskog društva i Ministarstva prosvete i nauke. ... Udžbenik, praktikum, zbirka zadataka, ili poglavlje u publikaciji te vrste sa više autora Ostale stručne publikacije (projekti, softver, drugo)

http://www.chem.bg.ac.rs/vesti/962/Sumar_Medakovic_DOC_sazetak_HF.pdf

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

pdf
Reference 15. nov - Универзитет у Београду

NASLOV: Zbirka zadataka iz matematike za studente Visoke tehnološke škole strukovnih studija-Aranđelovac AUTOR: Milanka Gordašević-Filipovi ... ZBIRKA ZADATAKA IZ OPŠTE HEMIJE

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/izdavacka/Reference-RIC-Grafickog-inzenjerstva.pdf

Date added: May 8, 2014 - Views: 2

pdf
др Љиљана М Ђорђевић ОСНОВНИ ПОДАЦИ

M. Popovi ć, Lj. Đor đevi ć (2008) Zbirka zadataka iz opšte i neorganske hemije, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje. 8. Lj. Đor đevi ć (2000) Praktikum za vežbe iz hemije, U čiteljski fakultet u Vranju, ...

http://www.visokaskola.edu.rs/NA-Nastavnici/ljiljanadjordjevic.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 5

pdf
UNIVERZITETSKA IZDANJA (publikacije koje su dobile ...

«Zbirka zadataka iz fizičke hemije» autori doc. dr. Merzuk Cacan i mr. Fehim Korać – Prirodno-matematički fakultet. 41. Udžbenik «Kontrola reprodukcije domaćih životinja» autori prof. dr. Ahmed Mutevelić, prof. dr.

http://unsa.ba/s/images/stories/pdf/UNIVERZITETSKA%20IZDANJA-nakon%202004.pdf

Date added: November 29, 2011 - Views: 106

pdf
Vrsta nastave Ukupn o

Zbirka zadataka iz matematike za I razred srednjih škola 2) dr Radoje Šćepanović Dragoje Kasalica ... - Navođenjem primjera iz fizike, hemije, astronomije, ekonomije i slično i razvijanje svijesti o prisustvu matematike u raznim

http://www.cso.gov.me/files/1158057727.pdf

Date added: November 27, 2011 - Views: 7

pdf
ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

Rajković, V. Antić i M. Antić “Zbirka pitanja i zadataka iz opšte i neorganske hemije i organske hemije“, 2011. ... što je dovelo do naglog razvoja hemije, a posebno ORGANSKE HEMIJE . Broj do sada poznatih neorganskih jedinjenja je oko 100.000.

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/subjectfiles/527/A.%20OOH%20Uvodno_M_V_A%202012_bioloski.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 18

pdf
AKADEMSKE STUDIJE NA DEPARTMANU ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ...

udžbenike iz hemije, prirodno-matematičkog smera, od I do IV razreda. U skriptarnici našeg fakulteta se može nabaviti zbirka zadataka po kojoj se radi na pripremama za prijemni ispit, prilagođena pripremnoj nastavi koja se organizuje.

http://www.dh.pmf.uns.ac.rs/pdf/VODIC%20KROZ%20AKADEMSKE%20STUDIJE%202013.pdf

Date added: March 11, 2014 - Views: 8

pdf
&>. A1, 2-tJ 11 Strucna biografija Ivana Gutmana O~ qgo

ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZICKE HEMIJE 1 (Collection of Problems from Physical Chemistry 1) Faculty of Science, Kragujevac, 2008, pp. VI +66. 17. I. Gutman, M. Zejllilagic-Hajric; I. Nuic IZABRANA POGLAVLJA IZ ISTORIJE HEMIJE. Drugo, preradeno . i .

http://www.kg.ac.rs/Docs/gutman_biografija.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 4

pdf
˘ˇ ˆ˙ ˘˝ ˛ˆ˚ ˆ ˜ !#$ % & ˆ ’ ˚ ˘()

Zbirka ispitnih zadataka iz hemije za studente Medicinskog fakulteta. CONIT, Beograd, 1998. 3. Vujovi Z, Karadži I, Avramovi N, Baši R, Dragutinovi V, Gopevi K, Radosavljevi B, Stojanovi K, Šljivar-Broi S, Vuji-Redži V, Zindovi Lj. Zbirka ...

http://webserver.rcub.bg.ac.rs/publicFileDownload?idSednicaMaterijal=3362

Date added: January 10, 2014 - Views: 2

pdf
КЊИГА ПРЕДМЕТА студијског ...

Jeremić, D. Šepa, M. Vojnović, Zbirka zadataka iz fizičke hemije, TMF Beograd (1989). Број часова активне наставе Предавања: 60 Вежбе: 15 Други облици наставе: 30 Студијски

http://www.tf.ni.ac.rs/akreditacija/5%20Dokumentacija%20za%20akreditaciju%20osnovnih%20akademskih%20studija%20PT%20i%20BT/PRILOZI/Prilog%205-2%20Knjiga%20predmeta%20osnovne.pdf

Date added: May 19, 2013 - Views: 5

pdf
Koliko košta 'medicina' - Medicinski fakultet - Univerzitet ...

Zbirka zadataka za vežbe = 540 din. 2. Biohemija Udžbenik = 2700 din. Radna sveska = 700 din. Hemija = 800 din. Zbirka zadataka iz hemije = 600 din. Autorizovane skripte = 1500 din. 3. Mikrobiologija Imunologija = 1500 din. ...

http://wwwold.med.bg.ac.rs/dloads/studenti_medicinar/medicinar%20final%20No1.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 11

pdf
UDŽBENICI I MONOGRAFIJE U IZDANJU TF BOR PERIOD 1961-2013.

Ž. D. Živković, Zbirka zadataka iz metalurgije lakih metala, Tehnički fakultet Bor, 1984. Ž. D. Živković, B. Dobovišek, ... Praktikum za vežbe iz Fizičke hemije, Tehnički fakultet Bor, 1996. Ž. D.Živković, V. Savović, ...

http://www.tf.bor.ac.rs/izdavastvo/docs/Udzbenici_monografije_1961_2011.pdf

Date added: May 15, 2013 - Views: 15

pdf
сци Милена Поповић ОСНОВНИ ПОДАЦИ

M. Popovi ć, Lj. Đor đevi ć (2008) Zbirka zadataka iz opšte i neorganske hemije, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje. 6. M. Popovi ć, Lj. Đor đevi ć (2008) Praktikum iz opšte i neorganske hemije, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.

http://www.visokaskola.edu.rs/NA-Nastavnici/milenapopovic.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 3

pdf
KARTON NAU ČNOG RADNIKA - Medicinski Fakultet u Sarajevu

Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, (odabrana poglavlja) Izdava č Glas medicinara, Sarajevo, 2005. godine Broj 1 Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja: Broj Poglavlje u recenziranoj knjizi Broj knjiga Uklupno poglavlja Broj poglavlja u navedenoj knjizi

http://www.mf.unsa.ba/podaci/naucne_reference/Korac%20Fehim.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 5

pdf
KЊИГА ПРЕДМЕТА - Технолошки ...

Jeremić, D. Šepa, M. Vojnović, Zbirka zadataka iz fizičke hemije, TMF Beograd (1989). Број часова активне наставе Предавања: 60 Вежбе: 15 Други облици наставе: 30 Студијски

http://www.tf.ni.ac.rs/akreditacija/3%20Dokumentacija%20za%20akreditaciju%20osnovnih%20akademskih%20studija%20HT/Prilozi/Prilog%205-2%20Knjiga%20predmeta.pdf

Date added: May 19, 2013 - Views: 1

pdf
IME I PREZIME Mara Aleksić

Zbirka zadataka iz fizičke hemije, izdavač L. Pavun, Beograd, 2003, ISBN 86 904849 0 6 Aktivnosti na Fakultetu: Član Saveta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu 2012 – 2014. Predsednik Veća prve godine Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/CV/Vanredni%20profesori//CV%20srpski%20Mara%20Aleksic.pdf

Date added: August 2, 2014 - Views: 1

pdf
SPISAK PUBLIKACIJA KOJE SU DOBILE UNIVERZITETSKU SAGLASNOST ...

«Zbirka zadataka iz fizičke hemije» autori doc. dr. Merzuk Cacan i mr. Fehim Korać – Prirodno-matematički fakultet. 41. Udžbenik «Kontrola reprodukcije domaćih životinja» autori prof. dr. Ahmed Mutevelić, prof. dr.

http://www.unsa.ba/s/images/stories/pdf/bilten-2/SPISAK%20PUBLIKACIJA%20KOJE%20SU%20DOBILE.pdf

Date added: April 24, 2012 - Views: 30