Wychowanie Patriotyczne I Obywatelskie W Szkole pdfs

Searching:
Download
Wychowanie Patriotyczne I Obywatelskie W Szkole - Fast Download

Download Wychowanie Patriotyczne I Obywatelskie W Szkole from our fatest mirror

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

4682 dl's @ 3945 KB/s

pdf
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów PBW Filia w Kościerzynie „Kto ty jesteś ?

http://pbw.gda.pl/archiwum_www/koscierzynabibliografiapatriot06.pdf

Date added: February 5, 2014 - Views: 1

pdf
Wychowanie patriotyczne

* Wesołowska, Eugenia Anna. Wychowanie patriotyczne w szkole . -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Czasopisma: ... Wychowanie obywatelskie. * Czachorowski Janusz. Lekcja patriotyzmu nie kończy sie nigdy // Oblicza Edukacji. - 2007, nr 11, s. 19.

http://pceik.nazwa.pl/public_html/fdbp/pliki/literatura_dostepna/w/wp44.pdf

Date added: June 16, 2013 - Views: 1

pdf
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie dzieci młodszych

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie dzieci młodszych Państwo naszych marzeń : Święto 3 Maja / Małgorzata Nawrocka // W: Inscenizacje ; Zabawy

http://www.bytom.pbw.katowice.pl/index.php?view=article&catid=17%3Azestawienia-bibliograficzne&id=116%3Awychowanie-patriotyczne-dzieci-msodszych&format=pdf&option=com_content

Date added: September 28, 2013 - Views: 6

pdf
Wychowanie patriotyczne - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ...

WYCHOWANIE patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : ... Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Marta Czerwonka, Helena Piróg // Wychowawca. ... Jak kształtuję postawy obywatelskie i patriotyczne młodzieży / Wiesław Król // Wiadomości Opinie Myśli. ...

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/wychowanie%20patriotyczne.pdf

Date added: November 5, 2013 - Views: 1

pdf
wychowanie patriotyczne - Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu)

http://www.bpsieradz.pl/zestawienia/wychowanie%20patriotyczne.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Program Edukacji Patriotycznej w Szkole Podstawowej w ...

Wychowanie patriotyczne jest jednym z działów celowego i świadomego ... podstawowej) wprowadza się wychowanie patriotyczne i obywatelskie, ... Program Edukacji Patriotycznej w Szkole Podstawowej w Tyczynie

http://www.sp-tyczyn.szkoly.itl.pl/pdf/prep.pdf

Date added: March 12, 2012 - Views: 14

pdf
RAPORT Z EAW LUACJI KSZTAŁTOAW NIA POSTAW UCZNIÓW W SZKOLE ...

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 82 ... −−−− wychowanie patriotyczne i obywatelskie – 8 nauczycieli stwierdziło, że ta tematyka jest podejmowana przez szkoł ę −−−− wychowanie do życia w rodzinie – 8 nauczycieli

http://www.sp82.internetdsl.pl/ewal.pdf

Date added: March 15, 2012 - Views: 9

pdf
Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej w szkole

Wychowanie patriotyczne w szkole na Czerniakowie / Maria Burdowicz-Nowicka // Problemy Opieku ńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 8, s. 56-60 ... Społecze ństwo obywatelskie zaczyna si ę w szkole / Anna Oko ńska-Walkowicz // Edu- kacja i Dialog. – 2008, nr 6, s. 7-8 30.

http://wmbp.edu.pl/uploads/File/zestawienia_bibliograficzne/ksztaltowanie_postaw.pdf

Date added: May 25, 2013 - Views: 5

pdf
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 - Biuletyn ...

Ważne miejsce w programie wychowawczym Gimnazjum nr 7 zajmuje wychowanie patriotyczne. Kształtowanie postaw patriotycznych, ... projektu w ramach akcji „Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/Gimnazjum_nr_7_Krakow.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Tematyka godzin wychowawczych - Profesor.pl - publikacje ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2. Bezpieczna droga do szkoły. • niebezpieczne miejsca podczas ... przerwach w szkole i na podwórku • jak należy dbać o własne bezpieczeństwo edukacja prozdrowotna (bezpieczeństwo) 3.

http://www.profesor.pl/mat/pd4/pd4_z_janeczko_040311.pdf

Date added: December 16, 2012 - Views: 3

pdf
pdf TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2. Bezpieczny pobyt w szkole Bezpiecznie bawimy się na przerwach w szkole i ... obywatelskie 26. Zachowanie w szkole i poza nią Przyczyny pozytywnego i negatywnego zachowania Analiza różnych zachowań Edukacja

http://www.profesor.pl/mat/pd5/pd5_m_gros_20041129.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM ...

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE (bibliografia w wyborze za lata 1990-2006) KSIĄśKI 1. JESTAL, ... Obrona Cywilna w Szkole.- 1996, nr 5, s. 259-260 9. ... Wychowanie patriotyczno-obywatelskie w Armii II Rzeczypospolitej //

http://www.rzeszow.pbw.org.pl/!/zb/2005/wychowanie_patriotyczne.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 2

pdf
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE WSPO CZESNEJ M ODZIEZY POLSKIEJ W ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie). W zwia zku z tym we wspo´łczesnej ... wzrastało sie w rodzinie, szkole, w najbliz szym s´rodowisku, z przyroda , ... Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny, SThV 35: ...

http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/sw40-183-198.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Wychowanie patriotyczne oznacza ksztaBtowanie cnót ...

Wychowanie patriotyczne oznacza ksztaBtowanie cnót obywatelskich czyli ... wprowadza siˇ wychowanie patriotyczne i obywatelskie, realizowane jako jeden z moduBów [cie ... w szkole odbyBo si ...

http://pruchnik.nazwa.pl/sppruchnik/pliki/wychowaniepatriotyczne.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Liceum Ogólnokształcącego

VIII Wychowanie patriotyczne, obywatelskie i obyczaje szkoły. IX Edukacja prorodzinna. X Wychowanie religijne / etyczne. XI ... opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ...

http://loczarnkow.info/dokumenty/programwych_11_12.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 ...

Wychowanie Patriotyczne i obywatelskie (Apele, capstrzyki, Msze św., Świadome, aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu publicznym czuwani ... przeprowadzenie próbnego alarmu w szkole Kontynuowanie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy Pielęgniarka, Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie

http://szkola5jarocin.pl/?wpdmact=process&did=MjUuaG90bGluaw==

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
Kuratorium O światy w Opolu Przykład dobrej praktyki

... wychowanie patriotyczne Cel/cele DP 1. ... realizowany w naszej szkole od 2002r. Oprócz obowi ązkowych tre ści wynikaj ących z realizacji ście Ŝki edukacyjnej „Wychowanie patriotyczne i obywatelskie”, został wzbogacony o tre ści

http://www.kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/dp_SP1_wolczyn.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Pkt. 8 RODZICE wykreślić wykreślić Sześciolatku witaj w ...

Zmiany w Programie Wychowawczym Szkoły z dnia 13 września 2013 wprowadzone ... w szkole – konkurs plastyczny. ... Do punktu 4/Wychowanie patriotyczne i obywatelskie- treści dopisać: „Moje obowiązki jako ucznia

http://sp.konczyce.pl/wp-content/uploads/2013/09/SZKOLNY-PROGRAM-WYCHOWAWCZY-zmiany.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
P R O G R A M W Y C H O W A W

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomo ści na temat faktów, ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 1. Godło i hymn pa ństwowy. 2. Pie śni patriotyczne.

http://www.spwrydzynie.ir-tel.pl/oglosze/dokumenty%20szkolne/PROGRAM%20WYCHOWAWCZY.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Szkolny Program Wychowawczy - Zespół Szkół Zawodowych nr ...

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. ..... 5 2. Przygotowanie uczniów do pełnienia przyszłych ról społecznych ... podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach,

http://www.zsz1deblin.pl/pliki/file/dokumenty/Szkolny%20Program%20Wychowawczy.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Jóżwiak, Kazimierz : Wychowanie Patriotyczne w Szkole środowiskowej / Kazimierz Jóżwiak // „Życie Szkoły”. – 1979, nr 4. s ... Wychowanie ideowe, obywatelskie, patriotyczne / Jacek Szambelan // „Życie Szkoły”. – 1976, nr 11, s. 57-59 50. Szczybro, Sebastian : Patriotyzm ...

http://www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument499.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
nasz barwny swiat skladki

Na wychowanie patriotyczne, obywatelskie i europejskie składają się między innymi: ... Taką kolorową deklarację powieście na korytarzu w szkole. Z czego nie zrezygnuj ...

http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/barwy/nasz%20barwny%20swiat.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
XV Liceum Ogólnokształcącego

Wychowanie patriotyczne, obywatelskie i społeczne 5. Zasady funkcjonowania samorządności w szkole 6. Edukacja regionalna 7. Oddziaływania profilaktyczne 8. Pomoc w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu 9. Oddziaływanie kulturalne

http://www.xvlo.poznan.pl/Szkolny%20Program%20Wychowawczy_XVLO.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej w ...

W szkole gromadzi si ę, udost ępnia i na bie żąco wykorzystuje wyniki wewn ętrznego mierzenia jako ści, ... wychowanie patriotyczne i obywatelskie; 2) wychowanie do życia w rodzinie; 3) edukacj ę regionaln ą; 4 ...

http://kociszew.pl/portal/dokumentyportal/plan_nadzoru_2013_2.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 2

pdf
Wiedzaospołeczeństwie

wychowanie patriotyczne i obywatelskie (w szkole podstawowej) dla kogo przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich długość trwania studiów; opłata za semestr

http://www.wsp.krakow.pl/podypl/H_Wiedza_o_spo_inf.pdf

Date added: November 7, 2013 - Views: 1

pdf
K O P I A

... wychowanie patriotyczne i obywatelskie – WPO §3 SFERA DYDAKTYCZNA ... 10. W szkole odbywa się nauczanie języka kaszubskiego na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów) składanego dyrektorowi szkoły do dnia 30 III lub w momencie zapisywania dziecka

http://www.zslinia.edu.pl/statutnowy.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
MOTYW PATRIOTYZMU W LITERATURZE

Wartości patriotyczne i obywatelskie w nowelistyce B. Prusa / Janina Szcześniak. - Zamość ... Wokół lektur Sienkiewiczowskich w szkole Polski Międzywojennej / Halina Kosętka, Lech Ludorowski. - Zamość : WiMBP, 1981. - 54 ... * Wychowanie patriotyczne na lekcjach języka polskiego

http://ftmp.helios.pl/Get/file/grpf/436/1392570449/Patriotyzm_wczoraj_a_dzis_-_zetawienie_bibliograficzne.pdf

Date added: May 2, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT Z EWALUACJI WEWN ĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie oraz wychowanie do życia w rodzinie; − organizacja i uczestnictwo w uroczysto ściach i imprezach szkolnych. ... W szkole uczymy si ę jak zachowywa ć si ę podczas wa żnych uroczysto ści, podczas lekcji,

http://sp.poczesna.edu.pl/www/Raport%202011.pdf

Date added: June 23, 2012 - Views: 1

pdf
ROCZNY PLAN PRACY – WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA V.-

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie – sylwetki wielkich Polaków. • Edukacja czytelnicza i medialna – wydawnictwa informacyjne. • Edukacja ekologiczna ... Bezpiecznie w szkole, w domu, i na drodze. 1. Cel edukacyjny :

http://www.sp2chybie.edu.pl/files/Wymagania_edukacyjne_wychowanie_fizyczne_kl.4-5.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAM WYCHOWAWCZY

Wychowanie patriotyczne, obywatelskie, regionalne. 5. Wychowanie proeuropejskie 6. Rozwijanie samorządności uczniowskiej. 7. Współpraca z rodzicami. 8. ... nauczyciele zachowują w szkole neutralność polityczną w pracy

http://www.zsp1-gniezno.pl/materialy/Program%20wychowawczy%20ZSP1.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH

− znajdowali w szkole warunki do rozwoju osobowego we wszystkich sferach: intelektualnej, psychicznej, społecznej, ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Zadania Forma realizacji Efekty działań Wdrażanie do poszanowanie tradycji,

http://u.jimdo.com/www61/o/s027e29344c21915d/download/m12e968139b693452/1394984116/PROGRAM+WYCHOWAWCZY+SZKO%C5%81Y+PODSTAWOWEJ+W+MORAWACH.pdf?px-hash=7181ea59ccb40accfc7c05018bc2f07256213d35&px-time=1401620218

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

pdf
Wiedzaospołeczeństwiez Wiedzaospołeczeństwiez podstawami ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie (w szkole podstawowej) dla kogo przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich długość trwania studiów; opłata za semestr

http://www.ap.krakow.pl/podypl/H_Wiedz_o_s_przeds_inf.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 ...

1.Wychowanie do życia w rodzinie Zadania w programie profilaktycznym szkoły, ... Wychowanie Patriotyczne i obywatelskie (Apele, capstrzyki, Msze św., Świadome, ... HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROCINIE

http://szkola5jarocin.pl/?wpdmact=process&did=MjMuaG90bGluaw==

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
PROGRAM WYCHOWAWCZY w Szkole Podstawowej im. M.J ...

Wychowanie w naszej szkole obejmujemy dwie grupy wiekowe: ... · Ukształtowało postawy patriotyczne ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie W wychowaniu patriotycznym i obywatelskim szkoła kładzie nacisk na:

http://www.sp.horyniec-zdroj.pl/dokumenty/Program%20wychowawczy.pdf

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

pdf
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ...

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podsta-wowej: 1) obdarza uwagą dzieci i ... Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole ... aż po wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

http://sloneczne.org/download/Podstawa_Programowa.pdf

Date added: February 19, 2012 - Views: 4

pdf
Plan działań wychowawczych Szkoły Podstawowej z O.I nr 1 w ...

... wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Zgodnie z planem WDN, planem pracy szkoły, planem pracy zespołu wychowawczego, profilaktycznego i pla nami ... Rolnego „Szklanka mleka w szkole ...

http://www.ledziny.pl/bip/zalaczniki/sp1_plan_dzialan_wychowawczych_2009_10.pdf

Date added: August 1, 2013 - Views: 1

pdf
PLAN WYCHOWAWCZY – II ETAP KSZTAŁCENIA 2011/2012

Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Unikanie niebezpiecznych miejsc i osób stwarzających zagrożenie zdrowia i życia. ... - wychowanie patriotyczne i obywatelskie - wychowanie prorodzinne - przedsiębiorczość

http://sp182.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/plan-wych-II-etap-2013-2014.pdf

Date added: May 2, 2014 - Views: 1

pdf
ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

Program wychowawczy zawiera: I.Wstęp II. Sfery wychowawcze: 1.Wychowanie do życia w grupie społecznej. 2. Wychowanie regionalne, patriotyczne i obywatelskie.

http://kolbudy.bho.pl/szkola/doki/wychowawczy.pdf

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

pdf
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 271 w WARSZAWIE

W szkole odbywają się uroczystości współorganizowane przez uczniów, nauczycieli, dyrekcję, ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 3. Wychowanie czytelniczo – medialne. 4. Wychowanie prozdrowotne. 5. Wychowanie ekologiczne.

http://www.sp271waw.edu.pl/doc/program_wych.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

wychowanie patriotyczne i obywatelskie, wychowanie do życia w rodzinie, edukację regionalną, promowanie zdrowego stylu życia, ... frekwencję dzieci w szkole 3. Uświadamianie rodzicom potrzeby szerszego interesowania się funkcjonowaniem dziecka w szkole

http://spkrzeczynwielki.pl/files/sites/730/cms/szablony/13454/pliki/program_wychowawczy_20132014.pdf

Date added: May 2, 2014 - Views: 1

pdf
Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole ...

języka polskiego w szkole podstawowej. Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak ... wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Treści nauczania wynikające z podstawy programowej zostały zawarte w układzie ta-belarycznym.

http://gwo.pl/files/download/16641

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
Szkoły Podstawowej im. ks. Konstantego Damrota w Zwonowicach

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie realizowane jest w naszej szkole w następujący sposób: 1. ... Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 1. Prezentuje wysoką kulturę osobistą ( zwroty grzecznościowe). 2.

http://zspzwonowice.pl/portal/program-wychowawczy-sp-zwonowice-2013.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
W numerze

Autoewaluacja w szkole / pod red. Elżbiety Tołwińskiej ... konkursy i festiwale ; Wychowanie patriotyczne - me-tody Sygn. P-2174/Cz.1, czyt.P-2173/Cz.1 9. Grom, Bernhard (1936-) Psychologia wychowania religijnego ... Wychowanie obywatelskie - metody ; Wychowanie patriotyczne

http://www.bibliotekacen.pl/pdf/bn/bn_2012_nr_3.pdf

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

pdf
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie Plan ...

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Cele: 1. ... Zaangażowanie w działalność samorządową w szkole. 4. Rozbudzanie więzi społecznych ( koleżeństwo, przyjaźń). 5. Zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami ucznia i ...

http://sp2koronowo.edupage.org/files/ZALOZENIA_WYCHOWAWCZE_2012_2013_z_proponowanymi_zmianami.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Plan działań wychowawczych Szkoły Podstawowej z O.I nr 1 w ...

w szkole; godziny wychowawcze prowadzone ... - wychowanie patriotyczne i obywatelskie; - edukacja czytelnicza i medialna; kształtowanie odpowiednich postaw na uroczystościach szkolnych, wynikających z kalendarza świąt i uroczystości

http://www.ledziny.pl/bip/zalaczniki/sp1_plan_dzialan_wychowawczych_2011_12.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
bszary

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 2. Wychowanie do życia w rodzinie. 3. Edukacja regionalna. 4. Promowanie zdrowego stylu życia. 5. ... w szkole”, pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, gazetki na korytarzu, w klasach

http://zsp5.osobowice.org/wp-content/uploads/2012/10/Program_wychowawczy_2012_2013.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
Zespół Szkół nr 15 w Częstochowie PROGRAM WYCHOWAWCZY

Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, personalistyczny i indywidualny. • Integralny, bo obejmuje wszystkie sfery rozwoju ucznia: fizyczną, psychiczną i ... WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE UCZE

http://gim19.czest.pl/sp19/prawo/obrazki/wychowanie.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
,,Ceremoniał i tradycje Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie”

,,Wychowanie patriotyczne i obywatelskie” oraz ,,Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”. ... Do stałych uroczystości obchodzonych w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie należą: -Rozpoczęcie roku szkolnego -

http://spmlodzieszyn.e-sochaczew.pl/pliki/ceremonialtradycjespmlodzieszyn.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA DRUGIEGO ETAPU ...

... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie „Kim jestem, kim mogę być, Ścieżki edukacyjne dla klas ... VI- 2013/2014) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Legionowie Lp. Zajęcia edukacyjne Nazwa programu, wydawnictwo, autor Numer dopuszczenia Numer w szkolnym zestawie programów

http://www.zs.legionowo.pl/pliki/sp8/programy_4_6_2011_12.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej - Zespół ...

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i wdrażanie są wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów w celu poprawy jakości pracy ... patriotyczne, obywatelskie, wychowanie do życia w rodzinie, edukację regionalną,

http://zsprowne.dukla.pl/dokumenty/raport%20%20z%20ewaluacji.pdf

Date added: November 19, 2012 - Views: 2