Kimia Analitike 2 pdfs

Searching:
Download
Kimia Analitike 2 - Fast Download

Download Kimia Analitike 2 from our fatest mirror

CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

2862 dl's @ 2718 KB/s

pdf
CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

Kimia Analitike; Metodat Fiziko-Kimike për mbrojtjen e mjedisit; Kimia Strukturale; 6 Kimia Fizike 1 Kimia Fizike 2 12. Arsimimi dhe trajnimet: Data: MKLSH, Kualifikimi i arritur: KEC ... Microsoft Word - CV-shqip _1_.doc Author: IRFAN

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/ba8b84c2-fbd2-4316-8fa2-0f507b7c7e69/CV-shqip-_1_.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kimi analitike 2. Kimi organike 3. Njohja e mallrave 4. Polimeret d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. ... 3 Kimi organike - 2 (70) - 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - -

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 30

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Tema 2: Zbatime të kimisë në ... Rëndësia e eksperimentit në kimi. Metoda shkencore e studimit 9 Kapitulli 2: Lënda dhe kimia Tema 1: Kuptimi për lëndën. Dukuritë fizike ... metale, peshore gjysëm analitike, magnez, dikromat natriumi ose kaliumi, kripë gjelle, aparat ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20kimia%207.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 47

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. ... “Kimia I dhe II- Mortimer”, Përkthim, Tiranë 1998 2. “Ushtrime të Zgjidhura dhe Problema të Kimisë së Përgjithshme dhe Inorganike për

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_ELN_shqip_2010.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 106

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

2. “Ushtrime të analizës matematike” ... “Kimia I dhe II- Mortimer ... Paraqitja e ideve, idetë e projektimit, idetë analitike. Informacion për e-mailin dhe internetin. WWW, rrugët për te informacioni, bashkësia e

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_TLK_shqip_2010.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 189

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - University of Prishtina

analitike dhe njohuria teorike nga kimia në . 2 praktikën laboratorike. Që të kryhet studimi i hollësishëm i disa metodave nga analiza kuantitative në mënyrë që hulumtuesit ti ipet mundësia për të kuptuar ligjet themelore të

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Bachelor/Kimi-Inxhinerike/SYLABUS-Kimi-inzh--(1).pdf.aspx

Date added: May 18, 2014 - Views: 1

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - University of Prishtina

analitike dhe njohuria teorike nga kimia në . 2 praktikën laboratorike. Që të kryhet studimi i hollësishëm i disa metodave nga analiza kuantitative në mënyrë që hulumtuesit ti ipet mundësia për të kuptuar ligjet themelore të

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Bachelor/Programi-Kimi/SYLABUS-bachelor-i-kimise.pdf.aspx

Date added: May 26, 2014 - Views: 1

pdf
PLANET MËSIMORE TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR

1313 Kimia analitike Z 2 2 4 1313 Bletaria - Bazat themelore të bletarisë Z 2 2 4 AGROMJEDISI &AGROEKOLOGJIA Viti Parë Semestri I Lëndët e obligueshme

http://unhz.eu/fab/ps-fab.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 2

pdf
Universiteti Shtetëror i Tetovës

Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët Kimia analitike I dhe II, Kimia analitike në Farmaci, Kimia analitike në Biologji; 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët mësimore Modulim dhe simulim ...

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=Buletini_54.pdf

Date added: August 8, 2013 - Views: 8

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - Fakulteti i Edukimit ...

1.A. Cullaj, Kimia e mjedisit, Tiranë, 2.D.Rozhaja & M.Jablanoviq, Ndotja dhe mbrojtja . 3 e ambientit jetësorë,Prishtinë,1983 3.S.E.Manahan, ... Metodat Analitike-Përcaktimi i përqëndrimit të ndotjes në mjedisin e caktuar. Vlerësimi i parë intermedier. 4

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/a54ccf19-4e5b-4ccc-a933-a60af26dfac7/Syllabus-Metodat-Fiziko-Kimike,-per-mbrojtjen-e-Mjedisit.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 4

pdf
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Kimia e mjedisit 60 Laborator i kimise se mjedisit 90 Kurs special (K.P, K.org, K.am, K.F) 75 ... Kimi analitike 60 2 8. Kimi organike 14 2 9. Kimi biologjike 98 1 10.Teknologji kimie 23 1 11.Histologji embriologji 825 1 12.Zoologji parruazore 160 2

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kurikulumi_i_disa-alb-aln-t06.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 67

pdf
Planprogrami gomës,plastikë riqarkullimi kl.10

2 Kimi analitike 2 (70) 3 Kimi organike 4 Kimia e përgjithshme me inorganike 2 (70) 5 Teknikë e punës në kimi 2 (70) 6 Kimia e mjedisit 7 Ekonomia dhe organizimi i prodhimtarisë 2 (70) 8 Biokimi 9 Njohja e materialeve 1 ...

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Teknologjia_kimike_gomes_plastikes_dhe_riqarkullimit_Niveli_I_dhe_II.pdf

Date added: November 2, 2013 - Views: 1

pdf
PLANET MËSIMORE KIMI TEKNOLOGJI VSHK 2013/14

2 Gjuhë angleze 2 (70) 2 (70) 2 (70)) 3 ... 2 Kimi analitike - 1 (35) - 3 Kimi organike - 1 (35) - 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - - 6 Njohja e mallrave - 1(35) 7 Mbrojtja e ...

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/NORMAT-KIMI.pdf

Date added: September 24, 2013 - Views: 9

pdf
TEMA E KOMPLETUAR PER CD - UNIVERSITETI I TIRANES DOKTORATURA ...

Kimia analitike e oksidit të azotit (II) 7 KAPITULLI II 2.1. SENSORËT 10 2.1.1. Sensorët kimikë 11 2.1.2. Sensorët elektrokimikë 12 2.1.3. Biosensorët 13 2.2. Voltametria dhe amperometria 14 2.2.1. Parimet ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Liridon-Berisha-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
FONDACIONI SHQIPTAR PER TE DREJTAT E PERSONAVE ME Tel/fax ...

Title: Hyrje ne Kimina Analitike Author: Daut Vezi Subject: Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë

http://www.adrf.org.al/images/vacancy.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 3

pdf
Nr.8503, date 30.6

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji%20nr.%208503.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
Metodologjia e hulumtimit në shkencat e kriminalistikës

natyrore, siç është p.sh. kimia. Sinteza nuk është proces arbitrarë. Pra nuk mund të bashkohet gjithçka dhe të lidhet me gjithçka, ... teoritë analitike- deduktive; (2) teoritë empirike- përgjithësuese; (3) teoritë empirike- induktive; (4) teoritë hipotetike- deduktive;

http://www.universitetiaab.com/repository/docs/Metodologjia%20e%20hulumtimit%20ne%20shkencat%20e%20kriminalistikes.pdf

Date added: January 9, 2013 - Views: 15

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 516 z kimi analitike 2+1 5 prof.asc.fatmir faiku 24.06.2014 10-00 33 ... nga kimia 5 javË 2+1 5 dr.sc. naser bajraktari 28.06.2014 10-00 edu 537 z metodat fiziko-kimike pËr mbr e ambientit 2+2 6 edu 539 z psikologji e edukimit 2+2 6

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014-1.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER JANAR 2014 ...

nga kimia 5 javË 2+1 5 edu 537 z metodat fiziko-kimike pËr mbr e ambientit 2+2 6 edu 539 z psikologji e edukimit 2+2 6 ... edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 29-jan-2014 11-00 9

http://uni-prizren.com/repository/docs/1.1-Orari_i_provimeve_Janar_2014_EDUKIM.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 5

pdf
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË ...

Gjeometria analitike ne plan. Sistemet e referimit kartezian paraqitja e rrjetes. Paralelizmi. Kendet mes dy rrjetave. Ortogonaliteti. Distanzat. Siperfaqja e ... Kimia Organike për degët jokimike, Pandeli. Troja, Tiranë 2005 5.

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_materiale.pdf

Date added: November 6, 2012 - Views: 47

pdf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë - Ballina

Patologjia 2 (dy) asistent për semestrin veror ... 5 (pesë) asistent nga kimia për studentë të Mjekësisë dhe ... Kimia për grup lëndësh në departamentin e Farmacisë duke përfshirë: Kimi Inorganike, Kimi Analitike -I-, Kimi Analitike -II ...

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/24d11ff6-e270-4137-b7b2-cc760ef2ff4f/ANGAZHIMET.pdf.aspx

Date added: May 11, 2013 - Views: 13

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Universiteti i ...

2 Histori dhe filozofi e edukimit 3orë/javë 3 Shqiptarët dhe Evropa Juglindore (shek ... 4 Kimi analitike 3orë/javë 5 Biokimi me fiziologji (Z) 3orë/javë ... 14 Kimia e produkteve natyrore 3orë/javë

http://www.uni-pr.edu/getattachment/c80549ab-9104-4164-ae4a-e69f9dd1c701/Konkurs-intern-per-AKM-2012-lendor.pdf.aspx

Date added: May 10, 2013 - Views: 12

pdf
ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN VERORË 2013/14 ...

1 3 2 23 3 3 2 4 3 2 5 3 2 E Hënë Fizikë Ushtr. Gr. II. Lab. 18-II Praktikum i kimisë analitike Ushtr. Gr.I.Lab. 3-II E Premte ... Kimia organike Ushtr. Gr. IV.

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Tek-Ushqimore--I-.pdf.aspx

Date added: April 12, 2014 - Views: 1

pdf
Lista e publikimeve A. Punimet M. Rugova - Universiteti i ...

analitike, 30 shtator – 2 tetor 1991 Sarajevë, Rezymeja e punimeve, f. 225. 46. T. Gjeçbitriqi, ... & T. Gjeçbitriqi: “KIMIA INORGANIKE” (për studentë të Fakultetit të Bujqësisë), Universiteti i Prishtinës, 1998. 58. M. Rugova. "Korozioni dhe Mbrojtja nga korozioni"-Dispense ...

http://www.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Publikimet_rektorit.aspx

Date added: November 7, 2012 - Views: 9

pdf
PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM (BACHELOR)

Kimia dhe Mikrob.Ushqimor e Kimia ushqimore I 5 45 Mikrobiologjia II 5 60 6 Mekanizimi dhe drejtimi i agrobiznesit Drejtim ... 1 Kimi analitike II 3 33 2 Mikrobiologjia e mishit dhe produkteve te tij II 3 33 3 Kontrolli i cilësisë së qumështit II 3 ...

http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/agroushqim_0.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 3

pdf
UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI

Matematika I 3.02 2.06 2.09 11:00 ... 06 17.09 11:00 Fizika I 11.02 7.06 11.09 11:00 Fizika II 20.01 25.06 27.06 11:00 Kimia e përgjithshme 7.02 6.06 5.09 11:00 Kimia inorganike 21.01 20.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 8.02 14.06 13.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 4.02 19.06 ...

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-janarit-per-paraqitjen-e-provimeve,-ne-Fak/ORARI-I-PROVIMEVE-Bachelor-FTU.pdf.aspx

Date added: February 16, 2014 - Views: 3

pdf
INXHINIERI TEKSTILE DHE MODE - Fakulteti Inxhinierise Mekanike

Gjeometria analitike e hapesires. Sistemet e referimit kartezian. Paraqitja e planit. Paralelizmi ndermjet planeve.. Sferat dhe rrathet. ... 1.3 KIMIA E PËRGJITHSHME DHE ORGANIKE . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore . Kredite . Leksione .

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_tekstil_dhe_mode.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 44

pdf
Plani mesimor - Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike ...

3 V1S1 Gjeometria Analitike 532 42 28 05 4 V1S1 Kimia 532 42 28 05 5 V1S1 Fizika eksperimentale 1 5 3 1.5 0.5 42 21 8 4.5 6 V1S1 Gjuhe e Huaj 2.5 2.5 0 35 0 2.5 27 7 V1S2 Vizatimi i ndihmuar nga kompiuteri 5121 1 14 28 16 3 8 V1S2 Analiza matematike 2 532 42 28 05

http://www.fie-dsef.net/DNPIE/PLANIMESIMOR.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 1

pdf
ANASH (Page 1) - Instituti Alb-Shkenca

Rrëshirat bimore: kimia, evolucioni, ekologjia dhe etnobiologia GAZMEND ZENELI ... sore, ku mund të përfshihen jo më tepër se 1-2 figura. Pre- ... fizike dhe analitike) po luan një rol udhëheqës për t ...

http://www.alb-shkenca.org/index.php/Download_document/33_ANASH_NR._1.php

Date added: December 10, 2013 - Views: 6

pdf
KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

KIMIA GJEOGRAFIA INFORMATIKA FIZIKË ARSIMI MUZIKOR ARSIMI FIGURATIV GJUHËT KLASIKE (GJUHA LATINE /GJUHA E VJETËR GREKE) ... Në këtë pjesë me analitikë të saktë janë prezantuar kriteret elementare për përpilimin e librit. • përputhja e përmbajtjeve të librit me programin

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 23

pdf
INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

2 Matematika i pajis nxënësit me metoda të fuqishme e të njësuara për të përshkruar, për të ... mënyrë abstrakte dhe analitike. ... kimia, biologjia, ekonomia etj.

http://izha.edu.al/programet/klasa12/berthame/matematika-berthame-12.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 4

pdf
PROGRAMI - Universiteti Planetar i Tiranës

Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007 Baraj B. Leksione t ë shk ruara të kimis ë analitike C - Kimi Fiz ike dhe Koloidale 1. Termodinamika ... Tirane 2 007. Dangëllia H. “ Kimia koloidale ” . Pjesa I, II, I I I.Tiranë 1978.

http://data.planetar.edu.al/files/programi_psh_kimi880.pdf

Date added: July 7, 2013 - Views: 1

pdf
ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ...

Figura 2.1. Kimia e plumbit. Vlerësimi dhe ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ish Uzinës së Baterive, Berat 10 2.2. ... analitike të përdorura për përcaktimin e elementëve në mostra me natyrë të ndryshme.

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/Doktoratura-Mirela-Alushllari-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise-Industriale.pdf

Date added: November 23, 2013 - Views: 3

pdf
Programi mësimor - Shkolla e Mesme Teknike Mehmet Isai

22 Kimi analitike 2 23 Kimi fizike 2 IV/ Gjithsej lëndë profesi. të oblig. 8 8 10 8 E. Praktikë ... Lënda: Kimia e mjedisit Numri i orëve në javë: 2 orë Qëllimi i lëndës: : Zhvillimi i njohurive të nxënësve për ndotësit potencialë të hidrosferës

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/Kimi-Teknologji2.pdf

Date added: October 24, 2013 - Views: 4

pdf
Klasa e 13 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

2 Matematika i pajis ... përfytyrimin hapësinor dhe me aftësinë për të menduar në mënyrë abstrakte dhe analitike. ... ekonomia, kimia, biologjia, shkencat sociale, shëndetësia etj.; të analizojë dukuri dhe përfundime të nxjerra nga

http://www.izha.edu.al/programet/shkolle_nate/Klasa_13_prog_mat_gjimn_shkurtuar.pdf

Date added: July 21, 2012 - Views: 1

pdf
MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAÇANI

pjeserisht nga Gjeometria analitike. Program i Lendes: Progresioni arithmetik dhe gjeometrik, vargjet dhe serite numerike. Funksionet me nje variabel, ... 2. Emertimi i lendes: KIMIA Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shpërndarja e krediteve 1 6 Leksione Ushtrime seminare Praktike

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/shkencavetetokes/docs/Prog_shkurt_bsc_ing_geo.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 5

pdf
www.gjergjani.com

2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... Gjeometria analitike Fizika e pergiithshme I Fizika e pergjithshme Il Kimia Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik

http://www.gjergjani.com/education/Transcript_UPT.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

pdf
NGA REBELIMI NË MATEMATIKË - Mirësevini në Web - Faqen ...

Prof. Bedri Jaka Faqe 2 nga 5 www.bedri-jaka.com ... 3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, ... Çdo ditë mësonin dhe ushtronin zgjidhjet analitike të leksioneve së bashku me (ri)zgjidhjen e detyrave përkatëse. Dhjetë ...

http://www.bedri-jaka.com/download/REBELIMI.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 15

pdf
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Kimia e Përgjithshme me Biokimi 30/06/2014 Matematikë 27/06/2014 Bazat e përgjithshme të teknologjisë II 19/06/2014 Biologjia molekulare 20/06/2014 Kimi organike 25/06/2014 Praktikum i kimisë analitike 27/06/2014 ... Created Date: 6/5/2014 2:58:48 PM ...

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-Qershorit--per-paraqitje-te-provimeve/Afati-i-Qershorit-Online-ne-Sems--Bsc-2014-rregull.pdf.aspx

Date added: August 22, 2014 - Views: 1