Kimia Analitike pdfs

Searching:
Download
Kimia Analitike - Fast Download

Download Kimia Analitike from our fatest mirror

LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

1184 dl's @ 5472 KB/s

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Lënda dhe kimia (6 orë) ... Tabelë me tri gjendjet elëndës, kripra, baza, metale, peshore gjysëm analitike, magnez, dikromat natriumi ose kaliumi, kripë gjelle, aparat filtrimi, distilimi në se ka,kamje, 7 2. 2 Punë ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20kimia%207.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 47

pdf
CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

Kimia Analitike; Kimia e Përgjithshme; Kimia Inorganike Viti 2013-2014 i ligjeroj këto lëndë: Metodologjia e mësimdhënies së Kimisë; Kimia Analitike; Metodat Fiziko-Kimike për mbrojtjen e mjedisit; ... Microsoft Word - CV-shqip _1_.doc

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/ba8b84c2-fbd2-4316-8fa2-0f507b7c7e69/CV-shqip-_1_.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. ... “Kimia I dhe II- Mortimer”, Përkthim, Tiranë 1998 2. “Ushtrime të Zgjidhura dhe Problema të Kimisë së Përgjithshme dhe Inorganike për

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_TLK_shqip_2010.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 189

pdf
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kimi analitike 2. Kimi organike 3. Njohja e mallrave 4. Polimeret d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. ... Kimia e mjedisit 6. Teknologjia organike 7. Makinat aparatet dhe operacionet teknologjike 8. E drejta e mjedisit dhe administrimi

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 30

pdf
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Gjeometri analitike 120 Matematike elementare 186 Fizike 180 Ekuacione diferenciale 104 Teori e mases dhe integrimit 117 Teori e funk. ndr. komp. TFNK 104 ... Kimia e mjedisit 60 Laborator i kimise se mjedisit 90 Kurs special (K.P, K.org, K.am, K.F) 75

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kurikulumi_i_disa-alb-aln-t06.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 67

pdf
Programet e akredituara të Universitetit të Prishtinës ...

Kimia organike dhe biokimia (MSc) • Kimia fizike dhe inorganike (MSc) • Kimia analitike dhe ambientale (MSc) • Biologji arsimore (BA) • Biologji (MA) • Ekologji dhe mbrojtja e ambientit (BSc&MSc) • Biokimi -fiziologji ...

http://www.gapmonitor.org/data/Image/docs/akreditimiUP.pdf

Date added: January 30, 2012 - Views: 17

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - University of Prishtina

1 Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: FSHMN-Kimi Titulli i lëndës: Kimi analitike II (drejtimi inzhinerik)

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Bachelor/Kimi-Inxhinerike/SYLABUS-Kimi-inzh--(1).pdf.aspx

Date added: May 18, 2014 - Views: 1

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - University of Prishtina

1 Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: FSHMN-Kimi Titulli i lëndës: Kimi analitike II (Bachelor i kimisë)

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Bachelor/Programi-Kimi/SYLABUS-bachelor-i-kimise.pdf.aspx

Date added: May 26, 2014 - Views: 1

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. ... “Kimia I dhe II- Mortimer”, Përkthim, Tiranë 1998 2. “Ushtrime të Zgjidhura dhe Problema të Kimisë së Përgjithshme dhe Inorganike për

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_ELN_shqip_2010.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 106

pdf
PLANET MËSIMORE TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR

1313 Kimia analitike Z 2 2 4 1313 Bletaria - Bazat themelore të bletarisë Z 2 2 4 AGROMJEDISI &AGROEKOLOGJIA Viti Parë Semestri I Lëndët e obligueshme

http://unhz.eu/fab/ps-fab.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 2

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - Fakulteti i Edukimit ...

1.A. Cullaj, Kimia e mjedisit, Tiranë, 2.D.Rozhaja & M.Jablanoviq, Ndotja dhe mbrojtja . 3 e ambientit jetësorë,Prishtinë,1983 ... Metodat Analitike-Përcaktimi i përqëndrimit të ndotjes në mjedisin e caktuar. Vlerësimi i parë intermedier. 4

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/a54ccf19-4e5b-4ccc-a933-a60af26dfac7/Syllabus-Metodat-Fiziko-Kimike,-per-mbrojtjen-e-Mjedisit.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 4

pdf
Nr.8503, date 30.6

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji%20nr.%208503.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
FONDACIONI SHQIPTAR PER TE DREJTAT E PERSONAVE ME Tel/fax ...

Title: Hyrje ne Kimina Analitike Author: Daut Vezi Subject: Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë

http://www.adrf.org.al/images/vacancy.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 3

pdf
TEMA E KOMPLETUAR PER CD - UNIVERSITETI I TIRANES DOKTORATURA ...

Kimia analitike e oksidit të azotit (II) 7 KAPITULLI II 2.1. SENSORËT 10 2.1.1. Sensorët kimikë 11 2.1.2. Sensorët elektrokimikë 12 2.1.3. Biosensorët 13 2.2. Voltametria dhe amperometria 14 2.2.1. Parimet ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Liridon-Berisha-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
Universiteti Shtetëror i Tetovës

Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët Kimia analitike I dhe II, Kimia analitike në Farmaci, Kimia analitike në Biologji; 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët mësimore Modulim dhe simulim ...

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=Buletini_54.pdf

Date added: August 8, 2013 - Views: 8

pdf
Teknik i farmacis kl.11 - Ministria e Arsimit, e Shkencës ...

Bazat teorike te kimise analitike 5orë a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të : - shpjegoj rolin dhe rëndësinë e kimise analitike si shkence - të dijë proceset analitike dhe ...

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Teknik_i_farmacise_Niveli_I_dhe_II_Klasa_e_XI.pdf

Date added: December 2, 2012 - Views: 3

pdf
ANASH (Page 1) - Instituti Alb-Shkenca

Rrëshirat bimore: kimia, evolucioni, ekologjia dhe etnobiologia GAZMEND ZENELI ANALET E ALB-SHKENCES VITI I • NUMRI I • QERSHOR 2006 APPROACHING SCIENCE ASh BOTIM I INSTITUTIT ALB-SHKENCA ... fizike dhe analitike) po luan një rol udhëheqës për t ...

http://www.alb-shkenca.org/index.php/Download_document/33_ANASH_NR._1.php

Date added: December 10, 2013 - Views: 6

pdf
Metodologjia e hulumtimit në shkencat e kriminalistikës

nënrenditjes me emrin e përbashkët: “metoda analitike–sintetike, në kuadër të së cilave janë formuar dy grupe: a) ... natyrore, siç është p.sh. kimia. Sinteza nuk është proces arbitrarë. Pra nuk mund të bashkohet gjithçka dhe të lidhet me gjithçka, por mund të

http://www.universitetiaab.com/repository/docs/Metodologjia%20e%20hulumtimit%20ne%20shkencat%20e%20kriminalistikes.pdf

Date added: January 9, 2013 - Views: 15

pdf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë - Ballina

5 (pesë) asistent nga kimia për studentë të Mjekësisë dhe Stomatologjisë 3 (tre) ... Kimi Analitike -I-, Kimi Analitike -II- Kimi, Fizike dhe Kimi Organike. Konkursi intern do të jetë i hapur një javë nga data e shpalljes publike.

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/24d11ff6-e270-4137-b7b2-cc760ef2ff4f/ANGAZHIMET.pdf.aspx

Date added: May 11, 2013 - Views: 13

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Universiteti i ...

14 Kimia e produkteve natyrore 3orë/javë 15 Metodologjia e hulumtimit në shkencat e natyrës 3orë/javë 16 Kimia ... 4 Kimi analitike 3orë/javë 5 Përpunimi statistikor i rezultateve eksperimentale (Z) 3orë/javë 6 Kimi ushqimore(Z) ...

http://www.uni-pr.edu/getattachment/c80549ab-9104-4164-ae4a-e69f9dd1c701/Konkurs-intern-per-AKM-2012-lendor.pdf.aspx

Date added: May 10, 2013 - Views: 12

pdf
ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN VERORË 2013/14 ...

Kimia organike Ushtr. Gr. IV. Lab. 3-II Bazat e përgjithshme të teknologjisë II Ushtr. Gr.I. Lab. 4-II ... analitike Ushtr. Gr.IV.Lab. 3-II. 18:40-19:30. Author: c Created Date: 4/1/2014 10:14:35 AM ...

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Tek-Ushqimore--I-.pdf.aspx

Date added: April 12, 2014 - Views: 1

pdf
INXHINIERI TEKSTILE DHE MODE - Fakulteti Inxhinierise Mekanike

Gjeometria analitike e hapesires. Sistemet e referimit kartezian. Paraqitja e planit. Paralelizmi ndermjet planeve.. Sferat dhe rrathet. ... 1.3 KIMIA E PËRGJITHSHME DHE ORGANIKE . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore . Kredite . Leksione .

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_tekstil_dhe_mode.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 44

pdf
UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI

Kimia e përgjithshme 7.02 6.06 5.09 11:00 Kimia inorganike 21.01 20.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 8.02 14.06 13.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 4.02 19.06 5.09 11:00 Termodinamikë inxhinierike 12.02 27.06 11.09 11:00

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-janarit-per-paraqitjen-e-provimeve,-ne-Fak/ORARI-I-PROVIMEVE-Bachelor-FTU.pdf.aspx

Date added: February 16, 2014 - Views: 3

pdf
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË ...

Gjeometria analitike ne plan. Sistemet e referimit kartezian paraqitja e rrjetes. Paralelizmi. Kendet mes dy rrjetave. Ortogonaliteti. Distanzat. Siperfaqja e ... Kimia Organike për degët jokimike, Pandeli. Troja, Tiranë 2005 5.

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_materiale.pdf

Date added: November 6, 2012 - Views: 47

pdf
PLANET MËSIMORE KIMI TEKNOLOGJI VSHK 2013/14

2 Kimi analitike - 1 (35) - 3 Kimi ... 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - - 6 Njohja e mallrave - 1(35) 7 Mbrojtja e mjedisit 2 (70) - - 8 Teknologjia e gomës - 2(70) 2(70) 9 Teknologjia ...

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/NORMAT-KIMI.pdf

Date added: September 24, 2013 - Views: 9

pdf
KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

Në këtë pjesë me analitikë të saktë janë prezantuar kriteret elementare për përpilimin e librit. • përputhja e përmbajtjeve të librit me programin mësimor; ... KIMIA . 55 Përputhja e përmbajtjes së librit me programin mësimor

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 23

pdf
PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM (BACHELOR)

Kimia dhe Mikrob.Ushqimor e Kimia ushqimore I 5 45 Mikrobiologjia II 5 60 6 Mekanizimi dhe drejtimi i agrobiznesit Drejtim ... 1 Kimi analitike II 3 33 2 Mikrobiologjia e mishit dhe produkteve te tij II 3 33 3 Kontrolli i cilësisë së qumështit II 3 33 4 ...

http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/agroushqim_0.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 3

pdf
PROGRAMI - Universiteti Planetar i Tiranës

Kimia e pë rgjithshme e Inorga n ike I II” . B - Kim i a nalitike dhe m etodat instrumentale t ë a nali zës 1. ... Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007 Baraj B. Leksione t ë shk ruara të kimis ë analitike C - Kimi Fiz ike dhe Koloidale

http://data.planetar.edu.al/files/programi_psh_kimi880.pdf

Date added: July 7, 2013 - Views: 1

pdf
Plani mesimor - Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike ...

3 V1S1 Gjeometria Analitike 532 42 28 05 4 V1S1 Kimia 532 42 28 05 5 V1S1 Fizika eksperimentale 1 5 3 1.5 0.5 42 21 8 4.5 6 V1S1 Gjuhe e Huaj 2.5 2.5 0 35 0 2.5 27 7 V1S2 Vizatimi i ndihmuar nga kompiuteri 5121 1 14 28 16 3 8 V1S2 Analiza matematike 2 532 42 28 05

http://www.fie-dsef.net/DNPIE/PLANIMESIMOR.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 1

pdf
Lista e publikimeve A. Punimet M. Rugova - Universiteti i ...

analitike, 30 shtator – 2 tetor 1991 Sarajevë, Rezymeja e punimeve, f. 225. 46. T ... & T. Gjeçbitriqi: “KIMIA INORGANIKE” (për studentë të Fakultetit të Bujqësisë), Universiteti i Prishtinës, 1998. 58. M. Rugova. "Korozioni dhe Mbrojtja nga korozioni"-Dispense, 2003 ...

http://www.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Publikimet_rektorit.aspx

Date added: November 7, 2012 - Views: 9

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - FAKULTETI I EDUKIMIT- ORARI I ...

kimi analitike 1 fatmir faiku 12.09.2013 10-00 33 ... kimia ushqimore fatmir faiku 14.09.2013 10-00 33 metodologji dhe punË praktike meleq bahtijari 21.09.2013 10-00 33 mekanika klasike naxhi kuqani 28.09.2013 10-00 33 fizikË-kimi total

http://uni-prizren.com/repository/docs/ORARI_I_PROVIMEVE_SHTATOR_2013_EDUKIMI_999984.pdf

Date added: September 12, 2013 - Views: 12

pdf
Klasa e 13 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

përfytyrimin hapësinor dhe me aftësinë për të menduar në mënyrë abstrakte dhe analitike. ... kimia, biologjia, shkencat sociale, shëndetësia etj.; të analizojë dukuri dhe përfundime të nxjerra nga shkencat e tjera, duke përdorur formimin matematik të

http://www.izha.edu.al/programet/shkolle_nate/Klasa_13_prog_mat_gjimn_shkurtuar.pdf

Date added: July 21, 2012 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS ...

... aftësi, qëndrime dhe vlera nga Fizika, Kimia, Biologjia dhe Gjeografia. Ai do të studiohet me 1 orë javore në klasat 1, 2, 3, ... të zbatojnë njohuritë dhe aftësitë shkencore në mënyrë analitike, kritike dhe krijuese në problem zgjidhjen dhe marrjen e vendimeve; 5

http://www.izha.edu.al/programet/Programe_lendore_ars_baze2013/Dituri%20natyre-%20Kl.1-6.pdf

Date added: October 23, 2013 - Views: 1

pdf
www.gjergjani.com

Gjeometria analitike Fizika e pergiithshme I Fizika e pergjithshme Il Kimia Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Informatika teknike Teknologjia e materialeve Mekanika teorike Bazat teorike te elektroteknikes

http://www.gjergjani.com/education/Transcript_UPT.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 516 z kimi analitike 2+1 5 prof.asc.fatmir faiku 24.06.2014 10-00 33 ... nga kimia 5 javË 2+1 5 dr.sc. naser bajraktari 28.06.2014 10-00 edu 537 z metodat fiziko-kimike pËr mbr e ambientit 2+2 6 edu 539 z psikologji e edukimit 2+2 6

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014-1.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ...

Kimia e plumbit..... 9 Figura 2.5. Rrugët e eksopzimit të Plumbit ... analitike të përdorura për përcaktimin e elementëve në mostra me natyrë të ndryshme.

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/Doktoratura-Mirela-Alushllari-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise-Industriale.pdf

Date added: November 23, 2013 - Views: 3

pdf
PËRMBAJTJA 1. Parathënie 5. Udhëzime të përgjithshme ...

Kimia e mjedisit.....73 6.9.21. Botanika dhe punët praktike në laborator dhe terren ... 22 Kimi analitike 2 23 Kimi fizike 2 IV/ Gjithsej lëndë profesi. të oblig. 8 8 10 8 E. Praktikë ...

http://www.shmlp-adurrsaku.com/wp-content/uploads/2013/03/Kimi-Teknologji.pdf

Date added: August 9, 2013 - Views: 2

pdf
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Kimia e Përgjithshme me Biokimi 30/06/2014 Matematikë 27/06/2014 Bazat e përgjithshme të teknologjisë II 19/06/2014 Biologjia molekulare 20/06/2014 Kimi organike 25/06/2014 Praktikum i kimisë analitike 27/06/2014

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-Qershorit--per-paraqitje-te-provimeve/Afati-i-Qershorit-Online-ne-Sems--Bsc-2014-rregull.pdf.aspx

Date added: August 22, 2014 - Views: 1

pdf
NGA REBELIMI NË MATEMATIKË - Mirësevini në Web - Faqen ...

3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, biologjia ... por “ushtrohet” në “ letër ... njëri-tjetrit nga Trigonometria dhe Gjeometria Analitike. Në fund “ skuadra e rebelëve” e fitoi “ medaljen e artë ”, në matematikë , duke e

http://www.bedri-jaka.com/download/REBELIMI.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 15

pdf
MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAÇANI

pjeserisht nga Gjeometria analitike. Program i Lendes: Progresioni arithmetik dhe gjeometrik, vargjet dhe serite numerike. Funksionet me nje ... KIMIA Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shpërndarja e krediteve 1 6 Leksione Ushtrime seminare Praktike mesimore Laboratore ...

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/shkencavetetokes/docs/Prog_shkurt_bsc_ing_geo.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 5