Empatia Znaczenie docs

Searching:
Download
Empatia Znaczenie - Fast Download

Download Empatia Znaczenie from our fatest mirror

Zjawisko empatii w relacjach - eduForum - Portal Edukacyjny

1680 dl's @ 7716 KB/s

doc
Zjawisko empatii w relacjach - eduForum - Portal Edukacyjny

Pojęcie empatii, empatia emocjonalna, empatia poznawcza i empatia komplementarna. Zjawisko empatii intryguje psychologów od początku naszego stulecia. ... Ma to ogromne znaczenie w uczeniu się prawidłowego funkcjonowania w wysoce uspołecznionym świecie.

http://www.eduforum.pl/modules/Publikacje/files/[050812]_Maria_Bussler__Rysza_-_Zjawisko_empatii_w_relacj.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Empatia drogą do innego i do siebie - Psychologia, pomoc ...

O tym, że skutki intersubiektywności mają nie tylko doraźne znaczenie dla dziecka, ... Empatia należy do tych pojęć psychologicznych, które w ostatnim czasie zrobiły szaloną karierę i przebojem wdarły się do języka potocznego.

http://www.charaktery.eu/zdjecia/files/emptia_droga_do_innego_i_do_siebie_ewa_trzebinska.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
Założenia do konstruowania standardów doskonalenia ...

W_01 Zna znaczenie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej W_02 Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach z zakresu organizacji i zarządzania W_03 Zna teorie zarządzania i rozumie możliwości i ograniczenia ich zastosowania w pomocy społecznej i pracy socjalnej

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/12+oiz++II+1CP_23-05-2012.doc/c2fb69b7-f057-4a52-82ad-6b74741d1d07

Date added: March 11, 2014 - Views: 3

doc
Założenia do konstruowania standardów doskonalenia ...

W_09 Zna formy przeciwdziałania bezrobociu i rozumie znaczenie form aktywnych W_n UMIEJĘTNOŚCI U_01 Potrafi ocenić zakres i charakter bezrobocia na własnym terenie

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/22+bezrobocie+II+6+P_23-05-2012.doc/47ac15de-4331-4acf-93e9-001e64f76b0e

Date added: March 11, 2014 - Views: 3

doc
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

- solidarność międzyludzka. K: wyjaśnia znaczenie pojęć: empatia. i solidarność międzyludzka, - wymienia. rodzaje cech i postaw sprzyjających. dobremu funkcjonowaniu jednostki. w społeczeństwie; P: ilustruje galerię omawianych postaw.

http://www.pzs-obornikislaskie.pl/pzs/Pliki/article/97/Rozkład%20materiału%20-%20kl.%20II%20-P.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 14

doc
WYNIKOWY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTU - LO w Suchowoli

wymienia rodzaje norm społ., wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, ... Fundamentalne zasady demokracji. K - wyjaśnia znaczenie pojęć: demokracja, demokracja szlachecka, pluralizm, równowaga władz, praworządność, suwerenność; ...

http://www.losuchowola.edu.pl/public/file/userfile/pw/wos23.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 7

doc
www.wom.edu.pl

EMPATIA. Wybór literatury dostępnej w PBW w Rybniku. DRUKI ZWARTE. Empatia i jej rozwój u osób pomagających / Ewa Wilczek-Rużycka. ... Znaczenie cech temperamentalnych i empatii w percepcji muzyki/ Joanna Kossewska// „Wychowanie na co Dzień”. – 1995, nr 4/5, s. 12-16.

http://www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik/doc/zestawienia/emp.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Klasa 2 IB DP

Empatia – umiejętność potrzebna w życiu. Konformizm – rozważania o wolnym wyborze i presji społecznej. Patriotyzm i jego znaczenie w dniu dzisiejszym. Czy patron naszej szkoły może być dla nas przykładem patrioty ? Decyzja, zawód, przyszłość.

http://pu.i.wp.pl/?k=MTkzNDYzMDksMjEzOTU2&f=Tematy_godz_wychowawczych_Klasa_2_IB_DP.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
L

- solidarność międzyludzka 2: - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarno ... -prawa zwierząt 2: - wyjaśnia znaczenie nowych pojęć: sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka i prawa zwierząt,

http://www.lpla.edu.gorzow.pl/rawdownload1.php?fle=20120901201832_5042517867cccArray&n=PSO-WOS-KLASA%20III.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 12

doc
Załącznik nr 3 - Wydział

Znaczenie komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich. Typologie zachowań niewerbalnych. Uwarunkowania kulturowe. (Mimika, kinezyka proksemika, chronemika, wokalika i haptyka). 8. Inteligencja emocjonalna. Empatia jako warunek skutecznej komunikacji. 9. Wystąpienia publiczne.

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/filologia%20polska,%20wiedza%20o%20kulturze/wprowadzenie%20do%20teorii%20komunikacji.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Program nauczania - www.edukacja.zywiecczyzna.pl

Empatia i jej znaczenie w przeżywaniu przyjaźni i miłości. Oddzielanie emocji od uczuć. Poznawanie pozytywnych i negatywnych emocji, oraz nazywanie ich. Rozpoznawanie emocji i uczuć innych, umiejętność współodczuwania (empatii).

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/614.doc

Date added: November 11, 2012 - Views: 5

doc
S

Znaczenie niematerialnych pamiątek (smaki, kolory dźwięki, zapachy przywołujące w pamięci miejsca wakacyjnego pobytu, ... ” Wanda Osuchowska-Orłowska Postawy i zachowanie wobec innych na co dzień – utrzymywanie dobrych relacji, empatia.

http://www.operon.pl/content/download/8975/202801/version/1/file/1.wrzesien.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
PROGRAM INTEGRACJI ZESPOŁU KLASOWEGO - Gimnazjum nr 1 im ...

rozumie znaczenie słowa empatia; potrafi interpretować sytuacje z różnych punktów widzenia; dostrzega różnorodność motywów ludzkich zachowań; otwiera się na problemy innych; potrafi zrozumieć uczucia innych; jest tolerancyjny. Metody pracy:

http://www.gimnazjum1.turek.net.pl/konspekty/program%20integracji.doc

Date added: February 9, 2012 - Views: 4

doc
Psychologia rozwoju moralnego - Instytut Psychologii

*Znaczenie terminów: moralność, nauka o moralności, etyka, metaetyka *Obszar zainteresowań psychologii moralności. ... *Empatia jako podstawa motywacyjna aktywności prospołecznej *Wpływ norm moralnych na zachowanie jednostki . Literatura:

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Psychologia_rozwoju_moralnego_2013-2014_faa6b23517daad1a8d3128f9e0b6d2c2.doc

Date added: January 14, 2014 - Views: 3

doc
KONSPEKT LEKCJI GODZINY WYCHOWAWCZEJ W KL III GIMNAZJUM

odkrywać znaczenie przyjaźni w miłości między kobietą a mężczyzn ... -empatia,-pomoc. Nauczyciel: wspaniale jest mieć przyjaciela, który wesprze w troskach, nie opuści w potrzebie, cieszyć się będzie naszą radością.

http://www.eduforum.pl/modules/Publikacje/files/Maria%20Krystyna%20DabrowskaO%20przyjazni%20i%20mi.doc

Date added: April 4, 2014 - Views: 1

doc
www.gim9sc.pl

Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, ...

http://www.gim9sc.pl/galeria/20132014/zawody.doc

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

doc
www.nowaera.pl

definiuje pojęcie „empatia ... omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim systemie gospodarki określa rolę przedsiębiorstw z sektora MŚP w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. wymienia i charakteryzuje formy związków spółek ...

http://www.nowaera.pl/index2.php?option=com_pomoce&format=raw&task=ajax&id=6&pid=13749

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
www.lpla.edu.gorzow.pl

solidarność międzyludzka K; wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, wymienia rodzaje cech i postaw sprzyjających dobremu funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie. P; ilustruje galerię omawianych postaw,

http://www.lpla.edu.gorzow.pl/rawdownload1.php?fle=20130815140533_520cc40d85092Array&n=PW_WOS_2013_2014_3.doc

Date added: September 27, 2013 - Views: 5

doc
KONSPEKT LEKCJI - Biblioteka w Szkole

Nie można sobie nawet wyobrazić, jak wielkie znaczenie dla Polski i Świata ma ta katastrofa. ... Empatia to umiejętność rozumienia innych osób i wczuwania się w ich uczucia i potrzeby. Empatia jest zrozumieniem cudzych przeżyć przy pełni szacunku.

http://www.bibliotekawszkole.pl/wydawnictwo/bank_materialow/Katyn_Smolensk2.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 1

doc
www.atenyzs.pl

Prawidłowości życia społecznego - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka, prawa zwierząt, ład społeczny, konflikty.

http://www.atenyzs.pl/materialy/09/ocenianie/WOS-LO.doc

Date added: February 14, 2012 - Views: 19

doc
Rozwój społeczny człowieka w ciągu życia

Empatia. Definicja pojęcia. Rozwój zdolności empatycznych - Empatia a zachowanie prospołeczne. ... Przyjaźń i jej znaczenie w życiu człowieka - Natura przyjaźni - Koncepcje rozwoju przyjaźni - Przyjaźń a rozwój jednostki. Literatura:

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Rozwj_spoeczny_czowieka_w_cigu_ycia_2013_6fd7415a3079d594a79f4efce22c01ba.doc

Date added: August 12, 2013 - Views: 3

doc
Publikacje za rok 2007 - Biblioteka Instytutu Biologii ...

Więzi międzyosobnicze, miłość, empatia, altruizm: neurobiologiczne korzenie dobra. Kosmos, 56, 75-85. 23. Górecka K. M., Thouverey C., Buchet R., Pikuła S. (2007) ... Rola i znaczenie surwiwiny w przebiegu mitozy. Post. Biochem., 53, 10-18.

http://biblioteka.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2013/01/publikacje2007.doc

Date added: August 18, 2013 - Views: 3

doc
scenasingli.pl

... skrytość, pedantyzm, pracoholizm, opanowanie, empatia, temperament itp.) Dodaj coś od siebie, jeśli chcesz ... rozwodnik, wdowiec, wdowa, obojętnie) Czy może mieć dzieci? ( jeśli tak czy ich wiek ma dla Ciebie znaczenie- określ ) Warunki mieszkaniowe ( może wynajmować ...

http://scenasingli.pl/scenasingli_formularz.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
europa.eu

Z okazji 150. rocznicy bitwy pod Solferino Unia Europejska przypomina, jak ogromne znaczenie ma empatia i solidarność wobec tych, których dotknęły konflikty zbrojne i inne przypadki przemocy. Po tej tragicznej bitwie, ...

http://europa.eu/rapid/press-release_PESC-09-70_pl.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Rozwój przywiązania i jego znaczenie - Przedszkole Akademia ...

Rozwój przywiązania i jego znaczenie. dla prawidłowego rozwoju dziecka. TEORIA PRZYWIĄZANIA wg Johna Bowlby’ego. ... Dla prawidłowego odczytania sygnałów dziecka niezbędna okazuje się empatia.

http://ppmarklowice.edupage.org/files/Przywiazanie.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków

Odnosząc uczucia do siebie, dziecko łatwiej zrozumie, że swoim żartem zrobiło komuś przykrość. Empatia, czyli wczuwanie się w to, co myślą i czego doznają inni, to ważna umiejętność. ... Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków Author: Malgosia Last modified by: Adamek

http://www.biznes-media.com.pl/www/p33/referat_doc.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
www.pogorzela.edu.pl

- wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka, prawa zwierząt, ład społeczny, konflikty. społeczne, konsensus, negocjacja, mediacja, arbitra_

http://www.pogorzela.edu.pl/pdf/kryteria/wiedza_o_spoleczenstwie.doc

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

doc
S

Znaczenie roślin uprawnych – produkty otrzymywane z roślin uprawnych. ... O TOBIE, O MNIE, O NAS Postawy i zachowanie wobec innych na co dzień – utrzymywanie dobrych relacji, empatia. Zwrócenie uwagi na fakt, że warto być uprzejmym i życzliwym dla innych na co dzień, a nie od ...

http://www.operon.pl/content/download/8977/202807/version/1/file/2.pazdziernik.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 1

doc
Jakie w Polsce występują wyznania religijne, podaj ...

Jakie w Polsce występują wyznania religijne, podaj proporcje liczbowe, jakie to ma znaczenie dla turystyki. Wymień najważniejsze atrakcje turystyczne okolic Krakowa. ... Co to jest empatia? ...

http://www.gaudeamus.com.pl/plik/775

Date added: May 17, 2014 - Views: 1

doc
Arkusz Radykalnej Manifestacji Marzeń - RADYKALNE WYBACZANIE ...

... empatia, słuszność, lęk, smutek, wstyd, poczucie winy, współczucie, Inne _____ 3 . Kocham siebie ... (pokaż jej dodatkowe znaczenie na wyższym poziomie) 9.Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie mam przekonania, ...

http://www.radykalnewybaczanie.com.pl/arkuszradykalnejmanifestacjimarzen.doc

Date added: September 22, 2012 - Views: 4

doc
PSYCHOLOGIA i DZIEDZINY PSYCHOLOGII, nauka zajmująca się ...

Empatia prowadzi do udzielania pomocy innym ludziom i odnoszenia się do nich z szacunkiem . l prawo Yerkesa -Dodsona sprawność działania. ... Znaczenie doświadczeń społecznych dla rozwoju dziecka szczególnie akcentują teorie psychologiczne należące do tzw. teori.

http://www.cocoon.internetdsl.pl/psychologia/psychologia_sciaga.doc

Date added: October 25, 2012 - Views: 6

doc
Zasadnicza szkoła zawodowa - Zespół Szkół Gastronomiczno ...

definiuje pojęcie „empatia ... wyjaśnia znaczenie terminów: „wzrost gospodarczy”, „rozwój gospodarczy”, „siła nabywcza waluty”, „cykl koniunkturalny” rozróżnia i opisuje wybrane wskaźniki wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego.

http://www.zsgh.kalisz.pl/wymagania/podstprzedIzsz.doc

Date added: January 14, 2014 - Views: 1

doc
www.nowaera.pl

- rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała) (I.3.5) ... - rozumie i wyjaśnia znaczenie słowa: empatia oraz związków frazeologicznych: mieć serce na dłoni, ...

http://www.nowaera.pl/index2.php?option=com_pomoce&format=raw&task=ajax&id=6&pid=28584

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

doc
Wstęp - Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych ...

Niech poniższa krótka opowieść uzmysłowi nam znaczenie skłonności zawodowych. ... odwaga, autonomia, tolerancja, odpowiedzialność, empatia, spolegliwość czy egoizm tworzą . głęboką strukturę osobowości ...

http://www.sdsiz.pl/downloads/doc/drH_Jarosiewicz_Diagnoza_talentow_za_pomoca_testu_sklonno.docx

Date added: March 8, 2013 - Views: 3

doc
The Summer school 2005 Banska Bystrica

Szczególną wagę i znaczenie ma przestrzeganie etyki zawodowej we wszystkich tych dziedzinach działalności zawodowej w których ... tolerancja, opiekuńczość, życzliwość, empatia, gotowość do niesienia pomocy a także wrażliwość na krzywdę i nieszczęście, równość ...

http://umb-kee.szm.com/letnaskola/Gebolys.doc

Date added: May 28, 2013 - Views: 5

doc
pl.static.z-dn.net

Empatia . . . . . A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy. B. Przyjęcie cudzych wartości za własne i podporządkowanie się wynikającym z nich zasadom. ... które niosą ze sobą znaczenie niezależnie od treści. d) pisemną formę komunikacji. 8.

http://pl.static.z-dn.net/files/d27/7f62e4b2dd5f27d393d623e20e841f00.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 3

doc
TRUDNY OKRES ADOLESCENCJI

Wsparcie- to zrozumienie, empatia, współbrzmienie ze stanem emocjonalnym rozmówcy. Parafrazowanie jest to przedstawienie swoimi słowami tego, ... W obrębie sygnałów niewerbalnych większe znaczenie mają natomiast sygnały wizualne niż wokalne.

http://ppp7.interial.pl/media/dopobrania/okres-dorastania.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 3

doc
Uczniowie pokochają sport - Start - LIDER - Promocja zdrowia ...

... współpraca, empatia. 13) Odpowiedzialność za własny rozwój. Samowychowanie. ETYKA. Treści nauczania i ... Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi. 18) Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym ...

http://www.lider.szs.pl/down/nowy_program/6.Wybor.doc

Date added: June 19, 2012 - Views: 2

doc
www.sp9sieradz.pl

objaśnia znaczenie pojęcia deklinacja Olga Masiuk, Tydzień Konstancji (fragment) zna pojęcie bohater tytułowy. ... objaśnia znaczenie słowa empatia. wypowiada się na temat nastroju bohaterki prezentuje bohaterów tekstu, używa pojęcia bohater tytułowy.

http://www.sp9sieradz.pl/szkola_pliki/wymagania/JP_5.doc

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

doc
ROLA PRZEDSZKOLA I NAUCZYCIELAWE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA ...

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, ... empatia, ciepło i opiekuńczość, otwartość, pozytywny stosunek i szacunek do dziecka, konkretność.

http://www.republika.pl/apk_przedszkole2/nowosad1.doc

Date added: January 2, 2013 - Views: 5

doc
Przedmiotowy system oceniania

• wyjaśnia znaczenie przenośni (P) • określa nastrój / klimat wiersza (K) • rozumie pojęcie: obraz poetycki (P) ... • podaje przykłady sytuacji, w której ujawnia się empatia bohatera literackiego, filmowego, rzeczywistego (D)

http://www.mzs4gorlice.pl/images/articles/wymsp.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 1

doc
ania.kozuh.net

Efektywność, asertywność i empatia w kształceniu. ... Klasyfikacje metod kształcenia i ich znaczenie. Analiza piramidy zapamiętywania. Metody aktywizujące w kształceniu. Efekt Pigmaliona, Golema, doktora Foxa. Zasady kształcenia. Klasyfikacje środków kształcenia.

http://ania.kozuh.net/uploads/1/0/0/7/10071883/tezy_do_egz.z_tpk_st_stacj.docx

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
KONCEPCJA BEHAWIORYSTYCZNA (TEORIA UCZENIA SIĘ)

Idealizacja – człowiek przecenia i emocjonalnie wyolbrzymia znaczenie jakiegoś obiektu czy osoby. ... Psychotyczność – to wymiar, którego jeden biegun opisują takie cechy jak: altruizm, empatia i uspołecznienie, drugi biegun obejmuje: przestępczość, psychopatię i schizofrenię ...

http://www.sciaga.pl/tekst/zalacznik/20652/

Date added: July 24, 2013 - Views: 1

doc
Technikum Uzupełniające nr 6

definiuje pojęcie „empatia ... omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim systemie gospodarki określa rolę przedsiębiorstw z sektora MŚP w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. wymienia i charakteryzuje formy związków spółek ...

http://www.zsgh.kalisz.pl/wymagania/podst%20III%20TU.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 3

doc
Uchwała Nr XXIV- 181 /08

W ustawie jest chyba, że będą to osoby „wskazane” przez organizacje – troche inne znaczenie. a jeśli jest małżonkiem albo wolontariuszem? – sądzę, że lepiej było by zapisać ...

http://www.powiat-wolominski.pl/pliki2/Program%20na%202011-2012%20-%20komentarz%20EMPATIA.doc

Date added: December 10, 2013 - Views: 3

doc
SOCJOLOGIA MAŁŻEŃSTWA 2008

Wraz z wiekiem maleje ocenianie związku małżeńskiego w optyce seksualnej (maleje znaczenie seksu). Przezroczystość i empatia – dobra komunikacja między małżonkami to sukces małżeński; dać się poznać partnerowi bez ról i maskowania się.

http://z2.frix.pl/frix425/c3f54ba00020634b4985cc38/soc_malzenstwa%20(1).doc

Date added: July 9, 2013 - Views: 1

doc
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Konformizm – typ interakcji, w potocznym rozumieniu ma znaczenie negatywne (podporządkować się, nie mieć zdania); ... Empatia – zdolność do współodczuwania stanów emocjonalnych innej osoby, świadomość i zdolność, ...

http://akuku.republika.pl/notatki/psychspol/wyklady.doc

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

doc
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – Swoimi ...

• wyjaśnia znaczenie dwuwiersza: „Niechaj to narodowie wżdy postronni znają, ... • rozumie pojęcia: znieczulica, empatia • uzasadnia, dlaczego miasto zostało nazwane dżunglą (prawa buszu) • odpowiada na pytanie, ...

http://gimmakow.edupage.org/files/kl._II_wymagania_edukacyjne.doc

Date added: April 28, 2014 - Views: 1

doc
MOTYWACJA DO NAUKI - - Start

... znaczenie . w oddziaływaniu dydaktycznym i wychowawczym w relacjach uczeń-nauczyciel. ... Rembowski J., Empatia, Studium psychologiczne. Warszawa 1989.. Wawrzyniak L.: Uwagi o kształceniu motywacji do uczenia się, Życie Szkoły, 1991.

http://www.wodn.piotrkow.pl/net/pub64.doc

Date added: December 23, 2012 - Views: 4

doc
Lp

... (empatia), Przeżywania typowych relacji uczuciowych w okresie dojrzewania, informowania o wzajemnych oczekiwaniach dotyczących form komunikacji, ... Znaczenie ochrony przyrody. Systematyczna opieka nad roślinami w klasie.

http://wslusarczyk.wodip.opole.pl/do_pobrania/program_wych.doc

Date added: September 12, 2014 - Views: 1