Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Mau hoan ho so thue - Long An Province - Cổng thông tin ...

4623 dl's @ 2493 KB/s

doc
Mau hoan ho so thue - Long An Province - Cổng thông tin ...

- Đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ... Mau hoan ho so thue Author: Le Quang Thai Last modified by: Thietbi2007 Created Date: 6/21/2011 12:59:00 AM Company: HOME Other titles: 0903286821 ...

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/94561458MAU%20HOAN%20THUE.doc

Date added: February 19, 2012 - Views: 36

doc
Hoàn thuế Giá trị gia tăng - index html — Website ...

1/ Đối tượng, hồ sơ, thủ tục hoàn Thuế GTGT. 2/ Trách nhiệm của đối tượng được hoàn Thuế GTGT. 3/ Trình tự và thời gian giải quyết hoàn thuế GTGT. 1. ... TONG CUC THUE Other titles: Hoàn thuế Giá trị gia tăng ...

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/gtgt/Thu%20tuc%20hoan%20thue%20GTGT.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 10

doc
Mẫu số: 10/GTGT - Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh ...

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập ... ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PH ... 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date: 6/8/2007 11:47:00 PM

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
Kê khai, nộp thuế GTGT - - index html — Website ...

- Chỉ tiêu: Số thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này – ô 40 : Số thuế GTGT do CSKD ghi tại công văn đề nghị cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế trong kỳ ghi ô 40. ... Tong Cuc Thue Created Date: 5/31/2006 3:16:00 AM

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/kekhaithue/Ke%20khai,%20nop%20thue%20GTGT,%20co%20so%20nop%20thue%20GTGT%20theo%20phuong%20phap%20khau%20tru.doc

Date added: February 10, 2012 - Views: 90

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Welcome to AS Co.,

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, ... kê khai nộp thuế riêng cho hoạt động cho thuê văn phòng. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, ... Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 8

doc
Mẫu hồ sơ đăng ký MST - Cổng thông tin điện ...

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office. 4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam: ... DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/85244558MAU%20HO%20SO%20DANG%20KY%20THUE.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 14

doc
www.kiemtoanvn.vn

www.kiemtoanvn.vn

http://www.kiemtoanvn.vn/images/TT%20219-2013%20-%20Huong%20dan%20thue%20GTGT-thay%20the%20TT%2006.docx

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy ... (thuế GTGT và thuế thu ... cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 3

doc
TỔNG CỤC THUẾ - Trang chủ

... bằng cách kích kép chuột vào biểu tượng HTKK3.0 trên màn hình hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... Những dòng có màu đỏ tương ứng với những tờ khai ... Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh với ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 51

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Trang chủ

... sản phẩm C08-HD x 12 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài C09-HD x 13 Biên ... S52- H 24 Sổ theo dõi thuế GTGT S53- H Đơn vị có nộp thuế 25 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S54- H GTGT 26 Sổ chi tiết ... Thực hiện So sánh ...

http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/21072.doc

Date added: October 22, 2012 - Views: 16

doc
NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI - TONG CONG TY DIEN LUC MIEN TRUNG

... tài sản cố định thì phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng số chi phí ... không phải thuê kiểm toán độc lập ... Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT (c) ...

http://www.cpc.vn/htvbpq/filehtmls/noidung%20qd34.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - IBM WebSphere Portal

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh ... tài sản cho thuê do cơ sở cho thuê quản lý đến khi chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Số thuế GTGT tương ứng với số vốn bên cho thuê bỏ ... Hoàn thuế GTGT đối với ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 1

doc
nghÞ ®Þnh - Cục Thuế Bình Phước

... cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định ... máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh. 6. Đối ... ph¶i nép theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng ho¸, ...

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI/ND%20123-2008-ND-CP-huong%20dan%20luat%20thue%20GTGT.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 1

doc
ĐIỀU 18.THÔNG BÁO VÀ THƯ TỪ GIAO DỊCH

... phần chênh lệch mà Bên Bán phải hoàn trả cho Bên Mua nếu ... Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn Hộ so với ... Bên Bán có thể tự mình hoặc thuê một hoặc nhiều công ...

http://bvntd.vca.gov.vn/Lists/Registrations/Attachments/133/140625_Mau%20HDMB%20Can%20ho%20Chung%20cu_HDRNC%20-%20Clean.docx

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, ... Khi thuế GTGT của tài sản thuê mua tài chính đã được khấu trừ hết và chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho cơ sở đi thuê, ... hoàn thuế GTGT đầu vào, ...

http://kinhtexaydung.gov.vn/pic/FileLibrary2/TT32-2007_635408893250660000.doc

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
www.abcland.com.vn

www.abcland.com.vn

http://www.abcland.com.vn/Uploaded/administrator/120_2003_TT-BTC.doc

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
Bé Tµi chÝnh - Hệ thống quản lý văn bản pháp ...

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng ... Số thuế GTGT hoàn lại được tính trên giá ... tài sản cho thuê do cơ sở cho thuê quản lý đến khi chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Số thuế GTGT tương ứng với số vốn ...

http://vbpq.mof.gov.vn/download.aspx?Docmain_ID=16442

Date added: July 1, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng ... Đối với hoạt động cho thuê tài sản là ... Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất ...

http://www.tamnhinviet.vn/phocadownload/tt2008-130%20huong%20dan%20thi%20hanh%20nd2008-124%20ve%20thue%20tndn.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
New acquired publication (February-March 2013)

... cong san kien trung, mau muc / To chuc ban thao: Luu Tran Luan [et al], Nxb Chinh tri quoc gia. Ha Noi, 2013 Dang va Ho Chi Minh - cuoc song ... bieu thue xuat khau - nhap khau va thue GTGT hang nhap khau / Nguyen Viet Hung, Nxb ... hop-Le Khac Gia Pha Chi / Le Khac Hoan, Nxb ...

http://www.lib.washington.edu/SouthEastAsia/vsg/biblio/Book%20List/New%20acquired%20publication%20(Feb-Mar%202013).doc

Date added: August 28, 2013 - Views: 5

doc
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn ...

San hô và các chất liệu tương tự, ... (bột máu của động vật) 0511.99.90.00. 5 Các loại rau đậu khô, ... củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang, các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng bột hoặc i-nu-lin cao, ...

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20110110/Danh%20muc%20cac%20mat%20hang%20duoc%20gia%20han%20thue%20GTGT[1].doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

... chi phí quản lý - Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 4 Chênh ... tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư chậm so với qui định. - ...dự án hoàn ... 14 Tiền sử dụng đất 15 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt ...

http://www.kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: June 27, 2013 - Views: 17

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Ban quản lý khu kinh tế ...

... thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ... Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm Thực hiện năm so với năm trước ... công trình luyện kim màu và luyện cán thép và các công trình chuyên dụng khác ...

http://www.halonginvest.gov.vn/images_upload/thong%20tu%2004.doc

Date added: November 2, 2012 - Views: 6

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIà O DỤC VÀ Ä ...

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so với hình thức kỷ ... trách nhiệm bồi thường thuê ... đơn GTGT 01 GTKT- 3LL x 7 Hoá đơn bán hàng thông thường 02 GTGT ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD387/vanban/3567/3567_1395903689_170_quy_dinh__ho_so_-_so_sach_nha_truong_trong_huyen_tam_duong.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 2

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP

Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì tùy theo ... Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/content/download/470395/11907219/file/M%E1%BA%AAU%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20M%E1%BB%9CI%20S%C6%A0%20TUY%E1%BB%82N%20X%C3%82Y%20L%E1%BA%AEP.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 7

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ...

... (gồm tồn tại tại kho của doanh nghiệp và kho mà doanh nghiệp thuê). ... hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, ... quý thì có thể căn cứ vào khối lượng công trình hoàn thành để tính thuế GTGT khấu trừ phát sinh phải ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 2

doc
BIỂU MẪU 1

... không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? (ghi rõ số quyết định hoàn thuế, không thu thuế) đồng thời nêu rõ lý do tái nhập ...

http://www.dncustoms.gov.vn/bothutuchanhchinh/86.doc

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
nghÞ ®Þnh - Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Trang ...

... bổ sung thì những trường hợp không kê khai, tính thuế GTGT đầu ra (xây dựng công trình, mua ... viện trợ không hoàn lại nhập khẩu phải được cơ quan nhà ... giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 7

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đã cho thuê 233,85 ha/233,85 ha (diện tích có thể cho thuê) đạt 100%. KCN đã hoàn thiện hệ thống hạ ... Hướng dẫn trực tiếp người nộp thuế Phụ lục số 02 gia hạn thuế GTGT của kỳ kê khai ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 5

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ...

Trong thời gian tới Vimedimex sẽ xây dựng chiến lược để hoàn thành các chỉ tiêu, ... viên EUCA uống trị ho và viên xông hương Tràm dùng ... triệu đồng STT Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009 1 Thuế GTGT 221 239 241 2 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 6

doc
PHẦN I - VNPT Lào Cai

- Trong vòng 10 ngày hai bên phải hoàn tất và ký biên bản xác nhận kết quả đối soát. c) ... - Một số tỉnh phát triển được số thuê bao khá lớn so với các tỉnh khác nhưng doanh thu đạt được không cao ... Ho: Không có sự ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 41

doc
tên: le van hong

... (có GCNQSDĐ hoặc hợp đồng thuê khoán đất) ... đã quan tâm đến các vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn và hỗ trợ cho Bộ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao ... thuế suất thuế GTGT 5%) 2/ Năm 2008 sp tinh bột sắn ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 76

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

MUA SẮM MODEM ADSL PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THUÊ CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN . TRONG QUÝ IV ... hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là : 500.000 đồng (Năm trăm ... (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 14

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN - Cổng Thông Tin Điện Tử Thành ...

... số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; ...

http://www.danang.gov.vn/images/danang/file/chinh%20sach%20moi/quyet%20dinh%20ho%20tro%20vao%20KCNC%20DN.doc

Date added: December 29, 2013 - Views: 2

doc
ntu.edu.vn

... Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT ... thực thể chính của sản phẩm mà có thể kết hợp với nguyên vật liệu chính làm thay đổi màu ... - Nhập kho thành phẩm do bộ phận sản xuất hoàn thành hoặc từ thuê ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH

PHẦN I. KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ; HOÀN THUẾ VÀ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUÊ THEO ... được giảm trừ 301 90 Hoàn trả thuế Thu nhập cá nhân đối với trường hợp hợp đồng ... nhận được từ nước ngoài so với ...

http://tanet.vn/eos.nsf/d93de82a4f2eb373472576bf0031f94d/df46b5d309af55194725786a00056ee5/$FILE/Sach%20thue%20TNCN%20Huong%20dan%20khai.%20QT%20_2010.Bo%20sung%20TT%20175.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 18

doc
BIỂU MẪU 1

BIỂU MẪU 1

http://www.dncustoms.gov.vn/bothutuchanhchinh/77.doc

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

doc
ghdfhbfgn - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM

... hoạt động nuôi tôm sú công nghiệp và giao trả lại đất Ngư trường 29 ha cho các hộ dân cho thuê đất. ... Công ty không có biến động hoặc những thay đổi lớn so với dự kiến. Công ty đã hoàn thành vượt ... - Quyền lợi mâu thuẫn ...

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2008/04/10/20080409-ABT-Bao%20cao%20thuong%20nien%202007.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO DỊCH ...

Vị thế của Công ty so với các doanh ... hệ thống pháp luật Việt Nam còn đang trong giai đoạn hoàn thiện để tạo ra một ... dây 35KV thuỷ điện ĐăkMi3; Đường dây 500kV xuất tuyến Sơn La; Đường dây 110kV Séo Chong Hô; Đường dây ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2010/BAN%20CAO%20BACH/VN/SEL_Bancaobach_NiemYet_2010.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 2

doc
UYÛ BAN CHÖÙNG KHOAÙN NHAØ NÖÔÙC CHO PHEÙP NIEÂM ...

... Vĩnh Long), chương trình Đồng hành cùng nhà nông (Truyền hình Sóc Trăng), chương trình Ca cổ, hò ... Ba lá màu xanh lá mạ ... đạt được tốc độ tăng trưởng kinh doanh cao hơn so với năm trước. Sự hoàn thiện về hệ thống phân ...

http://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2006/BAN%20CAO%20BACH/VN/HAI_BCB.doc

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

doc
VRNEWS - Portal Directorate of Fisheries

Mau: 10.000ha đất ... chị phải thuê thêm đất để mở rộng diện tích nuôi trồng theo kiểu tích tiểu thành đại để có cơ ngơi ngày nay. ... Khi người tổng chèo hô thì hai bên tả hữu cầm chèo chèo theo, như một chiếc thuyền đang tiến.

http://www.fistenet.gov.vn/thong-tin-huu-ich/111iem-bao-hang-ngay/ban-tin-111iem-bao-ngay-08-05-2012/

Date added: August 28, 2013 - Views: 5

doc
BẢN CÁO BẠCH

BẢN CÁO BẠCH. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VINASHIN (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103001280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

http://phugiasc.vn/Portals/0/UploadedFiles/Securities/VSP/BCB_VSP.doc

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
Tæng c«ng ty - .: Công ty Điện Lực Sơn La Online :.

... ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện. - Thoái hoàn: Là hoàn trả số đã thu thừa ... - Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của chính ... màu thỏa thuận thời hạn thanh toán tối đa không quá 120 ngày kể từ ngày nhận ...

http://sonlapc.vn/customer/upload/taive/Quy%20trinh%20KDDN%20PCSL%202012.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 12

doc
Bo Co tnh h栠nh thc hi牴n k ho ch pht trin kinh t挠 x hi 6 ...

... cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho theo đúng quy ... bằng dư nợ cuối năm 2012 và tăng 9% so cùng kỳ; Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 911 ... thu nhập làm cơ sở cho việc lập bộ thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể ...

http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/Documents/BaocaoquyI_2013[1].doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 10

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... hợp tác xã chỉ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập (nếu có). ... đã có quyết định cho thuê đất 02 đơn vị ... - Đã hoàn thành hồ sô thiết kế di dời tuyến ống cấp nước D600 và đã thi công từ 15/08/2010.

http://www.dongnai.gov.vn/Documents/8CT-Ctr5(%C4%91%C3%A3%20k%C3%BD).doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
ctk.binhphuoc.gov.vn

Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân s ... Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành. 132. 0512. ... cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; bao gồm hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư; tổ chức ...

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/hethongchitieuquocgia/1.danh%20muc%20he%20thong%20chi%20tieu%20thong%20ke%20quoc%20gia.doc

Date added: May 24, 2012 - Views: 3

doc
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

bỘ vĂn hÓa, thỂ thao vÀ du lỊch. trƯỜng cao ĐẲng du lỊch hÀ nỘi –––––(––––– cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

http://htc.edu.vn/userfiles/2_Noi%20dung%20on%20thi%20tot%20nghiep_he%20TCCN_K15.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

doc
0 Downloaders - Khoa học Công nghệ NN&PTNT

Xác định được 340 loài cá rạn san hô, ... Hoàn thiện bộ hồ sơ thiết ... Đánh giá được hiệu quả sử dụng ánh sáng màu và ánh sáng trắng ngầm cho nghề lưới vây ở vùng biển xa bờ miền Trung và miền Nam. Ánh sáng trắng thắp ...

http://www.vnast.gov.vn/UploadFile/Vien%20HS.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 5

doc
Bài 1:

Về số lượng, INGOs ít hơn nhiều so với NNGOs. ... Organizations, gọi tắt là GONGOs) là các tổ chức do chính phủ lập ra hoặc một NGO nào đó hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách của chính phủ.

http://up.hanhchinh.com.vn/tailieucuaan/To%20chuc%20phi%20CP/Tai%20lieu%20TCPCP%20-%20phan%201.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 1

doc
UYÛ BAN CHÖÙNG KHOAÙN NHAØ NÖÔÙC CHO PHEÙP NIEÂM ...

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA (Giấy phép số 764/CPH/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 09 tháng 08 năm 2005)

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/N20052006/thang%2012/Taicera%20-Ban%20cao%20bach%20-%2014.12.06.doc

Date added: June 22, 2013 - Views: 1

doc
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

... 45 Vị thế của Tổng công ty so với ... thành phố Hồ Chí Minh - Hợp đồng thuê nhà số 341/HĐTN-KD ngày ... tư vấn + KD khác 136.000 159.000 182.000 III Nộp ngân sách nhà nước 136.818 155.397 179.256 1 Thuế GTGT 99.198 108.307 124.126 2 Thuế ...

http://www.vinaincon.com.vn/upload/Bancongbothongtin.doc

Date added: October 20, 2013 - Views: 1