Sang Kien Kinh Nghiem Tieu Hoc pdfs

Searching:
Download
Sang Kien Kinh Nghiem Tieu Hoc - Fast Download

Download Sang Kien Kinh Nghiem Tieu Hoc from our fatest mirror

15 sáng kiến kinh nghiệm hay khối Tiểu học

9204 dl's @ 5835 KB/s

pdf
15 sáng kiến kinh nghiệm hay khối Tiểu học

15 sáng kiến kinh nghiệm hay khối Tiểu học Viết bởi Administrator Thứ năm, 30 Tháng 6 2011 11:16 - Đơn vị công tác : trường Tiểu học Hồ Văn Cường

http://tieuhocvn.info/eng/pdf/Tieu-hoc/15-sang-kien-kinh-nghiem-hay-khoi-Tieu-hoc.pdf

Date added: August 21, 2014 - Views: 1

pdf
Viết Sáng kiến kinh nghiệm ở tiểu học như thế ...

Viết Sáng kiến kinh nghiệm ở tiểu học như thế nào cho sát thực tế? Viết bởi Administrator Thứ ba, 06 Tháng 9 2011 08:02 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 06 Tháng 9 2011 08:09

http://tieuhocvn.info/eng/pdf/Tieu-hoc/Viet-Sang-kien-kinh-nghiem-o-tieu-hoc-nhu-the-nao-cho-sat-thuc-te.pdf

Date added: August 21, 2014 - Views: 1

pdf
Huong dan thuc hien Sang kien Kinh nghiem

4.3 Bài hoc kinh nghi?m 3. Ket Ðúc kêt nhùng nôi dung chính dä trinh bày; ... IV. Nêi dung dánh giá, xep 10?i sáng kien, kinh nghiêm: Tiêu chuân Phuung pháp nghiên cúu: khoa hoc, phù h. vói dê tài Hinh thúc và cách trinh bà : dún ui dinh

http://tanphuoc.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/File31.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : 2 97/PGDĐT-PT ...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ THAM DỰ HỘI THI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, ĐỀ TÀI KHOA HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2012-2013 Viết bởi school ... tiểu học tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc./. KT. TRƯỞNG PHÒNG

http://tieuhoctanphongb.e-school.edu.vn/tin-tuc/3-thong-bao/527-ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-sang-kien-kinh-nghiem--de-tai-khoa-hoc-giao-duc-tieu-hoc--cap-thanh-pho-nam-hoc-2012-2013.pdf

Date added: July 21, 2013 - Views: 1

pdf
CONG VAN - - Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện ...

CONG VAN - - Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện ...

http://www.pgddttranvanthoi.edu.vn/uploads/lawsubtinh/28_snv198.pdf

Date added: March 16, 2014 - Views: 3

pdf
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT ...

phù hợp cho hoc sinh, ... chế thị trường đã dẫn tới những sự đổi thay mang tính tiêu cực của các trò chơi dân gian của dân tộc. ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG BỔ TRỢ BÀI TẬP THỂ DỤC NHẢY CAO

http://tieuhoctanphongb.e-school.edu.vn/chuyen-mon/the-duc/375-sang-kien-kinh-nghiem--su-dung-tro-choi-dan-gian--trong-bo-tro-bai-tap-the-duc--nhay-cao.pdf

Date added: January 6, 2013 - Views: 2

pdf
TINH AN GIANG Doc - Trang đầu - Cơ sở dữ liệu ...

trinh do quan ly chuyen mon, ky thuat, co nang luc danh gia tham dinh cac sang kien, kinh nghiem hoac cac giai phap trong quan 1y, to chuc thirc hien nhiem vu cua co quan, don vi. ... nhung ca nhan tieu bieu co sang kien cai tien ky thuat hoc co giai phap cong tac mang lai hieu qua cao, ...

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/content/download/137091/3753649/file/4210%20UBND-TD_1.PDF

Date added: November 17, 2011 - Views: 6

pdf
UY BAN NHAN DAN TINH THANH HOA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA MT ...

Ve viec Ong nhan de tai, sang kien kinh nghiem tinh Thanh 116a CHU TICH HOI DoNG KHOA HOC, SANG KIN TINH THANH HOA ... hOi thi Thieu nhi trong trueing Tieu hoc B 28. BA Biii Thi Nga, Chi' tich Cong down nganh GD&DT huyen Nga San, tinh Thanh H6a.

http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/All/55A746A80FCAE77847257BDC0004078E/$file/d3078.PDF

Date added: October 26, 2013 - Views: 3

pdf
longan.edu.vn

sáng kiên kinh nghiêm, Sinh hoat chuyên môn bâc hQC mâm non và câp trung hQC ... Huóng dân cuêc thi hoc Sinh giói vän hóa khôi 9 và cuêc thi ... Huóng dân các truðng Tiêu hQC däng ký du thi vô dich Tiêng Anh Toef Primary. Công tác chuân bi cho hQC Sinh tham gia du thi

http://longan.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=pFjTBn9fDAc%3d&tabid=39&language=vi-VN

Date added: March 13, 2014 - Views: 2

pdf
dongxoai.edu.vn

Nhùng giáo viên có Sáng kiên kinh nghiêm hoac báo cáo nghiên cúu khoa hQC su Pham úng dung dat 6 diêm trð lên; Bài kiêm tra näng lyc dat tù 8 diêm

http://dongxoai.edu.vn/upload/vanban/vb_phong/KE_HOACH_THI_GV_DAY_GIOI_11-12.pdf

Date added: May 1, 2014 - Views: 1

pdf
VI ^n ;^^ , - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ...

Chi dao day va hoc theo chuan kien thdc cua chuong ... thi diem chuyen mot so tru&ng sang hoc 2 buoi/ngay de thuc hien muc tieu giao duc town dien. ... Tiep tuc rut kinh nghiem va to ch(rc tot hen ve day hoc phan hod, phan ban va to chon. 7.3.

http://vinh.edu.vn/images/vanban/24.PDF

Date added: November 8, 2011 - Views: 41

pdf
HoA . HoA - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông ...

Giao vien tham gia hQithi giao vien day gioi c~phuyen thirc hien dAydu cac nQidung sau: 1. Bao cao sang kien kinh nghiem hoac k~t qua nghien CUu khoa hoc su

http://pgddtdonghoa.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/GVTH.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 3

pdf
www.xuyenmoc-brvt.edu.vn

www.xuyenmoc-brvt.edu.vn

http://www.xuyenmoc-brvt.edu.vn/uploads/news/2013_11/300_pgd-dang-ky-skkn-va-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-2013.pdf

Date added: May 7, 2014 - Views: 1

pdf
binhdai.edu.vn

4. Gùi file danh sách tên dê tài sáng kiên kinh nghiêm (theo mâu dính kèm) chêlll nhât ngày 17 tháng 02 2014, qua các dia chi dia chi email

http://binhdai.edu.vn/public/uploads/CV_158_PGD_ngay_07-02-2014.pdf

Date added: March 2, 2014 - Views: 3

pdf
wdh.namgiang.edu.vn

- Tô chúc châm chon sáng kiên kinh nghiêm chuyên dê näm hoc 2012-2013. ... -Hôi thi giáo viên day giói bâc tiêu hoc. -Du HQi nghi nâng câp phân mêm kê toán, tai Phòng TC-KH huyên. -Làm viêc vói hQi Khuyên hQC tinh QNam. ...

http://wdh.namgiang.edu.vn/uploads/LICH%20CONG%20TAC%20THANG%204%20NAM%202013.pdf

Date added: March 13, 2014 - Views: 2

pdf
ai mfri - Phong GD&DT Cai Be

Dinh gia tinh hinh va trao dti kinh nghiem ve cong tic chi 4o, thvc Men ... sang tao va luyen phuong phap to hoc aim hoc sinh; lam thui ch01 hUng this va dOng co hoc tap ding dan. b) Da co nhung gido vie; ... viet sang kien kinh nghiem ye dOi men KTDG

http://caibe.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/File331.PDF

Date added: December 12, 2011 - Views: 13

pdf
www.vinhlong.edu.vn

+ Có sáng kiên kinh nghiêm giång day duqc (mg dung d4t hiêu quå (xêp loai Tôt) tù câp truðng trð lên; ... Tiêu hQC, Trung hoc co sð. Các truðng THPT, truc thuêc Chiu trách nhiêm xét và gùi dê nghi vê Sð).

http://www.vinhlong.edu.vn/UploadFiles/Site0054/Van%20ban/So%20GD-DT/1428%20%20Vien%20phan%20vang%20va%20Gia%20dinh%20Nha%20giao.pdf

Date added: March 2, 2014 - Views: 2

pdf
chonthanh.edu.vn

chonthanh.edu.vn

http://chonthanh.edu.vn/uploads/laws/806-2013.pdf

Date added: March 2, 2014 - Views: 2

pdf
phutho.edu.vn

Hôi thi Giáo viên d4Y giói Tiêu IIQC, näm hoc 2013-2014. Thuc hiên Kê h0QCh näm hoc 2013-2014, Sð GD&ÐT Phú ThQ dã phá( ... sáng kiên kinh nghiêm dat tù 8,0 diêm trð lên dat 96,42%, có 24 sáng kiên kinh

http://phutho.edu.vn/phutho/vn/upload/info/attach/13889727220561_GDTHTK_thi_GVG0001.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 1

pdf
thcs-nguyenvanlinh-baria.edu.vn

thcs-nguyenvanlinh-baria.edu.vn

http://thcs-nguyenvanlinh-baria.edu.vn/uploads/news/2014_01/sangkienkinhnghi1.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
Huyen Iran Van Thai, ngay 43 thang 5 nam 2013

Huyen Iran Van Thai, ngay 43 thang 5 nam 2013

http://www.pgddttranvanthoi.edu.vn/uploads/laws/446_pgd866.pdf

Date added: August 2, 2014 - Views: 1

pdf
dia ban tinh. Ban Thuong vu Tinh uy ve viec chan chinh hoat ...

thong trong cac nha truong theo cap hoc va dieu kien cu the, ... vien khen thuong cac tap the,ca nhan thuc hien nghiem tic cac qui dinh dong thai co cac sang kien kinh nghiem gop phan nang cao chat luorng giao duc. 1. ... girt tre a cap tieu hoc, hoot dong day them cua giao vien dd nghi huu...).

http://thuvien.dongtrieu.edu.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=23106&folderId=23115&name=2703

Date added: July 21, 2013 - Views: 10

pdf
ninhbinh.edu.vn

- Tiéu hoc, THCS có úng dung cong ngh# thÔng tin trong quån lí giáo duc (thtrc hiên ... - Có .sáng kiEn kinh nghiem cap tinh. 2- Danh hiéu "Chién si thi dua cáp co sð": - Dat 2 tiêu chuån theo diéu 23-Luât Thi dua-Khen thtrðng:

http://ninhbinh.edu.vn/(A(gljV5dOWywEkAAAANGYwMWZkNWUtZGY1Ny00NTU3LThiZTMtZTNmNmM1YTc3NDI46q7Erpfviwt4TCUx6-oDkFITsSE1)S(cpl0cenfallq5xeigbji2255))/Pictures/634214320348108750dang%20ky%20thi%20dua.pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 3

pdf
www.phutho.edu.vn

Thði gian däng ký xét cluyêt SKKN câp ngành châm nhât ngày 30/3. Sau Ichi tap hqp dây dil hô so däng ký xét duyêt sáng kiên kinh nghiêm câp

http://www.phutho.edu.vn/phutho/vn/upload/document/1350890981105_CV_1539__HD_viet_sang_kien_Kn.pdf

Date added: March 2, 2014 - Views: 1

pdf
Mau bao cao - Trang chủ

quan (dan v)) và d6i tüdng, tiêu chudn khen (htrðng quy dinh tai Luat Thi dua ... cåi cách hành chính; các giåi pháp công tác, sáng kišn, kinh nghiem, dê ... chüa bênh mih phf; sõdê tài nghiên c.úu khoa hoc, cåc sáng kiêñ, áp dgng khoa hoc (giá tri làm lei vC ...

http://www.hau.edu.vn/Client/upload/public/Thi%20dua-khen%20thuong/Mau%20bao%20cao%20thanh%20tich%20thi%20dua%20khen%20thuong.pdf

Date added: March 2, 2014 - Views: 1

pdf
chauthanh.edu.vn

- Giáy chúng nhân sáng kién kinh nghiêm hoäc nghiên cúu khoa hQC do tinh cáp tù ... Ðê nghi Hiêu truðng các trtrðng tiéu hoc trong huyên có giáo viên tham du Hôi thi thvrc hiên tòt nôi dung công vän này./. IVŒi nhân - Nhu trên.

http://chauthanh.edu.vn/public/uploads/CV_2236_PGD111.pdf

Date added: March 22, 2014 - Views: 1

pdf
khoaichau.edu.vn

Vê viêc công nhân sáng kiên kinh nghiêm cúa ngành Giáo duc và Ðào tao ... Rèn kÏ näng giåi toán có lði vän cho HS tiêu hoc bàng phuŒng pháp rút vè don vi và PP dùng ti Hình thúc giói thiêu các làn diêu dân ca.

http://khoaichau.edu.vn/vbtl/code.1165/QD_SKKN.pdf

Date added: June 17, 2014 - Views: 2

pdf
Thuc hien Chi thi 11- CT/ TW cua bo Chinh tri (Khoa X) • Ve

due rut va ph6 bien kinh nghiem, ... Can cu vao dieu kien cu th~ ma tirng dia phuong, bo, nganh, tirng cap, tirng don V!,xay dung ... Cu thl hod muc tieu, nhiem vu, gidi phap xay dung xd hoi hoc tdp d tung dia phuang, don vi

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/Lists/Vn%20bn%20php%20quy/Attachments/43084/08%20HD%20BTGTW%20ve%20cong%20tac%20khuyen%20hoc%20khuyen%20tai%20xay%20dung%20xa%20hoi%20hoc%20tap.pdf

Date added: February 13, 2013 - Views: 3

pdf
sgddt.binhdinh.gov.vn

chucyng trinh giáo duc cùa cáp tiéu hoc mà giáo viên giång clay (goi tát Ià bài thi kiêm tra näng lye); ... day hoc, giáo hQC sinh. Sáng kiên kinh nghiêm, sin phâm nghiên cúu khoa hoc str Pham úng phåi ...

http://sgddt.binhdinh.gov.vn/upload/files/CongVan/1395cv.PDF

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
t6 chuc h6i thi cap thi xii - Phòng Giáo Dục Và Đào ...

... Sang kien kinh nghiem hoac bao cao nghien ciru khoa hoc su pharn irng dung c~p ... + Sang kien kinh nghiem hoac bao cao nghien ctru khoa hoc str pharn irng dung ... ban t6 chuc khong cho tham gia du thi va dua noi dung nay va tieu chi xi! thi dua cuoi ndm cua trutrng vaph6n~ GD-DT. Thi giang

http://www.dongxoai.edu.vn/upload/vanban/vb_phong/scan000614.pdf

Date added: April 5, 2013 - Views: 3

pdf
www.thcs-nguyenvanlinh-baria.edu.vn

www.thcs-nguyenvanlinh-baria.edu.vn

http://www.thcs-nguyenvanlinh-baria.edu.vn/uploads/news/2014_04/kh-hoi-thi-tpt-doi-gioi.pdf

Date added: May 3, 2014 - Views: 1

pdf
ninhbinh.edu.vn

bình xét danh hiêu thi dua, hình thúc khen thuðng, châm sáng kiên kinh nghiêm näm hQC 2013 -2014 cüa cán bê, giáo viên, ... Giáo duc Tiêu hoc; Il. Cách dánh giá: Ðánh giá bäng diêm sô, thang diêm 100. Ill. Các chí tiêu duvc dánh giá:

http://ninhbinh.edu.vn/(S(d2aw5qqrczjyfzva5sbmq345)A(v67z3XZqzwEkAAAAZmNkNTBkZjEtNWU4Yy00MzNkLTgxOTMtMjc4ZjYzMjRiZDNjdc0eoO6wGJl6oTdKv9vR2_HBIxc1))/Pictures/635291132473962979Cong%20van%20so%2095%20v%20v%20thuc%20hien%20tieu%20chi%20thi%20dua%20nam%202014.pdf.pdf

Date added: April 15, 2014 - Views: 3

pdf
tieuhoc.moet.gov.vn

Ski' nhiêt tình, chú dêng và sáng tao cúa các thây Cô giáo. ... hoc kinh nghiêm , too dông thuân cao trong ngành và toàn xã hQi trong triên khai mô hình VNEN, ... các truðng tiêu hQC dây manh hoat

http://tieuhoc.moet.gov.vn/UserFiles/HEAD1/vanban/1096/1096_1395804551_CV_97-GPE-VNEN_ngay_25-03-2014_vv_Huong_dan_tang_cuong_cong_tac_thong_tin_truyen_thong.pdf

Date added: April 4, 2014 - Views: 2

pdf
Thong bao ket qua xet thi dua 13 14

kêt quá châm sáng kiên kinh nghiêm Clia HQ)i dông khoa hQC huyen. 3. Các don vi, tâp thê không LÐTT theo dê nghi: ... Truòng Tiêu hoc (Gò San Till'öng Tiêu hoc Lán Me Truòn Tiêu hoc Côno Hái Truöng Tiêu hQC Suôi Giên

http://www.pgdthuanbac.edu.vn/Danh%20muc%20van%20ban/VanBan_2014/TB105_PGD.pdf

Date added: August 21, 2014 - Views: 1

pdf
xuyenmoc-brvt.edu.vn

xuyenmoc-brvt.edu.vn

http://xuyenmoc-brvt.edu.vn/uploads/news/2014_04/12-kh-pgd-ke-hoach-xet-thi-dua-nam-hoc-2013-2014_1.pdf

Date added: May 24, 2014 - Views: 1

pdf
server1.butnghien.vn

* Ðôi tuvng áp dung sáng kiên kinh nghiêm này. ... vän bån mâu và tái tao vän bån tuong tv mâu câp tiêu hoc. Cho nên viêc sáng mot vän bån nghê thuât dôi vói các em hoc Sinh lóp 6 là viêc làm

http://server1.butnghien.vn/files/3/Giao_an/renluyenkinananglambaivanmieuta6.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 9

pdf
pgddttuyan.phuyen.edu.vn

Sáng kiên kinh nghiêm, dê tài nghiên cúu khoa hoc su Pham úng dung vê ... tiéu hochoc Sinh trung hoc cŒ sð dôi vói giáo viên làm tông Phu trách ÐQi truðng trung hoc co sð và truðng phô thông có nhiêu câp hQC.

http://pgddttuyan.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/03_KHLT_TPTD.pdf

Date added: April 4, 2014 - Views: 4

pdf
HP Image Zone Express - Phòng Giáo Dục Thạnh Phú

tinh" phåi dông thði däng ký tên Sáng kiên kinh nghiêm hoac Ðè tài nghiên cúu khoa hQC su Pham úng dung, nêp vê Phòng GD&ÐT dé theo dõi. ... Tiêu hoc THCS Cum trtr&ng Lu Thi Thái Phon Bùi Vän Chiêm Trân Vän Mêc

http://pgdthanhphu.edu.vn/public/uploads/TD-KT_12-131.pdf

Date added: May 7, 2014 - Views: 1

pdf
vinaschool.net

Kính gùi: Hiêu truðng các truðng Mâm non, Tiêu hoc, THCS Cän cú Luât Thi dua, ... hQC, sáng kiên kinh nghiêm báo cáo thành tích Cá nhân nop 03 bån. 3.4. Ðôi vói bäng khen cúa UBND tinh, Bê: Báo cáo thành tích Cá nhân, tap

http://vinaschool.net/dulieu/files/163%20_%20PGDDT%20Huong%20dan%20xet%20thi%20dua%20khen%20thuong%20nam%20201-2013.pdf

Date added: April 17, 2014 - Views: 1

pdf
dilinh.edu.vn

... úng dung tiên bê khoa hoc trong giáo duc và nâng cao hiêu quå công ... thuc hiên cuôc van dâng "Nói khóng vói tiêu cvc trong thi cit và bênh thành tích trong giáo duc ... dep. Bìa sáng kiên kinh nghiêm phåi duqc ghi rõ ràng theo trât tv sau: tên co' quan ...

http://dilinh.edu.vn/mainsite/uploads/laws/2012-hd-va-quy-dinh-viec-danh-gia-de-tai-skkn-gphi.pdf

Date added: March 13, 2014 - Views: 1

pdf
tailieuso.udn.vn

... hàng tram sáng kién kinh nghiém thuêc lïnh vuc Tiêu hoc. Nhiéu trang Web cùa các truòng ... xuvên cé USB dé san sáng trao ddi, chia së kinh nghiêm vdi dông nghiëp. ... IV/ Bài hoc kinh nghiëm:

http://tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/2028/1/GD_0494.pdf

Date added: February 11, 2014 - Views: 2

pdf
pgddttuyan.phuyen.edu.vn

dqy giòi môn chuyên câp tiêu hoc, tao diêu kiên dê giáo viên và cán bê quån lý giáo duc thê hiên näng luc, hoc tap, trao dôi kinh nghiêm vê giång day; ... + Sáng kien kinh nghiêm hoac kêt quå nghiên cúu khoa hQC su Pham úng

http://pgddttuyan.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/581.pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 2

pdf
hungyen.edu.vn

Sáng kién kinh nghiêm có thé thuêc lïnh vuc Chung, ... - Ðê tài sáng kiên kinh nghiêm phåi thuyêt minh rõ muc tiêu, tuðng, tính mói, Iqi ích, ... tin hoc, giáo án diên tù; Kinh nghiêm khai thác, sù dung có hiêu quå hoat dong

http://hungyen.edu.vn/admin/FileStore/file/CV_PhongCNTT/Cong%20van%201367_CNTT.pdf

Date added: March 13, 2014 - Views: 1

pdf
CQNG HoA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc or - Phòng Giáo dục ...

M~u sang kien kinh nghiem thuc hien theo quy dinh cua phong Giao duevaDao tao. IV. TIEU CHi DANH GIA KET QuA Thi sinh dat danh hieu Can bo, giao vien thu vien gioi cfrPhuyen nam hoc2013- ... (Tieu hoc: 01 thi sinh, THCS: OLthi sinh) ...

http://pgddtdonghoa.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/05KHLTTCHTCBGVTVGCHNH1314.pdf

Date added: January 27, 2014 - Views: 1

pdf
QUYET DINH UY BAN NHAN DAN THI XA - Trang thông tin điện ...

truang tieu hoc; ca sa giao due mam non; trung tain hoe tap cong dong; eac ca so giao due co ten goi khac (neu co) thuoe tham quyen quan ly eua IIBND thi xa. 5. ... tien, tong ket kinh nghiem, sang kien eua dia phuong trong llnh vuc giao due. 8.

http://dongxoai.binhphuoc.gov.vn/uploads/2012/10/02/1349176666.QDQP%2002_0329.pdf

Date added: February 5, 2013 - Views: 6

pdf
thptphuquoc.edu.vn

Vê viêc xét công nhân sáng kiên, kinh nghiêm, giåi pháp ... Kiên Giang vê viêc thành lâp HQi dông Khoa hoc, sáng kiên tinh; ... Khen thuðng bó phiêu kín cho các tiêu chuân, ...

http://thptphuquoc.edu.vn/data/UserFiles/File/HD689-UBND%20(1).pdf

Date added: May 7, 2014 - Views: 1

pdf
chauthanh.edu.vn

và lao dêng hoc trên chuan, ngoai ngù, tin hQC dat chi tiêu ké ... nghiên cúu khoa hQC, viét và van dung sáng kién kinh nghiêm có hiêu quå. b. Thçrc hiên có hiêu quå "HQC tap và Iàm theo tám gtrung dqo dúc ... CBGV viét SKKN dat chi tiêu däng ký dàu näm hQC ...

http://chauthanh.edu.vn/Cong%20van%20thang%2005%20nam%202012/Huong%20dan%20cham%20diem%20Cong%20doan038.pdf

Date added: June 9, 2014 - Views: 1

pdf
tieuhoc.moet.gov.vn

dóng góp sáng kiên kinh nghiêm nâng cao chât luqng giáo duc, dáp úng yêu câu ... Trên co sð xác dinh rõ muc tiêu bài hoc, dôi chiêu muc tiêu bài hoc vói trình dê hQC sinh, diêu kiên truðng lóp dê du kiên diêu chinh nêi dung day hQC,

http://tieuhoc.moet.gov.vn/UserFiles/HEAD1/vanban/1095/1095_1395630899_CV_86-GPE-VNEN_ngay_18-03-2014_vv_Huong_dan_sinh_hoat_chuyen_mon_o_cac_truong_VNEN.pdf

Date added: April 12, 2014 - Views: 2

pdf
Nhung kinh nghiem cua mot nong dan san xuat gioi

Title Nhung kinh nghiem cua mot nong dan san xuat gioi Author: KHCN-BP Created Date: 9/15/2010 4:25:33 PM Keywords ()

http://dostbinhphuoc.gov.vn/images/File/Tap%20chi/So07/Nhung%20kinh%20nghiem%20cua%20mot%20nong%20dan%20san%20xuat%20gioi.pdf

Date added: August 11, 2014 - Views: 1

pdf
Kinh nghiệm học tập của thủ khoa Nguyễn Văn Hinh

Kinh nghiệm học tập của thủ khoa Nguyễn Văn Hinh ... tiêu hóa kiến thức. ... toàn, động lực học chất điểm, bla bla..hay phần sóng ánh sáng có tán sáng, lăng kính lớp 11,...)

http://tintuc.hocmai.vn/bi-quyet-hoc-thi/kinh-nghiem-chung/21488-kinh-nghiem-hoc-tap-cua-thu-khoa-nguyen-van-hinh.pdf

Date added: August 21, 2014 - Views: 1