Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

Mgr

6451 dl's @ 6632 KB/s

doc
Mgr

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov) OBEC MARKUŠOVCE. ... Ponúknutá kúpna cena za predmet cenovej ponuky v eurách: ...

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_41_02%20CENOV%C3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 63

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu číslo :

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: May 8, 2013 - Views: 123

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. S pozdravom ... Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Župkov. Title: VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: May 8, 2013 - Views: 154

doc
VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

Návrh cenovej ponuky na dodávku vypracovaný v slovenskom jazyku sa predkladá osobne v sídle vypisovateľa, ... VZOR výrobné družstvo Zvolen Author: Ing. Poliak Ján Last modified by: Ing. Poliak Ján Created Date: 8/9/2004 12:26:00 PM

http://www.vzor.sk/tender.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 14

doc
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky. ... Zmluva o dielo na rok 2014 – vzor v prílohe . 10. Miesto dodania predmetu zákazky: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Primaciálne nám. 1. 814 99 Bratislava 1.

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11040771

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na správu IT systémov – správa 210 ks PC (HW/SW), siete LAN + Wifi + internet. (v štyroch budovách), ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: markone Created Date: 2/28/2014 7:31:00 AM

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/technik_vyzva_2014.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na opravu plynovej kotolne, dodávka a montáž technológie – 2 ks kondenzačných kotlov ,najvyšší tlak vody: ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: spisska Created Date: 7/13/2010 9:33:00 AM

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/kotolna_vyzva_2014.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
zsssluz.edupage.org

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

http://zsssluz.edupage.org/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_graficke_sluzby(1).docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
BUKOCEL, a

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

http://zshybe.edupage.sk/files/Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_Studijny_pobyt_ZSHybe-1(2).doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
zasedlice.edupage.org

ZŠ s MŠ Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice. VÝZVA NA PREDLOŽENIE . CENOVEJ PONUKY. Predmet zákazky: „Nákup vahadlových hojdačiek do MŠ rok 2014“

http://zasedlice.edupage.org/zmluvy/Vyzva_detske_ihrisko-vzor_1.docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.mas-scv.sk

Predložený vzor cenovej ponuky tvorí prílohu č.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Uchádzač je povinný predložiť i nasledovné dokumenty:

http://www.mas-scv.sk/files/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/Vyzva%20VO-Regionalna%20znacka.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 3

doc
Obec PRAŠICE

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. Príloha č.2b – Vzor čestného prehlásenia PO. Príloha č.3 – Súhlas so spracovaním osobných údajov. Zverejnené : 24. 7 .2012 . Zvesené:

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/zámer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 7

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ktoré je potrebné spolu s prihláškou zaslať, sú uvedené v prílohách č.1.1.* ... Po vrátení zapožičanej PD pri odovzdávaní cenovej ponuky bude uchádzačovi záloha vrátená.

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 16

doc
Smernica č - OSBD Dolný Kubín

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. 3.3.1.5 Komisia vylúči ponuky, ... Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Otváranie obálok bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za prítomnosti zástupcu vlastníkov bytov z BD.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 11

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

Výzva na predloženie cenovej ponuky . podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. pre zákazku s názvom : ... Vzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.ztt.sk/images/stories/2013/01a_vyzva_ztt_spolon_stretnutia_partnerov.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
ZMLUVA O DIELO č - Rodinné domy - projekty domů EUROLINE ...

VZOR! Zmluvu je potrebné prispôsobiť pre konkrétnu situáciu. Euroline Slovakia s.r.o neberie žiadnu zodpovednosť za správnosť použitia tejto zmluvy klientom. ... Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ...

http://www.euroline.cz/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: May 12, 2013 - Views: 13

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. Vybraný dodávateľ: Dátum vyhodnotenia ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author: MSSR Last modified by: koptikova Created Date:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
zsmsorvesele.edupage.org

... (vzor tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve) v troch vyhotoveniach. Všetky tri vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. ... Návrh cenovej ponuky) kupujúcemu , podľa podmienok tejto zmluvy. 2.

http://zsmsorvesele.edupage.org/zmluvy/Vyzva_na_preddkladanie_ponuk_komplet.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
UZNESENIE č - Obec Skároš

Vzor ,,Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. Vyhlásenie ... Ak by došlo k rovnosti cenovej ponuky, o najvýhodnejšej ponuke sa rozhodne losovaním. Záujemca, ...

http://www.skaros.sk/dokumenty/2012/uznesenie_14-19.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.skaros.sk

Vzor ,, Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

http://www.skaros.sk/dokumenty/predaj/2012/5.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
TD Sluzby - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ...

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... <V prípade skupiny dodávateľov> Čestne vyhlasujeme, že v prípade prijatia ponuky uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ... Formulár cenovej ponuky. Názov predmetu zákazky:

http://www.zsvs.sk/images/uploads/eurofondy/stavebny-dozor/zitavany/Zitavany%20sluzby%20-%20FORMULARE.doc

Date added: December 11, 2013 - Views: 2

doc
banskabela.sk

príloha č. 1: Vzor záznamu z prieskumu trhu. príloha č. 2: Vzor výzvy na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. ... Príloha č. 2 – Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou (vzor) Príloha č. 3 ...

http://banskabela.sk/obrazky/file/Smernica%20%C4%8D_12012%20postup%20pri%20VO%20BB.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk - Sociálna ...

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m Last modified by: takacsova_h Created Date: 9/4/2013 2:03:00 PM Company: Socialna poistovna

http://www.socpoist.sk/2605-ext_dok/55998c

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

doc
www.klimatrend.sk

... v cene a budú fakturované v predajných cenách podľa cenníky zhotoviteľa platných v čase dodania na základe cenovej ponuky písomne odsúhlasenej objednávateľom. ...

http://www.klimatrend.sk/Upload/file/sz/Vzor_servisnej_zmluvy.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 17

doc
www.zabokrekynadnitrou.sk

Príloha č. 1 – Vzor : Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky. Príloha č. 2 – Vzor : Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu. Príloha č. 3 – VZOR : Krycí list. Príloha č.4 – VZOR : Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti.

http://www.zabokrekynadnitrou.sk/stiahnut/verejne_obstaravanie_2007.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
www.osbddk.sk

Vzor zmluvy o dielo. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. Cena diela. Zmluvné podmienky. Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa. O konečnom dodávateľovi rozhodne výberová komisia.

http://www.osbddk.sk/2069_proj.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo

požiadavka na predloženie cenovej ponuky. ... vzor ZDZ IP13a, E13. ... 7.3 Ponuky, musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených obálkach . a označené : „Vybudovanie spevnenej plochy Nábr. sv. Cyrila“ ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/2014/po%C5%BEiadavka%20spev%20plochy%20N%C3%A1br%20sv%20%20Cyrila.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
210 - Skau

Vzor 1 Z M L U V A. o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., ... je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.

http://www.skau.sk/data/test/Zmluva%20o%20audite%20-%20vzor.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 5

doc
V Z O R“ - Obec Kaplna - Domov

Ponuky môžu byť predložené len na celú čas ... Predloženie štatutárnym orgánom uchádzača podpísanej cenovej ponuky. Tá musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (názov, adresa, ... Vzor tohto prehlásenia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov.

http://www.kaplna.sk/vyzva_na_web.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 17

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - ... 16.1 – Príloha č.1- Vzor zmluvy. Dátum: Vo Vrbovom, dňa 7.3.2011. Meno a podpis zodpovednej osoby: Ing. Viera Koreňová, v.r.

http://www.vrbove.sk/aktuality/2011/Podklady_deratizacia.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 3

doc
Doplňujúce podmienky pre žiadateľa - SIEA - Slovenská ...

Zadávateľ je povinný k výzve na predloženie ponúk priložiť vzor odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom. Súčasťou zmluvných podmienok, ... prijímateľ a čas doručenia cenovej ponuky;

http://www.siea.sk/materials/files/sf/uzitocne_informacie/m_pokyn_15_7_2013/aktual__1_MP_RO__12_FINAL_-.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
old.euba.sk

Podmienky na získanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Lehota na poskytnutie podkladov . Úhrada za podklady: Nevyžaduje sa. Spôsob prevzatia ... Verejný obstarávateľ môže poskytnúť vzor obalu na diplom, ktorý záujemca musí bezpodmienečne vrátiť verejnému ...

http://old.euba.sk/dokumenty/vyzvy/vyzva_diplom.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 2

doc
Z M L U V A O D I E L O č - LESY Slovenskej republiky ...

Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy ...

http://www.lesy.sk/files/obchod/sutaze/Priepust-na-toku-Nitra/13-Vzor-zmluvy-o-dielo.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
www.pagro.sk

... Príloha B1 Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm h) až j) (vzor) ... Príloha E1 Formulár cenovej ponuky (el. súbor CP_PAGRO) Príloha F1 Návrh zmluvy o dielo PRÍLOHA A1 . FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY .

http://www.pagro.sk/podklady/1/Prilohy_SP_Pagro.doc

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
www.jasov.sk

Uchádzač k vypracovaniu cenovej ponuky môže použiť formulár v prílohe č. 2 k tejto výzve alebo použije vlastný formulár, ... (VZOR) Verejný obstarávateľ: Obec Jasov, Obecný úrad, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov.

http://www.jasov.sk/uploads/docs/2013/verobst/VO%20vyzva%20drevo.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Štátny inštitút odborného vzdelávania - ŠIOV - Titulka

Bodovanie cenovej ponuky bude prebiehať tak, ... Príloha č. 1 Sprievodný formulár k prihláške do konkurzu (odporúčaný vzor) Prihláška do konkurzu na autorskú tvorbu učebníc pre národný projekt APII.

http://www.siov.sk/ext_dok-siov_apii_konkurz_1/12039c

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
Obstarávateľ: - ICT Slovakia - strojárska výroba ...

A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY. I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE. 1. Identifikácia obstarávateľa ... (Vzor tabuľky návrhov na plnenie kritérií je uvedený v časti „G ... Technické riešenie uvedené v cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami technickej špecifikácii, ...

http://www.ict-slovakia.sk/files/DOCS/vs/SP_platne_ICT_uprava_280114.doc

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

doc
Zmluvy

Cena tovaru sa dojedná podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu. 2.

http://www.spool.sk/userfile/files4download/Vzva-na-predkladanie-cenovch-ponk/Kpna_zmluva_vzor___tovar___do_VO_2.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do . ... obstarávania a neprijať ani jednu ponuku v prípade neobvykle nevýhodných zmluvných podmienok a nevýhodnej cenovej ponuky uchádzačov. II. ... Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok.

http://www.fnspba.sk/Verejne-obstaravanie/2013/Vyzvy-na-predkladanie-ponuk/brusenie_instrumentov/Sutazne_podklady.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 1

doc
MESTO NOVÉ ZÁMKY - MsKS Levice

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky. Cenu predmetu zákazky je možno znižovať minimálne o 30.00 eur. ... Príloha č. 2 k súťažným podkladom – vzor „Návrhu na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk ...

http://www.mskslevice.sk/image/index/VO.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
MESTO KOMÁRNO

Predložením svojej ponuky, ... vzor . Príloha č. 1: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača: ... ktorá obsahuje DPH ( inú ako v SR ), verejný obstarávateľ odpočíta túto DPH od cenovej ponuky a pripočíta platnú DPH v SR.

http://www.svatypeter.eu/files/obstaravanie/San_podklady_-_MK_obvod_VINICE_-_1__as.doc

Date added: August 7, 2014 - Views: 1

doc
www.nove-mesto.sk

Škola vykoná prieskum trhu najmenej u troch dodávateľov formou písomného vyžiadania cenovej ponuky, ... VZOR zmluvy o tzv. krátkodobom nájme školského športového zariadenia. Zmluva o nájme plochy na umiestnenie reklamy.

http://www.nove-mesto.sk/resources/File/smernica_o_fin_hosp_riad_skol_dodatok_c_1_april.doc

Date added: April 8, 2013 - Views: 6

doc
www2.kros.sk

... (cenové ponuky, dodacie listy, reklamácie, upomienky, ap.) 9 Skladové hospodárstvo. ... cenovej úrovne služieb. Postup: základné menu Číselník ... Spustíme vzor a samo zaúčtuje 324/311, my doplníme iba sumu. 4. posunie nás do políčka „Úhrady“ a vyberieme doklad, ...

http://www2.kros.sk/tmp/resource_cache/link/0000041051/Ing.%20Mereiderov%E1%20-%20Omega-%20skr%E1ten%E1%20pr%EDru%E8ka.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
www.upsvar.sk

V prípade prijatia cenovej ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie právnej formy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. ... Vzor Zmluvy. Výsledkom podlimitnej zákazky bude zmluva na uskutočnenie stavebných prác, ...

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/urady/BB/Verejne_obstaravanie/rekonstrukcia-strechy/sutazne-podklady-word.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.mpc-edu.sk

Komplexnosť cenovej ponuky. ... vzor osvedčenia - (jeho kópia), triedna kniha, potvrdenie o oprávnenosti cieľovej skupiny, zoznam absolventov vzdelávacieho programu, listina na prevzatie certifikátov, pozvánky, prezenčné listiny,

http://www.mpc-edu.sk/library/files/SP_Vzdelavacie_aktivity__final_2.docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.zsr.sk

Náklady, ktoré vzniknú navrhovateľovi v súvislosti s prípravou a predložením cenovej ponuky, ... Bezpečnostné značky triedy 3, vzor č.3 – 3x, značka na označenie látok ohrozujúcich životné prostredie 3x. Uzemnenie podľa ADR .

http://www.zsr.sk/buxus/docs/verejneobst/2014/Vyzva_cisternove_vozidlo_na_zverejnenie.doc

Date added: August 7, 2014 - Views: 1

doc
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ...

Vzor zmluvy o NFP spolu s jej prílohami tvorí prílohu. ... t.j. žiadateľ mu predloží písomnú výzvu na predloženie cenovej ponuky na celý zamýšľaný predmet zákazky a stanoví primeranú lehotu na predloženie cenovej ponuky. ...

http://www.siea.sk/materials/files/sf/vyzvy/kahr_21sp_1201/nova_vyzva/Priruka_pre_iadatea_v_ramci_vzvy_na_predkladanie_oNFP_kod_KaHR_21SP_1202.doc

Date added: July 16, 2012 - Views: 16

doc
www.vodarne.eu

... ktorého vzor je v prílohe tohto listu? ... Majú byť súčasťou predloženej cenovej ponuky označené textom „Nevzťahuje sa“, podpísané, ale nevyplnené alebo ich nemáme do cenovej ponuky vkladať. Odpoveď: viď odpovede vyššie.

http://www.vodarne.eu/pdf/vysvetlovanie_podkladov/stropkov-3-otazka.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
OBČIANSKE ZDRUŽENIE - Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Pomerne vysoký je počet UoZ s vysokoškolským vzdelaním – až 4 %, celkom 33 uchádzačov, čo je odrazom slabej ponuky kvalifikovanej práce v regióne. Z celkového počtu UoZ tvoria najväčšiu časť uchádzači evidovaní viac ako 24 mesiacov, a to až 51 %.

http://www.drp.sk/files/text/ISRU/ISRU_v_zneni_dodatku_c_2.doc

Date added: February 11, 2012 - Views: 22

doc
www.economy.gov.sk

Vzor Zmluvy o NFP spolu s jej prílohami tvorí prílohu č. 6 výzvy. ... vytlačené cenové ponuky ako printscreen obrazovky spolu s viditeľným časom tlače tejto cenovej ponuky aj s adresou umiestnenia tohto dokumentu na internete.

http://www.economy.gov.sk/ext_dok-prirucka-pre-ziadatela-kahr-113dm-1201/137790c?ext=orig

Date added: September 29, 2012 - Views: 5