Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
Download
Ligji Nr 8652 - Fast Download

Download Ligji Nr 8652 from our fatest mirror

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

5916 dl's @ 9094 KB/s

pdf
LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.8652_date_31.07.2000_per_qeverisjen_vendore.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 31

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i nenit 51 të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, ...

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/taksvendore/ligj_ndryshime.pdf

Date added: March 8, 2012 - Views: 29

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2729, datë 7.8.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani. Botuar në Fletoren Zyrtare nr.25, faqe 1269.

http://studioligjore.files.wordpress.com/2012/02/permbledhje-legjislacioni-per-pushtetin-vendor.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 4

pdf
Baza Kryesore Ligjore e Pushtetit Vendor ne Shqiperi - Logincee

1 Baza ligjore kryesore per Pushtetin Vendor ne Shqiperi QEVERISJA VENDORE 1. Kushtetuta e RSH 2. Karta Europiane e Qeverisjes Vendore Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes

http://www.logincee.org/file/22366/library

Date added: March 23, 2012 - Views: 5

pdf
Decentralizimi ne Tranzicion - Shqiperia, Vellimi I

(Ligji nr. 8652/00) dhe “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të Qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (Ligji nr. 8653/00) shënuan fundin e Këshillave të mëparshëm të Rretheve, duke zvogëluar kështu ndikimin e drejtëpërdrejtë politik të

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 21

pdf
BAZA LIGJORE - Bashkia e Tiranës - Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 8652, datë

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/Baza%20Ligjore.pdf

Date added: April 2, 2013 - Views: 5

pdf
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI ...

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 2. Zyra e ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i nenit 51 të ligjit nr.8405, ...

http://www.pixel.al/411/ligje/8.%20%20%20Sistemi%20i%20Taksave%20Vendore/1.%20LIGJI%209632%20Date%2030.10.2006%20Ndryshuar%20me%20LIGJ_10146%20date%2028.09.2009,%20Per%20Taksat%20Vendore.pdf

Date added: October 7, 2012 - Views: 4

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

Ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 ”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 8 paragrafi III, Pika A dhe B; Ligji nr. 8435 datë 28.12.1998 “Mbi sistemin e taksave në Republikën e Shqipërise”

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 13

pdf
Ligji Nr. 8927, date 25.7 - Keshilli i Qarkut Kukes | Kukes ...

Ligji Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN ... nenit 33 te ligjit nr.8652, date 31.7.2000 "Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". 2. ... nr.8653, date 31.7.2000 "Per ndarjen administrativo-territoriale te njesive te qeverisjes

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_per_prefektin.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
Për Sistemin e Taksave Vendore - Bashkia Taksat

Tarifat vendosen dhe administrohen në përputhje me Ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara ndryshe në këtë ligj ... Ligji nr. 8978, ...

http://www.dpttv.gov.al/DocumentFile/Legjislacioni/Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore.pdf

Date added: March 23, 2012 - Views: 7

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006 ...

PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006 “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 78, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

pdf
Vendimi Nr.13 Date 06.06. 2007 - Per miratimin e Buxhetit te ...

Keshilli i Bashkise per miratimin e Buxhetit te vitit 2007 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme: a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/KeshilliBashkiak/Vendimet07/Vendimi%20Nr.13%20%20Date%2006.06.%202007%20-%20Per%20miratimin%20e%20Buxhetit%20te%20Bashkise%20per%20vitin%202007.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 2

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE 1.

Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ... Ligji nr. 8306, datë 14.3.1998 për "Strategjinë e privatizimit të sektorëve me rëndësi të veçantë" I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 36

pdf
LIGJI Nr.9632, datë 30.10

të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... ligji nr.8978, datë 12.12.2002 "Për taksën vendore për biznesin e vogël", i ndryshuar, si dhe të gjitha dispozitat e tjera ligjore dhe nënligjore,

http://www.bashkialushnje.gov.al/bk/images/stories/2/ligjet/16.pdf

Date added: October 28, 2013 - Views: 1

pdf
MANUAL PER TE ARDHURAT VENDORE - Shoqata e Bashkive të ...

Ligji nr.8652, daët 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” Ligji nr.9161, datë 18.12.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat “ i ndryshuar ...

http://www.aam.al/previewdoc.php?file_id=150

Date added: March 12, 2013 - Views: 3

pdf
V E N D I M : Nr. 42 date 06.12 - Bashkia Peshkopi - Qyteti i ...

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” i ndryshuar neni 32 pika f, neni 16 pika 1 germa b, pika 2,3,4; ligji Nr.9632, date 30.10.2006 “Per Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, nenet 9,10 ...

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-10.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË ...

8652 datë 31.07.2000. ... përveç rasteve të parashikuara ndryshe nga ligji nr. 8549 datë 11.11.1999 ( Statusi i nënpunsit civil). Garanton kryerjen e funksioneve të Këshillit të Qarkut, funksionimin normal të strukturave të tij.

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Rregullore%20e%20Keshillit%20te%20Qarkut%20shqip.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 4

pdf
GUIDE - Local Governance Program in Albania (LGPA)

Ligji Nr 8652 neni 32 (1) (dh): “ Seanca e këshillimit me komunitetin është e detyrueshme për miratimin e buxhetit” Detyrim të rëndësishëm kushtetues dhe ligjor, vendos neni 157 (4) i Kushtetutës dhe neni 32 i ligjit Nr. 8652 i vitit 2000.

http://www.lgpa.al/files/Guida%20e%20Monitorimit%20te%20Buxhetit%20Vendor.pdf

Date added: April 18, 2012 - Views: 8

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E PUNËS E ...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31 ... ligji nr.8405, datë 17.09.1998 për “Urbanistikën” (i ndryshuar); Vendimi i Këshillit të Ministrave

http://www.unicef.org/albania/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e QeverisjesVendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 8652, date 31.07.2000; “Për

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/baza_ligjore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES

tyre”, ligji nr.8560 date22.12.1999 “Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise”, Ligji nr.9920 date ... ligjin 8652 / 31.07.2000 “ Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, ligjin nr. 8549

http://www.durres.gov.al/pdf/konkurimin_vende_pune.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 3

pdf
RREGULLORE E FUNKSIONIMIT TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT ...

Këshillit të Qarkut (ligji nr. 8652, datë 31.07.2000, neni 60) përveç rasteve të ... pa cënuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr 8503 date 30.06.1999: “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”.

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/Rregullorja.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 5

pdf
MINISTRIA E BRENDSHME - ShtetiWeb: Institucionet publike ...

Ligji nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i përmirësuar, • Ligji nr. 8653, datë 31.07.2000 "Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive

http://www.shtetiweb.org/2012/12/14/reforma-e-decentralizimit/?aid=5174&sa=1

Date added: May 13, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.8982, datë 12.12.2002 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

Tarifat vendosen dhe administrohen në përputhje me ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e ... Për efekt të zbatimit të këtij ligji, shfuqizohen: 1. Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 "Për tatimin mbi pasurinë". 2.

http://avokati.org/wp-content/uploads/2011/03/Ligji-i-biznesit.pdf

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

pdf
1. Misioni - Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

Ligji Nr. 8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 2. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 3. LIGJ Nr.10 431, datë 9.6.2011 “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”. 4. ... Vkm Nr. 705, datë 10.10.2012, ...

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjeve_Urbane.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 1

pdf
FLETORJA ZYRTARE

"Për urbanistikën”, të ndryshuar dhe me ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 ”Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, nisur nga praktika e deritanishme dhe ndryshimet që solli ligji nr.8991, datë 23.1.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8405, ...

http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/57-2004.pdf

Date added: July 1, 2014 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË SHQIPËRISË ...

bashkive të kategorive të tjera i është njohur me ligjin nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” date. 31. 07. 2000, ... (ligji nr. 8405 neni 44) • Në funksion të kësaj faze duhet të depozitohet dokumentacioni në vijim : 1.

http://www.flag-al.org/FLAG-AL_ORG_files/manuals/Guide%20to%20Issuing%20Building%20Permits.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 4

pdf
Strategjia Kombetare Shqiptare mbi Mbetjet - Riciklimi.al

o Ligji Nr.8652, dt.31.07.2000 “Mbi organizimin dhe funkisonimin e qeverise lokale”. Duke monitoruar transportin sic eshte bere ne projektet “Monitorimi i Progresit per vendet potenciale kandidate dhe ish Republiken Jugosllave te Maqedonise 2006-2007 dhe 2007-2008” ne emer te KE,

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/424728857-1351123004.pdf

Date added: May 27, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJ PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE - NRC Albania - Kreu

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". 2. ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 "Për tatimin mbi pasurinë"; paragrafi i dytë i nenit 51 të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 "Për urbanistikën", ...

http://www.qkr.gov.al/nrc/documents/Ligji%20Nr.%209632.pdf

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - chemicals.al - chemicals.al

- Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisë lokale”. Duke monitoruar transportin siç është bërë në projektet “Monitorimi i progresit për vendet potenciale kandidate dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë 2006-2007 dhe 2007-2008” në

http://chemicals.al/vkm/VKM175.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
V E N D I M - Bashkia Peshkopi - Qyteti i Peshkopisë

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” i ndryshuar neni 32 pika f , neni 16 pika 1 germa b, pika 2,3,4; ligji Nr.9632, date 30.10.2006 “Per Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, nenet 9,10 ...

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-7.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
pushteti vendor dhe pushteti qendror

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE. http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.8652_date_31.07.2000_per_qeverisjen_vendor

http://www.pdfspath.com/download/pushteti%20vendor%20dhe%20pushteti%20qendror.pdf

Date added: August 8, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 2. ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i nenit 51 të ligjit nr.8405, ...

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%20nr.%209632%2c%20dat%c3%ab%2030.10.2006.pdf

Date added: June 25, 2014 - Views: 1

pdf
Planifikimi i territorit - Nga ligji në reformë

24 Ligji nr. 8652 datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” neni 10, gërma (g). Ky është një ligj organik dhe si i tillë do të referohet në tekst. 88 KAPITULLI I u përdor si bazë për hartimin e ligjit.

http://www.logincee.org/file/24312/library

Date added: June 25, 2014 - Views: 1

pdf
Qverisja vendore në R.SH, raporti me qeverisjen qendrore ...

Ligji Nr. 8652 datë 31/07/ 2000, “Për qeverisjen vendore’, parashikon pjesëmarrjen e qytetareve/komunitetit ne procedurt e konsultimit ne lidhje me vendimet qe kane te bejne me veprimtarine legjislative në nivel vendor,

http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/01/Qverisja-vendore-në-R.SH-raporti-me-qeverisjen-qendrore-.pdf

Date added: July 9, 2013 - Views: 5

pdf
MANUAL I MENAXHIMIT TË ASETEVE VENDORE - Local Governance ...

- Ligj Nr. 8652, datë 31.7.2000 Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore ... Ligji nr. 8662 ‘Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore’ është percaktuesi kryesor i të drejtave dhe detyrimeve të NJQV-ve, ...

http://www.lgpa.al/files/Menaxhimi_i_Aseteve_Vendore.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 5

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI

ligjin nr. 8652 “Për organizmin dhe funksionimin e pushtetit vendor”, sepse koha e marrjes së mendimeve është brenda 60 ditëve. Kjo do të thotë se nga data 22 maj deri më 22 korrik ne jemi ... absolutisht duhet të ndërhyjmë te ligji nr. 8652,

http://www.parlament.al/web/pub/reforma_territoriale_10_korrik_2014_18250_1.pdf

Date added: August 8, 2014 - Views: 1

pdf
Krijimi i FPR-ve nepermjet zbatimit te Parimeve te Qeverisjes ...

Ligji nr.8652, date 31.07.2000 zHartimidhezbatimii programeverajonale te zhvillimit, zUshtrimii funksioneveqedelegohennga komunat dhe bashkite, zUshtrimii kompetencavetedeleguaranga pushteti qendror. 19 Forcimi dhe konsolidimi i rolit te Qarkut (1)

http://sbfalbania.org/pdf/fbrahimi-roli_qeverise_vendore_ne_zhvillimin_ekonomik.pdf

Date added: June 16, 2012 - Views: 2

pdf
C +- X 7 8 9 1 2 3 1 2 7 - Riciklimi.al

Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore; Ligji Nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve ...

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/publikime/1472305249-1369923263.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
PRAKTIKAT E MIRA RAJONALE MBI PJESËMARRJEN KOMUNITARE NË ...

këtij studimi është Ligji nr.8652, i datës 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore ... Ligji nr. 8978, datë 12.12.2002 “Për taksën vendore të biznesit të vogël”, i përmirësuar, Ligji nr. 9232, ...

http://idmalbania.org/sites/default/files/publications/idm-praktikat-mira-rajonale.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 1

pdf
Mini-studim fizibiliteti mbi zbatueshmërinë e qasjes ...

Ligji nr.69 datë 21.06.2012, për “Sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” 2. Ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i ndryshuar) 3. Ligji ...

http://www.unicef.org/albania/School_providing_meal_MoES-RED_Durres-ALB.pdf

Date added: January 22, 2014 - Views: 3

pdf
Tiranë, Tetor 2005 - Faqja Kryesore

shoqërore”, Ligji nr. 8652, datë 31.05.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i decentralizimit), si dhe një sërë aktesh të tjera nënligjore, të cilat garantojnë dhe zhvillojnë më tej të drejtat shoqërore.

http://www.sherbimeshoqerore.gov.al/materiale/Standardi_sherbimeve_shoqerore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
R E L A C I O N PËR PROJEKTLIGJIN “ PËR DISA SHTESA NË ...

Meqenëse ligji nr.8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, ... Pika 3, e nenit 10, të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, ngarkon me përgjegjësi këshillin bashkiak

http://www.parlament.al/previewdoc.php?file_id=15573

Date added: March 25, 2014 - Views: 1

pdf
PLANI KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË STABILIZIM ...

¾ Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar. ... Ligji Nr. 8136, datë 31.07.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës të Republikës së Shqipërisë”. Ky

http://sites3.iwlearn3.webfactional.com/lss-new/joint-database/national-plan-for-the-implementation-of-the-stabilization-association-2009-2014/pkzmsa_2009-2014_-_al/at_download/file

Date added: May 10, 2013 - Views: 2

pdf
LIGJI Nr.8224 datë 15.05

LIGJI. Nr.8224 datë 15.05.1997 “PËR POLICINË BASHKIAKE” ...dhe aktet nënligjore në zbatim të tij . 2 Përmbledhje . ... "ç", te nenit 32, te ligjit nr. 8652, date 31.07.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", ...

http://www.bashkialushnje.gov.al/bk/images/stories/2/ligjet/27.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 1

pdf
NJOFTIM APLIKIM PER VEND PUNE Specialist ne Drejtorine e ...

nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intere sit në ushtrimin e funksioneve publike”, ligji nr. 8503 dt. ... “Kushtetata e Republikes se Shqiperise” e ndryshuar; ligji 8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e

http://www.lezha.org/doc/Aplikim_gazete_muzeu.pdf

Date added: August 26, 2013 - Views: 5

pdf
Qeverisja Vendore në Shqipëri - Shoqata e Bashkive të ...

Ligji mbi Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore (nr. 8652; 2000) 7. Ligji Mbi Ndarjen Administrativo -Territoriale (nr. 8653; 2000) 8. Ligji Mbi Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë së Tiranës. 9. Ligji Për Pronat e ...

http://www.aam.al/previewdoc.php?file_id=65

Date added: November 13, 2013 - Views: 1

pdf
Numri i aplikimit: Data e marrjes: Fondi për Shoqërinë ...

1 Ligji nr. 8652, dt. 31.07.2000, Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore ne Shqipëri. 2 Termi fëmijë përdoret duke u bazuar në “Konventën për të Drejtat e Fëmijës” dhe nënkupton të gjithë ata

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/Application_Form_Femijet_Sot.pdf

Date added: August 5, 2013 - Views: 1

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË ...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipëris ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20TË%20TERRITORIT%20TË%20BASHKISË%20KORCE%20(1).pdf

Date added: August 7, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT PER VLERESIMIN E NDIKIMIT NE MJEDIS

Ligji Nr 8652 Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverive Lokale, date 31 Korrik 2000. • Ligji nr.9537, dt 18.05.2006 “Per administrimin e mbetejeve te rrezikshme” • Vendimi nr.103,dt 31.07.2002 “Per monitorimin e Mjedisit ne Republiken e Shqiperise“.

http://www.akm.gov.al/wp-content/uploads/2014/05/VNM-Prodhim-uji-Lanabregas.pdf

Date added: August 8, 2014 - Views: 1