Empatia Znaczenie docs

Searching:
Download
Empatia Znaczenie - Fast Download

Download Empatia Znaczenie from our fatest mirror

Zjawisko empatii w relacjach - eduForum - Portal Edukacyjny

6178 dl's @ 7366 KB/s

doc
Zjawisko empatii w relacjach - eduForum - Portal Edukacyjny

Pojęcie empatii, empatia emocjonalna, empatia poznawcza i empatia komplementarna. Zjawisko empatii intryguje psychologów od początku naszego stulecia. ... Ma to ogromne znaczenie w uczeniu się prawidłowego funkcjonowania w wysoce uspołecznionym świecie.

http://www.eduforum.pl/modules/Publikacje/files/[050812]_Maria_Bussler__Rysza_-_Zjawisko_empatii_w_relacj.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Empatia drogą do innego i do siebie - Psychologia, pomoc ...

O tym, że skutki intersubiektywności mają nie tylko doraźne znaczenie dla dziecka, ... Empatia należy do tych pojęć psychologicznych, które w ostatnim czasie zrobiły szaloną karierę i przebojem wdarły się do języka potocznego.

http://www.charaktery.eu/zdjecia/files/emptia_droga_do_innego_i_do_siebie_ewa_trzebinska.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
Założenia do konstruowania standardów doskonalenia ...

W_01 Zna znaczenie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej W_02 Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach z zakresu organizacji i zarządzania W_03 Zna teorie zarządzania i rozumie możliwości i ograniczenia ich zastosowania w pomocy społecznej i pracy socjalnej

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/12+oiz++II+1CP_23-05-2012.doc/c2fb69b7-f057-4a52-82ad-6b74741d1d07

Date added: March 11, 2014 - Views: 3

doc
Założenia do konstruowania standardów kształcenia dla ...

Znaczenie i konstrukcja budżetu związanego z projektem socjalnym Rola i znaczenie działalności wolontariuszy biorących udział w realizacji projektu 6. Monitorowanie i ocena projektu 7. Zarządzanie projektem socjalnym n. LITERATURA PODSTAWOWA

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/15+projekt+II+1AP_23-05-2012.doc/17d6b0b7-777a-4327-96ee-bc4745c3f5b7

Date added: April 4, 2014 - Views: 1

doc
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

- solidarność międzyludzka. K: wyjaśnia znaczenie pojęć: empatia. i solidarność międzyludzka, - wymienia. rodzaje cech i postaw sprzyjających. dobremu funkcjonowaniu jednostki. w społeczeństwie; P: ilustruje galerię omawianych postaw.

http://www.pzs-obornikislaskie.pl/pzs/Pliki/article/97/Rozkład%20materiału%20-%20kl.%20II%20-P.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 14

doc
PROGRAM INTEGRACJI ZESPOŁU KLASOWEGO - Gimnazjum nr 1

rozumie znaczenie słowa empatia; potrafi interpretować sytuacje z różnych punktów widzenia; dostrzega różnorodność motywów ludzkich zachowań; otwiera się na problemy innych; potrafi zrozumieć uczucia innych; jest tolerancyjny. Metody pracy:

http://www.gimnazjum1.turek.net.pl/konspekty/program%20integracji.doc

Date added: February 9, 2012 - Views: 4

doc
WYNIKOWY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTU - LO w Suchowoli

wymienia rodzaje norm społ., wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, ... Fundamentalne zasady demokracji. K - wyjaśnia znaczenie pojęć: demokracja, demokracja szlachecka, pluralizm, równowaga władz, praworządność, suwerenność; ...

http://www.losuchowola.edu.pl/public/file/userfile/pw/wos23.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 7

doc
www.wom.edu.pl

EMPATIA. Wybór literatury dostępnej w PBW w Rybniku. DRUKI ZWARTE. Empatia i jej rozwój u osób pomagających / Ewa Wilczek-Rużycka. ... Znaczenie cech temperamentalnych i empatii w percepcji muzyki/ Joanna Kossewska// „Wychowanie na co Dzień”. – 1995, nr 4/5, s. 12-16.

http://www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik/doc/zestawienia/emp.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Psychologia rozwoju moralnego - Instytut Psychologii

*Znaczenie terminów: moralność, nauka o moralności, etyka, metaetyka *Obszar zainteresowań psychologii moralności. ... *Empatia jako podstawa motywacyjna aktywności prospołecznej *Wpływ norm moralnych na zachowanie jednostki . Literatura:

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Psychologia_rozwoju_moralnego_2013-2014_faa6b23517daad1a8d3128f9e0b6d2c2.doc

Date added: January 14, 2014 - Views: 3

doc
L

- solidarność międzyludzka 2: - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarno ... -prawa zwierząt 2: - wyjaśnia znaczenie nowych pojęć: sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka i prawa zwierząt,

http://www.lpla.edu.gorzow.pl/rawdownload1.php?fle=20120901201832_5042517867cccArray&n=PSO-WOS-KLASA%20III.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 12

doc
Załącznik nr 3 - Wydział

Znaczenie komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich. Typologie zachowań niewerbalnych. Uwarunkowania kulturowe. (Mimika, kinezyka proksemika, chronemika, wokalika i haptyka). 8. Inteligencja emocjonalna. Empatia jako warunek skutecznej komunikacji. 9. Wystąpienia publiczne.

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/filologia%20polska,%20wiedza%20o%20kulturze/wprowadzenie%20do%20teorii%20komunikacji.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

- solidarność międzyludzka 2: - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, ... uzasadnia znaczenie samorządności i potrzebę decentralizacji we współczesnym państwie. 9. Relacje pomiędzy. państwem. a Kościołem. oraz innymi. organizacjami.

http://www.lpla.edu.gorzow.pl/rawdownload1.php?fle=20130421193943_5174245f07c73Array&n=PSO_WOS.doc

Date added: May 6, 2013 - Views: 7

doc
Klasa 2 IB DP

Empatia – umiejętność potrzebna w życiu. Konformizm – rozważania o wolnym wyborze i presji społecznej. Patriotyzm i jego znaczenie w dniu dzisiejszym. Czy patron naszej szkoły może być dla nas przykładem patrioty ? Decyzja, zawód, przyszłość.

http://pu.i.wp.pl/?k=MTkzNDYzMDksMjEzOTU2&f=Tematy_godz_wychowawczych_Klasa_2_IB_DP.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
Program nauczania - www.edukacja.zywiecczyzna.pl

Empatia i jej znaczenie w przeżywaniu przyjaźni i miłości. Oddzielanie emocji od uczuć. Poznawanie pozytywnych i negatywnych emocji, oraz nazywanie ich. Rozpoznawanie emocji i uczuć innych, umiejętność współodczuwania (empatii).

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/614.doc

Date added: November 11, 2012 - Views: 5

doc
S

Znaczenie niematerialnych pamiątek (smaki, kolory dźwięki, zapachy przywołujące w pamięci miejsca wakacyjnego pobytu, ... ” Wanda Osuchowska-Orłowska Postawy i zachowanie wobec innych na co dzień – utrzymywanie dobrych relacji, empatia.

http://www.operon.pl/content/download/8975/202801/version/1/file/1.wrzesien.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
KONSPEKT LEKCJI GODZINY WYCHOWAWCZEJ W KL III GIMNAZJUM

odkrywać znaczenie przyjaźni w miłości między kobietą a mężczyzn ... -empatia,-pomoc. Nauczyciel: wspaniale jest mieć przyjaciela, który wesprze w troskach, nie opuści w potrzebie, cieszyć się będzie naszą radością.

http://www.eduforum.pl/modules/Publikacje/files/Maria%20Krystyna%20DabrowskaO%20przyjazni%20i%20mi.doc

Date added: April 4, 2014 - Views: 1

doc
www.gim9sc.pl

Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, ...

http://www.gim9sc.pl/galeria/20132014/zawody.doc

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

doc
MOTYWACJA DO NAUKI - - Start

... znaczenie . w oddziaływaniu dydaktycznym i wychowawczym w relacjach uczeń-nauczyciel. ... Rembowski J., Empatia, Studium psychologiczne. Warszawa 1989.. Wawrzyniak L.: Uwagi o kształceniu motywacji do uczenia się, Życie Szkoły, 1991.

http://www.wodn.piotrkow.pl/net/pub64.doc

Date added: December 23, 2012 - Views: 4

doc
www.nowaera.pl

definiuje pojęcie „empatia ... omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim systemie gospodarki określa rolę przedsiębiorstw z sektora MŚP w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. wymienia i charakteryzuje formy związków spółek ...

http://www.nowaera.pl/index2.php?option=com_pomoce&format=raw&task=ajax&id=6&pid=13749

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
The Summer school 2005 Banska Bystrica

Szczególną wagę i znaczenie ma przestrzeganie etyki zawodowej we wszystkich tych dziedzinach działalności zawodowej w których ... tolerancja, opiekuńczość, życzliwość, empatia, gotowość do niesienia pomocy a także wrażliwość na krzywdę i nieszczęście, równość ...

http://umb-kee.szm.com/letnaskola/Gebolys.doc

Date added: May 28, 2013 - Views: 5

doc
www.atenyzs.pl

Prawidłowości życia społecznego - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka, prawa zwierząt, ład społeczny, konflikty.

http://www.atenyzs.pl/materialy/09/ocenianie/WOS-LO.doc

Date added: February 14, 2012 - Views: 19

doc
Wstęp - Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych ...

Niech poniższa krótka opowieść uzmysłowi nam znaczenie skłonności zawodowych. ... odwaga, autonomia, tolerancja, odpowiedzialność, empatia, spolegliwość czy egoizm tworzą . głęboką strukturę osobowości ...

http://www.sdsiz.pl/downloads/doc/drH_Jarosiewicz_Diagnoza_talentow_za_pomoca_testu_sklonno.docx

Date added: March 8, 2013 - Views: 3

doc
TRUDNY OKRES ADOLESCENCJI

Wsparcie- to zrozumienie, empatia, współbrzmienie ze stanem emocjonalnym rozmówcy. Parafrazowanie jest to przedstawienie swoimi słowami tego, ... W obrębie sygnałów niewerbalnych większe znaczenie mają natomiast sygnały wizualne niż wokalne.

http://ppp7.interial.pl/media/dopobrania/okres-dorastania.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 3

doc
Rozwój przywiązania i jego znaczenie - Przedszkole Akademia ...

Rozwój przywiązania i jego znaczenie. dla prawidłowego rozwoju dziecka. TEORIA PRZYWIĄZANIA wg Johna Bowlby’ego. ... Dla prawidłowego odczytania sygnałów dziecka niezbędna okazuje się empatia.

http://ppmarklowice.edupage.org/files/Przywiazanie.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
SZKOLNY

Znaczenie przyjaźni; tolerancja, empatia, lojalność; prawdomówność w przyjaźni; dbałość o trwałość przyjaźni. 12. Kiedy i dlaczego młodzi ludzie sięgają po papierosy i alkohol

http://bip.gminachojnice.com.pl/bip_download.php?id=11557

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
www.pogorzela.edu.pl

- wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka, prawa zwierząt, ład społeczny, konflikty. społeczne, konsensus, negocjacja, mediacja, arbitra_

http://www.pogorzela.edu.pl/pdf/kryteria/wiedza_o_spoleczenstwie.doc

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

doc
Rozwój społeczny człowieka w ciągu życia

Empatia. Definicja pojęcia. Rozwój zdolności empatycznych - Empatia a zachowanie prospołeczne. ... Przyjaźń i jej znaczenie w życiu człowieka - Natura przyjaźni - Koncepcje rozwoju przyjaźni - Przyjaźń a rozwój jednostki. Literatura:

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Rozwj_spoeczny_czowieka_w_cigu_ycia_2013_6fd7415a3079d594a79f4efce22c01ba.doc

Date added: August 12, 2013 - Views: 3

doc
SPIS PUBLIKACJI

EGFP fluorescence as an indicator of cancer cells response to methotrexate. Eur. J. Pharmacol., 555, 93-99. ... Więzi międzyosobnicze, miłość, empatia, altruizm: neurobiologiczne korzenie dobra. Kosmos, 56, 75-85. ... Rola i znaczenie surwiwiny w przebiegu mitozy. Post. Biochem.,

http://biblioteka.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2013/01/publikacje2007.doc

Date added: August 18, 2013 - Views: 3

doc
KONTRAKT

rozumie znaczenie pojęć: akceptacja, tolerancja, empatia, potrafi mówić o swoich uczuciach, problemach; potrafi pracować w zespole; potrafi bezkonfliktowo rozwiązywać problemy; zna swoją wartość; potrafi okazywać innym życzliwość i szacunek;

http://szkolamysleniamini2.nq.pl/index.php?sec=pobierz_plik&id=16962&typ=projekt&q=990

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

doc
Ideał rycerza w średniowiecznej opowieści - Nowa Era

– podaje znaczenie słowa etos, – ustala cechy rycerza, – układa plan wydarzeń przedstawionych w tekście, ... Np. współczucie, empatia, szacunek dla kobiety. Definicja etosu. Etos – zespół wartości, norm, wzorów zachowań, ...

http://www.nowaera.pl/dokumenty/Ideal_rycerza_w_sred_op.doc

Date added: May 8, 2012 - Views: 6

doc
Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków

Odnosząc uczucia do siebie, dziecko łatwiej zrozumie, że swoim żartem zrobiło komuś przykrość. Empatia, czyli wczuwanie się w to, co myślą i czego doznają inni, to ważna umiejętność. ... Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków Author: Malgosia Last modified by: Adamek

http://www.biznes-media.com.pl/www/p33/referat_doc.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
KONCEPCJA BEHAWIORYSTYCZNA (TEORIA UCZENIA SIĘ)

Idealizacja – człowiek przecenia i emocjonalnie wyolbrzymia znaczenie jakiegoś obiektu czy osoby. ... Psychotyczność – to wymiar, którego jeden biegun opisują takie cechy jak: altruizm, empatia i uspołecznienie, drugi biegun obejmuje: przestępczość, psychopatię i schizofrenię ...

http://www.sciaga.pl/tekst/zalacznik/20652/

Date added: July 24, 2013 - Views: 1

doc
Jakie w Polsce występują wyznania religijne, podaj ...

Jakie w Polsce występują wyznania religijne, podaj proporcje liczbowe, jakie to ma znaczenie dla turystyki. Wymień najważniejsze atrakcje turystyczne okolic Krakowa. ... Co to jest empatia? ...

http://www.gaudeamus.com.pl/plik/775

Date added: May 17, 2014 - Views: 1

doc
europa.eu

Z okazji 150. rocznicy bitwy pod Solferino Unia Europejska przypomina, jak ogromne znaczenie ma empatia i solidarność wobec tych, których dotknęły konflikty zbrojne i inne przypadki przemocy. Po tej tragicznej bitwie, ...

http://europa.eu/rapid/press-release_PESC-09-70_pl.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Zasadnicza szkoła zawodowa - Zespół Szkół Gastronomiczno ...

definiuje pojęcie „empatia ... wyjaśnia znaczenie terminów: „wzrost gospodarczy”, „rozwój gospodarczy”, „siła nabywcza waluty”, „cykl koniunkturalny” rozróżnia i opisuje wybrane wskaźniki wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego.

http://www.zsgh.kalisz.pl/wymagania/podstprzedIzsz.doc

Date added: January 14, 2014 - Views: 1

doc
PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO - Zespół Szkół ...

Czym jest empatia? Rola empatii w stosunkach interpersonalnych. 8. Dlaczego powinniśmy być tolerancyjni? WYCHOWANIE PROZDROWOTNE I EKOLOGICZNE. Cele oddziaływań wychowawczych: ... 10.Rodzina i jej znaczenie w życiu nastolatka. 11.Tolerancja – łamanie funkcjonujacych stereotypów. 12.

http://szkola.kaliska.pl/files/dokumenty/PLAN_PRACY_WYCHOWAWCY_KLASOWEGO_2.doc

Date added: December 27, 2011 - Views: 4

doc
S

Znaczenie roślin uprawnych – produkty otrzymywane z roślin uprawnych. ... O TOBIE, O MNIE, O NAS Postawy i zachowanie wobec innych na co dzień – utrzymywanie dobrych relacji, empatia. Zwrócenie uwagi na fakt, że warto być uprzejmym i życzliwym dla innych na co dzień, a nie od ...

http://www.operon.pl/content/download/8977/202807/version/1/file/2.pazdziernik.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 1

doc
ania.kozuh.net

Efektywność, asertywność i empatia w kształceniu. ... Klasyfikacje metod kształcenia i ich znaczenie. Analiza piramidy zapamiętywania. Metody aktywizujące w kształceniu. Efekt Pigmaliona, Golema, doktora Foxa. Zasady kształcenia. Klasyfikacje środków kształcenia.

http://ania.kozuh.net/uploads/1/0/0/7/10071883/tezy_do_egz.z_tpk_st_stacj.docx

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO - Gimnazjum im. ks ...

- Znaczenie obchodów rocznic ważnych wydarzeń państwowych. - Dbałość o miejsca pamięci narodowej. - Patron szkoły – ks. ... I. Umiejętności społeczne – komunikacja niewerbalna, empatia. - Co to jest empatia?

http://gimtur.strefa.pl/zdjecia/plan%20pracy%20wychowawczej%202011.doc

Date added: November 5, 2012 - Views: 3

doc
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – Swoimi ...

• wyjaśnia znaczenie dwuwiersza: „Niechaj to narodowie wżdy postronni znają, ... • rozumie pojęcia: znieczulica, empatia • uzasadnia, dlaczego miasto zostało nazwane dżunglą (prawa buszu) • odpowiada na pytanie, ...

http://gimmakow.edupage.org/files/kl._II_wymagania_edukacyjne.doc

Date added: April 28, 2014 - Views: 1

doc
scenasingli.pl

... skrytość, pedantyzm, pracoholizm, opanowanie, empatia, temperament itp.) Dodaj coś od siebie, jeśli chcesz ... rozwodnik, wdowiec, wdowa, obojętnie) Czy może mieć dzieci? ( jeśli tak czy ich wiek ma dla Ciebie znaczenie- określ ) Warunki mieszkaniowe ( może wynajmować ...

http://scenasingli.pl/scenasingli_formularz.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
PSYCHOLOGIA i DZIEDZINY PSYCHOLOGII, nauka zajmująca się ...

Empatia prowadzi do udzielania pomocy innym ludziom i odnoszenia się do nich z szacunkiem . l prawo Yerkesa -Dodsona sprawność działania. ... Znaczenie doświadczeń społecznych dla rozwoju dziecka szczególnie akcentują teorie psychologiczne należące do tzw. teori.

http://www.cocoon.internetdsl.pl/psychologia/psychologia_sciaga.doc

Date added: October 25, 2012 - Views: 6

doc
ROLA PRZEDSZKOLA I NAUCZYCIELAWE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA ...

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, ... empatia, ciepło i opiekuńczość, otwartość, pozytywny stosunek i szacunek do dziecka, konkretność.

http://www.republika.pl/apk_przedszkole2/nowosad1.doc

Date added: January 2, 2013 - Views: 5

doc
pl.static.z-dn.net

Empatia . . . . . A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy. B. Przyjęcie cudzych wartości za własne i podporządkowanie się wynikającym z nich zasadom. ... które niosą ze sobą znaczenie niezależnie od treści. d) pisemną formę komunikacji. 8.

http://pl.static.z-dn.net/files/d27/7f62e4b2dd5f27d393d623e20e841f00.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 3

doc
www.zsoms.pl

definiuje pojęcie „empatia ... wyjaśnia znaczenie terminów: „wzrost gospodarczy”, „rozwój gospodarczy”, „siła nabywcza waluty”, „cykl koniunkturalny” rozróżnia i opisuje wybrane wskaźniki wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego.

http://www.zsoms.pl/download/dokumenty/dokumenty_lo/pp_pso_lo_2012.doc

Date added: March 17, 2013 - Views: 2

doc
www.ekonomiaspoleczna.pl

- jaką rolę pełni empatia w wolontariacie? - jakie znaczenie dla samych wolontariuszy ma kontakt z osobą chorą, ubogą, potrzebującą wsparcia? - jakie są bariery w pracy społecznej? - co najbardziej motywuje i demotywuje wolontariuszy i jak z tej wiedzy uczynić czynnik sprawczy?

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2011/20110205153540_konferencja.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Arkusz Radykalnej Manifestacji Marzeń - RADYKALNE WYBACZANIE ...

... empatia, słuszność, lęk, smutek, wstyd, poczucie winy, współczucie, Inne _____ 3 . Kocham siebie ... (pokaż jej dodatkowe znaczenie na wyższym poziomie) 9.Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie mam przekonania, ...

http://www.radykalnewybaczanie.com.pl/arkuszradykalnejmanifestacjimarzen.doc

Date added: September 22, 2012 - Views: 4

doc
(nazwa przedmiotu) Wpisujemy przedmiot 14 pogrubioną, dział ...

wyjaśnić znaczenie komunikacji niewerbalnej w życiu codziennym; - wymienia i omawia podstawowe zasady prawa pracy - analizować formy wynagrodzenia wynikające z systemu płac, ... - zdefiniować pojęcie „empatia ...

http://www.zsgh.kalisz.pl/wymagania/pdg/pdg2hot.doc

Date added: April 14, 2014 - Views: 13

doc
Przedmiotowy system oceniania

• wyjaśnia znaczenie przenośni (P) • określa nastrój / klimat wiersza (K) • rozumie pojęcie: obraz poetycki (P) ... • podaje przykłady sytuacji, w której ujawnia się empatia bohatera literackiego, filmowego, rzeczywistego (D)

http://www.mzs4gorlice.pl/images/articles/wymsp.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 1

doc
Reguły konstruktywnej informacji zwrotnej

Neutralność Empatia. Wyższość Równo ść. Pewność ... Czynnikami mającymi znaczenie są zarówno twój stosunek do danej osoby, jak i jej motywacja, by dobrze wykonywać pracę. Cechy kons. truktywnej informacji zwrotnej. 1. Jest . op. isowa ...

http://www.biol.uni.wroc.pl/biol2003/PEDAG/Konwersatoria/zasady%20komunikacji.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 1