Mebsut docs

Searching:
Download
Mebsut - Fast Download

Download Mebsut from our fatest mirror

www.princeton.edu

8126 dl's @ 7951 KB/s

doc
www.princeton.edu

Serahsî’nin el-Mebsût İsimli Eserindeki Ceza Bahislerine Hakim Olan Fıkhî Kâideler [Islamic Legal Maxims ... Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Turkish Encyclopedia of Islām), Istanbul: 2012, vol. 42, pp. 518-519.

http://www.princeton.edu/nes/people/data/n/nk3/CV.pdf

Date added: July 4, 2013 - Views: 24

doc
www.ilahiyat.konya.edu.tr

Serahsî, Mebsut, XXVI/87; İbni Abidin Muhammed Emin bin Ömer bin Abdulaziz (v. 1252/1836), Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr, I-VI, Beyrut 1412/1992, VI/588. Serahsî, Mebsut, IV/88.

http://www.ilahiyat.konya.edu.tr/indir.php?b=7&dfa=0784186001384891911&dga=CEN%C4%B0N%20HAKKI%20VE%20ONURUYLA%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20H%C3%9CK%C3%9CMLER%20%281%29.doc

Date added: January 31, 2014 - Views: 2

doc
ÖNSÖZ - ... : T.C. DİB. Trabzon Eğitim Merkezi ...

Buna göre,mülkiyet hakkı ve diğer ayni nitelikli haklar ile ilgili temel bilgiler,Bedai ve Mebsut gibi eserlerde Dava ana bölümünde,Hidaye sistemli eserlerde ise Kada ana bölümünün “Mesaili Şet ta ...

http://www.diyanettrabzonegitim.gov.tr/2donemtez/osekerci.doc

Date added: June 2, 2013 - Views: 5

doc
İLİ - :: T.C. FETHİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

1-Serahsî, Mebsut, C.30, s. 245. 2-Necm, 53/39. 3-İbn Mâce,Ticârât, 1. 4-Buhârî, Buyû, 15. 5-Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 286. 6-İbn Mâce, Ruhûn, 4. Title: İLİ Author: VAIZ Last modified by: akadir Created Date: 3/22/2013 1:00:00 PM

http://www.fethiyemuftulugu.gov.tr/03.05.2013.doc

Date added: November 1, 2013 - Views: 7

doc
www.bergamamuftulugu.gov.tr

Serahsî, Mebsut, c. 30, s. 245. Bakara Sûresi, 219. Münafikûn Suresi, 10. İLİ:İZMİR. TARİH:17/05/2013. Author: Nurhan Last modified by: USER Created Date:

http://www.bergamamuftulugu.gov.tr/dosyalar/17.05.2013.doc?1407047890

Date added: August 22, 2014 - Views: 1

doc
İSLAM VAKIF MEDENİYETİDİR (SADAKA-İ CARİYE):

es-Serahsi,el-Mebsut.,XII,27;İbnül Hümam,Fethu'l Kadir,V,37-40;Kübeysi,Ahkamü'l-Vakf,I,69 vd;Şamil İslam Ansiklopedisi,VIII,175. Malik,el-Müdevvene,VI,98 vd.;Kübeysi,Ahkamü'l-Vakf,78-80. Mustafa Efe,Fetevayi Hindiye,IV,498(Akçağ Yayınları)

http://www.kalpehli.com/download/islamda_vakif.doc

Date added: June 2, 2013 - Views: 9

doc
www.aksaraymuftulugu.gov.tr

Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; Kâsânî, Bedâyîu's-Sanâyi', V, 61, 62; Değerli . Mü’minler! ...

http://www.aksaraymuftulugu.gov.tr/FileUpload/bs17765/File/11.10.2013.kurban.ibadeti.hutbesi.aksaray.docx

Date added: November 1, 2013 - Views: 1

doc
Namaz kılan kimse, namazda iki secde arasında nereye ...

Aynı şekilde İmam Serahsî de "Mebsût" adlı eserinde İmam Tahâvî'den -Allah ona rahmet etsin- böyle bir görüş nakletmiştir. Allah Teâlâ en iyi bilendir. (((((Zâdu'l-Meâd; c: 1, s: 230'dan kısaltılarak alınmıştır.

http://d1.islamhouse.com/data/tk/ih_fatawa/single2/tk_Namaz_kilan_kimse_namazda_iki_secde_arasinda_nereye_bakmalidir.doc

Date added: January 31, 2014 - Views: 1

doc
www.diyanettrabzonegitim.gov.tr

Serahsi, el-Mebsut, c.III, s.105; başka örnekler için bkz. a.g.e., V, 194, 195, 213; VIII, 135,186; XII, 142; XVIII, 190; XIX, 77, 78, 93, 100, 117. Serahsi, el-Mebsut, c.II, s.120; Kasani, a.g.e., c.I, s.260. Serahsi, a.g.e., c.X, s.34.

http://www.diyanettrabzonegitim.gov.tr/2donemtez/yakupbelen.doc

Date added: January 30, 2012 - Views: 5

doc
İslâm Ceza Hukukunda Zamanaşımı ve Cezalara Etkisi

Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 1978, IX, 186;Kâsânî, VII, 46;Mevsılî, IV , 82;İbnü’l-Hümâm, Şerhu Fethi’l-Kadîr, V, 56;Molla Hüsrev, Dureru’l-Hukkâm, İstanbul 1319, II , 85; İbn Âbidîn, X, 196; Fuzeylât, Sukûtu’l-Ukûbât, Amman 1987, III , 81.

http://yasaryigit.com/makaleler/Zamanaşımı.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

doc
FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDEKİ KIYAS ÖRNEKLERİNİN BU ...

Serahsî, el-Mebsût, XII, 112; İsmail Özsoy, DİA , “Faiz”, XII, 114, İstanbul, 1995; Bayındır, Ticaret ve Faiz, s. 96–97. Müslim, Sahih, Müsâkât, 82. hadisin farklı rivayetleri için bkz.

http://suleymaniyevakfi.org/wp-content/uploads/2009/12/fatih_orum-fikihta_kiyas_ve_elestirisi.doc

Date added: July 16, 2014 - Views: 1

doc
İnsanlık Onur ve Şerefi Perspektifinden

Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 1978, XXIV, 48; Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, Beyrut 1986, VII, 176; İbn . Kudâme, el-Muğnî, Beyrut, ty., X, 330;Hattâb, Mevâhibü’l-Celîl, Beyrut 1992, III, 229;Dâmâd,

http://yasaryigit.com/makaleler/Kazf.doc

Date added: June 2, 2013 - Views: 1

doc
Ders İçerikleri

Eğilim çizgileri, Harmonik Eğrilik. İnvolüt (Basıt) ve Evolüt(Mebsut), Bertrand Eğri. Bir Eğrinin Küresel Göstergeleri, Pol Eğrileri. Riemann Manifoldları, Şekil Operatörü (Weingarten Dönüşümü) ve Cebirsel Değişmezleri, ...

http://web.firat.edu.tr/fenedebiyat/dersler/matematik.doc

Date added: June 29, 2013 - Views: 3

doc
Okuyucularımıza - www.darultavhid.com

Önsöz 4. Tezîn Takihçesî : 4. Îkînci Bölüm 6. İRTİDÂDEV TA'RİFİ, ŞARTLARI VE İRTÎDÂDI MUCİP KİLLER 7. Bîrîncı Fasıl 7. 1- Îrtîdâd'ın Lügat Ma'nası 7

http://darultavhid.com/tr/forum/index.php?action=dlattach;topic=6486.0;attach=512

Date added: March 6, 2014 - Views: 6

doc
İlmin İbadet ve Terbiyemizdeki Gereği - Kalp Ehli |

No:1665;İmam-ı Serahsi, El-Mebsut, I,2. Gazâli, İhyâ, I, 25. Allah Dostlarından Yaşayan Sözler, Muzaffer Taşyürek. Ebû Leys Semerkandî, Tenbihü’l Gafilin. Ebû Leys Semerkandî, Tenbihü’l Gafilin. Semerkand Dergisi, Dilaver Selvi, Hangi İlim, 1999 Mart.

http://www.kalpehli.com/download/39-Ilmin_Ibadet_ve_Terbiyemizdeki_Gerekliligi.doc

Date added: June 26, 2014 - Views: 1

doc
www.kastamonuturkav.org

MEBSUT MEDİNE. Medine dönemi ise bast dönemidir. Zaten mebsuttur, Medine’nin arazisi de mebsuttur. Mekke’nin ise yapısı tarak dişi gibidir, testere gibidir. Kayalıkları testere gibidir. Adamları da testere gibidir.

http://www.kastamonuturkav.org/egitimseminerleri/tefsir/basiretkayitlari.doc

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

doc
ti-entertainment.com

- Imam Muhammed-Kitabu’l asl,el-Mebsut -Serahsi- el Mebsut-Merginani- Bidayetü’l mübtedi’nin serhi el-Hidaye-Safii mezhebi:-Imam Safii- el Ümm -Sirazi- el Mühezzeb -Nevevi- el Minhac ...

http://ti-entertainment.com/dosya/islam_hukuku_7.docx

Date added: October 13, 2013 - Views: 2

doc
ANSİKLOPEDİK İSİM SÖZLÜĞÜ - TURK EVIM ...

ÖNSÖZ. İsim; ad, unvan, nam, alem, şöhret, lakap anlamına gelen bir kelimedir. Somut ya da soyul olan ve insanın idrak alanı içinde varlığı algılanan herşeyin bir adı vardır..

http://www.turkevim.com/_ld/0/90_ANSIKLOPEDIK_IS.doc

Date added: October 5, 2012 - Views: 2

doc
BAYRAM, BAYRAM NAMAZLARI - BEŞİKTAŞ MÜFTÜLÜĞÜ

es-Serahsî, Kitabu’l-Mebsût, XII/ 8; Şevkani, Neylü’l-Evtar, V/126. Müslim, Kitabu’s-Sıyam Babu tahrimi savmi eyyami’t-teşrik 23 (I, 800) Buhari, Edeb, 12 (VII, 72) 2. Title: BAYRAM, BAYRAM NAMAZLARI Author: Hamdi TEKELİ Last modified by:

http://www.besiktasmuftulugu.gov.tr/FileUpload/ds35500/File/va_z_projesi-kurban_bayrami.doc

Date added: August 5, 2013 - Views: 14

doc
İBN HAZM EL-ENDÜLÜSÎ’NİN HAYATI - Doç. Dr. Bayram ...

Ebî Bekr es-Serahsî; el-Mebsût, 3. Baskı, Dâru’l-Ma’rifet, Beyrut, 1398/1978, IX/154. Meselâ Muhammed Tâhir b. Ali el-Hindî el-Fettenî'nin Tezkiretü'l-Mevzûât adlı eserinde mûsikî ile ilgili hadîsler ele alınmış ve bunların sihhati konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.

http://www.bayramakdogan.com/tr/kitap_makale/IBN_HAZM_elENDULUSININ_MUSIKI_ILE_ILGILI_HADISLERE_BAKISI.doc

Date added: December 25, 2012 - Views: 3

doc
www.ortamuftulugu.gov.tr

Mebsut, İmam Serahsinin eseridir. Muvafakat, imam şatıbinin eseridir. İslam Konferansı örgütü 1969 da fasın başkenti rabatta kuruldu. 57 üye ülke vardır. medeniyetler ittifakı girişimine öncülük yapan iki ülke ispanya ve türkiyedir.

http://www.ortamuftulugu.gov.tr/FileUpload/bs130834/File/msbts_ders_notlari.doc

Date added: October 19, 2011 - Views: 5

doc
GİRİŞ: - Tufar Family Worldwide

Hanefî fıkhının önemli kaynaklarından olan el-Mebsût’un müellifi Serahsî (490/1112), namazda Farsca okumaya ilişkin Ebû Hanîfe'nin görüşüne, Ebû Yûsuf ve Muhammed'ın katılmadığını belirttikten sonra, özetle şunları söylemektedir:

http://tufar.com/SanalBaba/Karisik_Icerik_Betikler_Belgeler/Anadilde_Tapinma.doc

Date added: December 28, 2012 - Views: 2

doc
Şirk ve Şirke Götüren Yollar - Islam House | free islamic ...

... Haşiyetu Reddu'l-Muhtar İbni Abidin, 2/237, El-Fetavayı Hindiyye, 1/194, el-Bahru'r-Raik, 2/19 el-Mebsut, 2/62, Haşiyetu Maraki'l-Felah, Sh 405, El-İbda', Sh 197, Ziyaretu'l-Kubur, ...

http://www.islamhouse.com/d/data/tk/ih_books/single/tk_A_trap_and_means.doc

Date added: August 18, 2014 - Views: 1

doc
ÜÇÜNCÜ FASILARAFAT VE MÜZDELİFE'DE TELBİYE

TASNİF NEDİR? 5. BU SAFHANIN ZAMANI: 5. TASNÎF ÇEŞİTLERİ: 5. 1- Ale'l-Ebvâb Tasnif: 5. 2- Ale'r-Ricâl Tasnîf: 5. BABLARA GÖRE TASNÎF ÇEŞİTLERİ: 6

http://www.hikem.net/download/Hadis%20Tarihi/Hadis%20Tarihi%202.doc

Date added: June 24, 2013 - Views: 8

doc
www.besiktasmuftulugu.gov.tr

Hicaz’dan teberrük amacıyla toprak veya taş getirmenin herhangi bir dayanağı yoktur. (Serahsî, el-Mebsût, XXX,16).Âlimlerin büyük çoğunluğu bunu doğru bulmamış, hatta bir kısmı bunun haram veya mekruh olduğunu bile söylemişlerdir ...

http://www.besiktasmuftulugu.gov.tr/FileUpload/ds35500/File/hac_sorularivecevaplar.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 3

doc
İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI - www.darultavhid.com

Kitabu'l-Mebsut Kitabu'l-Küna Kitabu'l-Fevaid Refu'l-Yedeyn fi's-Salat Kitabu'l-Kıraa Halfe'l-İmam (Hayru'l-Kelam fi'l-Kıraa Halfe'l-İmam) Sulasiyyat. Peygamber'den üç ravi ile gelen 22 hadislik bir risaledir. (İbni Nedim, ...

http://darultavhid.com/tr/forum/index.php?action=dlattach;topic=5680.0;attach=480

Date added: May 11, 2014 - Views: 1

doc
Fıkıh Usulü - Islam House | free islamic books audio ...

gİrİŞ 5. fikih usulÜne daİr genel bİlgİler 5. tarİfİ, konusu, gayesİ, doĞuŞu, tedvİnİ, gelİŞmesİ 5. fıkıh: 5. usul: 5. fıkıh usulü: 6

http://d1.islamhouse.com/data/tk/ih_books/tk_osol_fekh.doc

Date added: July 28, 2012 - Views: 19

doc
www.pursaklarmuftulugu.gov.tr

MBSTS için Kuran ilimleri testleri: ----- 1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?

http://www.pursaklarmuftulugu.gov.tr/FileUpload/ds66084/File/mbsts_soru_bankasi_(6).doc

Date added: October 30, 2011 - Views: 11

doc
BİRİNCİ BÖLÜM - Süleymaniye Vakfı - Din ve Fıtrat ...

Ebî-Sehl Ahmed , el-Mebsût, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1989, c. VIII, s. 126; Âlemgîr, Sultan Muhyiddîn Ebu’l Muzaffer Muhammed Evrenğzîb Bahâdır, el-Fetâva’l-Hindiyye Fi-Mezheb-i Ebî Hanife, Dâr-ü Sadır, Beyrut, 1991, c. XI, s. 51; Zuhaylî, ...

http://www.suleymaniyevakfi.org/wp-content/uploads/2010/01/Sarta_Baglanan_Talak.doc

Date added: June 30, 2013 - Views: 1

doc
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

... Şerhu’l-Misbah Adlı Eserinin Edisyon Kritiği Filiz ERTÜRK AYDIN Prof.Dr.Hacı Mehmet GÜNAY Serasi’nin El-Mebsut Adlı Eserinde Mehir İle İlgili Meseleler Mehmet ÖZTÜRK Prof.Dr.Abdullah AYDINLI Abdulmecid b.Nasuh’un ...

http://www.sbe.sakarya.edu.tr/sites/sbe/file/1386113457-eyk-398-doc.doc

Date added: January 14, 2014 - Views: 5

doc
www.bingol.edu.tr

Ebî Sehl es-Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 1993; Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidaye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedî, Beyrut (t.y); Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, el-Ümm, Beyrut (t.y); Muvaffakuddîn İbn Kudâme, el-Muğnî, ...

http://www.bingol.edu.tr/media/150120/ders-icerikli-transkript.docx

Date added: May 14, 2014 - Views: 1

doc
DİN GÖREVLİLERİ MBSTS SINAVI - Pursaklar Müftülüğü

MBSTS – YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK ve SORU BANKASI. DİNLER TARİHİ. Din: Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.

http://www.pursaklarmuftulugu.gov.tr/FileUpload/ds66084/File/mbsts_konu_anlatimi_ve_soru_bankasi.doc

Date added: September 4, 2011 - Views: 21

doc
eilahiyat.com

Mebsut I-XXXI, Serahsi, çev. Heyet, Gümüşev Yayıncılık. Mehmed Akif Külliyat. ı I-X, haz. İsmail Hakkı Şengüler, Hak Yayıncılık. Muhtasar Fethu’l-bâri I-XVI, İbn Hacer, çev.

http://eilahiyat.com/dosyalar/sakarya_eilahiyat_kitap_listesi.docx

Date added: May 21, 2013 - Views: 1

doc
gunceldurum.com

[Buradaki Hanefi mezhebi ile ilgili bilgiler, Tahtâvi, Mebsut, Bedayi ve benzeri kitaplardan, Şafiilerle ilgili bilgiler ise, Mecmû, Muğnil muhtaç, Tuhfe, Envâr, Kummesrâ, Bâcuri, Şerh-i İbni Bâcuri gibi muteber eserlerden alınmıştır.]

http://gunceldurum.com/indir/Orucu-bozan-ve-bozmayan-durumlar.doc

Date added: December 12, 2013 - Views: 3

doc
EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT ASIM UYSAL - AnaSayfa

ASIM UYSAL. Uysal Kitabevi Ltd Şti. Yayın No: 309. ISBN 975-318-120-5 , Baskı: Kombassan A.Ş. Konya, 1999/2. baskı. İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ ..... 5 ;

http://havaskitap.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=490&view=finish&cid=707&catid=28&m=0

Date added: March 21, 2014 - Views: 7

doc
GİRİŞ - HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ

Serahsi, el-Mebsut. Şeltut, M.-Sayis, M., Mukâranetü’l-mezâhib fi’l-fıkh. Şeltut, M.-Sayis, M., Mukayeseli Mezhepler Hukuku, Çev. S. Şimşek, İstanbul.ty. Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletüh. 10.5.14. FIKIH : GÜNCEL PROBLEMLER- I (IV.

http://hasekidiyanet.gov.tr/FileUpload/ds18991/File/ihtisasegitimi_programi.doc

Date added: November 16, 2013 - Views: 14

doc
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

... l-feyz Adlı Eserindeki Tasavvufi Görüşleri FATİH SEYHAN Yrd.Doç.Dr.M.Kasım Abdüssamet BAKKALOĞLU SKitab’l-Mebsut Çerçevesinde İmam Serahsi’nin Elfaz Bahisleri Hakkındaki Görüşleri SADİ YILDIRIR Doç.Dr.Murteza BEDİR El-Baberti’nin En-Nüketü’z-Zarife Adlı ...

http://www.sbe.sakarya.edu.tr/sites/sbe/file/1386113465-eyk-399-doc.doc

Date added: April 9, 2014 - Views: 2

doc
Kürtaj - Vehbi AKŞİT- Belçika La Louviere Yavuz Sultan ...

GİRİŞ. I. HACCIN DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 6. II. HAC KELİMESİNİN ANLAMI 7. III. HACCIN FARZ OLUŞU 7. 1. Hac Ömürde Bir Defa Farzdır. 8. 2. Hac, Farz-ı Ayındır. 9

http://www.vehbiaksit.net/FileUpload/bs4204/File/hacilmihali_harekeli.doc

Date added: May 20, 2013 - Views: 3

doc
marife - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Meselâ Câmiu’l-Fıkhi’l-İslâmî’de Mebsut 10/107’de وَإِنَّ جَنَى الْمُرْتَدُّ جِنَايَةً لَمْ يَعْقِلْهُ الْعَاقِلَةُ şeklinde harekelenmiş olan cümle aslında şeddesiz olarak وَإِنْ ile başlamalıydı.

http://www.ilahiyat.konya.edu.tr/indir.php?b=4&dfa=0747867001222151033&dga=bilgisayar_makalesi.doc

Date added: June 2, 2013 - Views: 9

doc
A

Yine İmam Serahsi el-Mebsut’ta bu ifadeden bahisle “Eserde dört şey sultana aittir. Cuma da bunlardandır denilmiştir” demek suretiyle bu sözün hadis olmayıp, peygamberden başkasına ait olduğuna dikkat çekmiştir.

http://eyimkoyu.at.ua/load/0-0-0-4-20

Date added: May 11, 2013 - Views: 4

doc
Şeytan ve Hazret-İ Ömer - FriendFeed

Cimrilik 7. Hiddet 7. Sarhoşluk 8. Ruh ve Nefs-I Emâre 8. Savaştan Kaçınılmaz 8. Tefsîr-i Şerifi: 8. Dünya Hayatı Azdır 9. Şehitler 9. Âhlret Sevabı 9

http://m.friendfeed-media.com/79945ba0254a032f9e2b62aa2965170934f2b130

Date added: May 17, 2014 - Views: 1

doc
m.friendfeed-media.com

Serahsî, el-Mebsût. Semsüleimme es-Serahsî, el-Mebsût, I-XXX, Kahire 1324-31. Serahsî, el-Uşûl. Semsüleimme es-Serahsî, el-üşQ.l (nşr. Ebü'l-Vefâ el-Efgânî), I-ll. Haydarâbâd 1372 — Beyrut 1973. Serkîs, Mu"cem.

http://m.friendfeed-media.com/5b644d48ba49af0703b32dfcc640ba5da5346e04

Date added: December 1, 2013 - Views: 2

doc
Tüm Detaylarıyla Namaz - Islam House | free islamic books ...

أحكام الصلاة مفصلة. Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-Tayyar. عبد الله بن محمد الطيار. Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy

http://www.islamhouse.com/d/files/tk/ih_books/single/tk_Detailed_provisions_of_the_prayer.doc

Date added: April 14, 2012 - Views: 18

doc
14

فی بیان مناهج الحجّاج و العمّار. Haja we umra gidýänlere haj we umranyň düzgünlerini beýan etmeklikde . ZYÝARATÇYLARA SOWGAT

http://www.erfanabad.org/video/e_book/tangeli/Tuhfetuz_zewwar_latyn.doc

Date added: August 22, 2014 - Views: 1

doc
1 - millet cevherleri antologiyasi - muqaddeme

Prof. Dr. Mehmet KANAR. 2 A. â (F.) [ 1 [آ .ünlem edatı ey, hey. 2.iki kelimenin arasına girerek, anlamı. pekiştiren yeni kelimeler türetmeye yarayan orta ek.

http://millet.at.ua/kutuphane/osmanlica-lugat_rabochiy.doc

Date added: May 25, 2012 - Views: 22

doc
sosyalbilimler.uludag.edu.tr

İncelenen eser İmam Serahsî’nin el-Mebsût adlı eseri ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile karşılaştırılmış, eksik veya fazla yönleri, benzerlikleri ve farklılıkları inceleme konusu yapılmıştır. Anahtar Sözcükler:

http://sosyalbilimler.uludag.edu.tr/wp-content/themes/ABCMag/ek_dosyalar/File/2004temel%20islam%20bil_tez%20ozetleri.doc

Date added: May 29, 2013 - Views: 3

doc
www2.diyanet.gov.tr

DARÜLKURRÂ. Kur'an öğretilen ve hafız yetiştirilen mekteplerin, kıraat tâlimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adı. "Yer, mekân, ev” gibi anlamlara gelen dâr ile "okuyan" anlamındaki kârî kelimesinin çoğulu olan kurrâ kelimelerinden meydana gelen dârü'l-kurrâ.

http://www2.diyanet.gov.tr/MushafIncelemeVeKiraat/Kuran%20ve%20Kraat%20ile%20ilgili%20Terimler/DARÜLKURRÂ.docx

Date added: December 3, 2013 - Views: 6

doc
EBU BEKR ES-SIDIK r

Sam Poslanik, a.s., je rekao: "Nikog nisam pozvao u Islam, a da nije sačekao, oklijevao i razmatrao, osim Ebu Bekra koji se nije ni dvoumio, niti oklijevao; čim sam mu spomenuo Islam, odmah ga je prihvatio"

http://sahwa.info/downloads/knjige/sira%20ashaba/ashabi.doc

Date added: November 9, 2011 - Views: 24

doc
www.cayelimuftulugu.gov.tr

SINAV SORULARI Aşağıdakilerden hangisi çok tanrılı dinlere örnek olamaz? a)Roma b) Budizm c)Eski Yunan b) Mısır. Aşağıdakilerden hangisi “milel” kavramı için doğrudur?

http://www.cayelimuftulugu.gov.tr/images/sorular.doc

Date added: October 17, 2011 - Views: 8